تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست دیده‌بان شفافیت؛ بررسی پرونده‌های فساد

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نبود ارادۀ سیاسی در رسیده‌گی به پرونده‌های فساد وزیران پیشین کابینه و نیز مستقل نبود نهادهای عدلی و قضایی در تصمیم گیری‌های شان، زمینه را برای مصوونیت مقام‌های بلند پایه حکومت فراهم ساخته است.

بر بنیاد اطلاعات لوی سارنوالی جواد پیکار سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی، در ماه جدی سال پار به اتهام استفاده سوء از صلاحیت و خرید جایدادی در ترکیه از یک منبع نامعلوم ممنوع الخروج شد.

با گذشت در حدود هفت ماه چگونه‌گی رسیده‌گی این  اتهام‌ها روشن نشده است، لوی سارنوالی می گوید که نتایج بررسی ها در این باره به اداره امور ریاست‌جمهوری فرستاده است، اما ریاست‌جمهوری در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.

عین الدین بهادری- رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات گفت:«مردم حق دارند درباره آقای پیکار چیکار بوده چقدرسرمایه داشته در گذشته و در حال حاضر وضعیت مالی آقای پیکار چگونه است.»

دیده بان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که تلاش‌های چندین ماهه این نهاد در باره سرنوشت پروندهای فساد وزیران پیشین کابینه حکومت،  بی نتیجه بوده اند و حتی اطلاعاتی از این که پرونده‌های کدام وزیران در لوی سارونوالی افغانستان ثبت شده است در دست نیست.

ناصر تیموری- رییس دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت:«رهبری سیاسی دولت افغانستان هیچ اراده یی برای رسیده‌گی به پرونده‌های وزرا ندارد و نهادهای عدلی و قضایی بنابر ضعف مدیریت شان بر طبق قانون عمل نمی کنند.»

لوی سارونوالی پیش از این در اطلاعاتی که از رسیده‌گی به پرونده‌های مقام‌های بلند پایه حکومتی، چیزی درباره پرونده های وزیران پیشین کابینه نگفته است.

توفیق وحدت مجلس نماینده‌گان گفت:«بسیار کسانی که دست شان به فسادهای بزرگ آلوده است از اراکین بلند پایه حکومتی اونا امروز بیرون از کشور استند و بعضی هایشان در تیم رییس‌جمهور غنی حضور پیدا کردند.»

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای باز سازی افغانستان، پیش از این  از آنچه که  مصوونیت چهره‌های سیاسی در مبارزه با فساد اداری گفته است انتقاد کرده است.

جان ساپکو گفته است که حکومت افغانستان،بیش از ۶۵۰۰ حکم گرفتاری در پیوند به فساد صادر شده اند اما نمی تواند پاسخ دهد که چه زمانی این حکم‌ها عملی می شوند.

خواست دیده‌بان شفافیت؛ بررسی پرونده‌های فساد

لوی سارونوالی پیش از این در اطلاعاتی که از رسیده‌گی به پرونده‌های مقام‌های بلند پایه حکومتی، چیزی درباره پرونده های وزیران پیشین کابینه نگفته است.

Thumbnail

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نبود ارادۀ سیاسی در رسیده‌گی به پرونده‌های فساد وزیران پیشین کابینه و نیز مستقل نبود نهادهای عدلی و قضایی در تصمیم گیری‌های شان، زمینه را برای مصوونیت مقام‌های بلند پایه حکومت فراهم ساخته است.

بر بنیاد اطلاعات لوی سارنوالی جواد پیکار سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی، در ماه جدی سال پار به اتهام استفاده سوء از صلاحیت و خرید جایدادی در ترکیه از یک منبع نامعلوم ممنوع الخروج شد.

با گذشت در حدود هفت ماه چگونه‌گی رسیده‌گی این  اتهام‌ها روشن نشده است، لوی سارنوالی می گوید که نتایج بررسی ها در این باره به اداره امور ریاست‌جمهوری فرستاده است، اما ریاست‌جمهوری در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.

عین الدین بهادری- رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات گفت:«مردم حق دارند درباره آقای پیکار چیکار بوده چقدرسرمایه داشته در گذشته و در حال حاضر وضعیت مالی آقای پیکار چگونه است.»

دیده بان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که تلاش‌های چندین ماهه این نهاد در باره سرنوشت پروندهای فساد وزیران پیشین کابینه حکومت،  بی نتیجه بوده اند و حتی اطلاعاتی از این که پرونده‌های کدام وزیران در لوی سارونوالی افغانستان ثبت شده است در دست نیست.

ناصر تیموری- رییس دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت:«رهبری سیاسی دولت افغانستان هیچ اراده یی برای رسیده‌گی به پرونده‌های وزرا ندارد و نهادهای عدلی و قضایی بنابر ضعف مدیریت شان بر طبق قانون عمل نمی کنند.»

لوی سارونوالی پیش از این در اطلاعاتی که از رسیده‌گی به پرونده‌های مقام‌های بلند پایه حکومتی، چیزی درباره پرونده های وزیران پیشین کابینه نگفته است.

توفیق وحدت مجلس نماینده‌گان گفت:«بسیار کسانی که دست شان به فسادهای بزرگ آلوده است از اراکین بلند پایه حکومتی اونا امروز بیرون از کشور استند و بعضی هایشان در تیم رییس‌جمهور غنی حضور پیدا کردند.»

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای باز سازی افغانستان، پیش از این  از آنچه که  مصوونیت چهره‌های سیاسی در مبارزه با فساد اداری گفته است انتقاد کرده است.

جان ساپکو گفته است که حکومت افغانستان،بیش از ۶۵۰۰ حکم گرفتاری در پیوند به فساد صادر شده اند اما نمی تواند پاسخ دهد که چه زمانی این حکم‌ها عملی می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره