Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مردی‌که دیروز در هرات از رییس‌جمهور عدالت خواست در زندان است

خانوادۀ رییس زازی - مردی‌که روزگذشته در پایان سخنرانی رییس‌جمهور در هرات خواهان عدالت شد - می‌گویند که رییس زازی از سوی نگهبانان رییس‌جمهور بی‌رحمانه لت و کوب شده است و اکنون نیز در بند نیروهای دولتی است.

اعضای خانوادۀ رییس زازی، می‌گویند که چندین بار برای رسیده‌گی به خواست شان به نهادهای دولتی، حتا تا ریاست‌جمهوری عریضه کرده بودند، اما کسی به داد شان نرسید. به همین دلیل، روز گذشته رییس زازی تلاش کرد تا عریضه‌اش را مستقیم به خود رییس‌جمهور برساند که از سوی نگهبانان رییس‌جمهور لت و کوب شد.

خانوادۀ رییس زازی، باشنده‌گان اصلی ولایت پکتیا استند و اکنون در ولایت هرات زنده‌گی می‌کنند.

جهاد گل ملنگ زوی، برادر رییس زازی، می‌گوید برادرش پس از آن‌که صدای عدالت بلند کرد، از سوی نگهبانان رییس جمهور لت کوب شد و اکنون در زندان است.

جهاد منگل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «شما همین ویدیو کلپ را ببینید که چقدر ظالمانه برادرم را به لکد می‌زنند، چقدر تهدید می‌کنند؛ سه بار ضعف کرده است.»

اعضای خانوادۀ رییس زازی، می‌گویند که زمین‌های آنان از سوی یکی از نماینده‌گان شورای ملی غصب شده‌ و برای دادخواهی به هرنهادی که تاکنون رفته‌اند، کسی به دادشان نرسیده است. آنان می‌گویند، رییس زازی ناگزیر شد تا در مراسم گشایش راه لاجورد در هرات صدایش را به گوش رییس جمهور برساند.

مادر، رییس زازی می‌گوید: «ما از او (رییس زازی) خواستیم که صدای ما را به ریس‌جمهور برساند، حال اورا بندی کرده‌اند.»
 
تصویرهایی‌که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند پس از آن‌که رییس زازی صدای عدالت خواهی‌اش را در پایان سخن‌رانی رییس‌جمهور بلند می‌کند، رییس‌جمهور به سرعت به سوی او می‌رود و با صدای بلند با او حرف می‌زند. در این تصویر هم‌چنان دیده می‌شود که رییس‌جمهور کسی را با سیلی می‌زند، اما مشخص نمی‌شود که چه کسی را.

تصویر دیگری که به رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌‎، لحظاتی پس از این رویداد را نشان می‌دهد که محافظان ویژۀ رییس‌جمهور، فردی را که گفته می‌شود رییس زازی است، در بیرون از محوطۀ سالونی که در آن رییس‌جمهور سخنرانی می‌کرد، با زور بداخل یک موتر نظامی می‌برند و به جای نامعلومی انتقال می‌دهند.

این برخورد محافظان رییس‌جمهور با یک مردی که برای عدالت خواهی صدایش را بلند کرده بود، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است.

سازمان حقوق بشر افغانستان، برخورد نگهبانان رییس‌جمهور را با رییس زازی خلاف تمامی قوانین بشری می‌داند.

لعل گل لعل، رییس این سازمان می‌گوید: «این عمل، یک عمل واضیح ضد تمامی قوانین حقوق بشر است. در کنار این، ما از رییس‌جمهور می‌خواهیم که در برابر انتقادهای مردم تحمل و برداشت داشته باشند، تا مردم بتوانند که شکایت‌های خود را برایش بگویند.»

 ریاست‌جمهوری اما در بارۀ لت وکوب رییس زازی چیزی نمی‌گوید، اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور در فسبوکش نوشته است که رییس‌جمهور پس از شنیدن صدای این مرد، گفته بود که بر این مرد ظلم شده‌است.

مردی‌که دیروز در هرات از رییس‌جمهور عدالت خواست در زندان است

تصویرهایی‌که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند پس از آن‌که رییس زازی صدای عدالت خواهی‌اش را در پایان سخن‌رانی رییس‌جمهور بلند می‌کند، رییس‌جمهور به سرعت به سوی او می‌رود و با صدای بلند با او حرف می‌زند.

تصویر بندانگشتی

خانوادۀ رییس زازی - مردی‌که روزگذشته در پایان سخنرانی رییس‌جمهور در هرات خواهان عدالت شد - می‌گویند که رییس زازی از سوی نگهبانان رییس‌جمهور بی‌رحمانه لت و کوب شده است و اکنون نیز در بند نیروهای دولتی است.

اعضای خانوادۀ رییس زازی، می‌گویند که چندین بار برای رسیده‌گی به خواست شان به نهادهای دولتی، حتا تا ریاست‌جمهوری عریضه کرده بودند، اما کسی به داد شان نرسید. به همین دلیل، روز گذشته رییس زازی تلاش کرد تا عریضه‌اش را مستقیم به خود رییس‌جمهور برساند که از سوی نگهبانان رییس‌جمهور لت و کوب شد.

خانوادۀ رییس زازی، باشنده‌گان اصلی ولایت پکتیا استند و اکنون در ولایت هرات زنده‌گی می‌کنند.

جهاد گل ملنگ زوی، برادر رییس زازی، می‌گوید برادرش پس از آن‌که صدای عدالت بلند کرد، از سوی نگهبانان رییس جمهور لت کوب شد و اکنون در زندان است.

جهاد منگل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «شما همین ویدیو کلپ را ببینید که چقدر ظالمانه برادرم را به لکد می‌زنند، چقدر تهدید می‌کنند؛ سه بار ضعف کرده است.»

اعضای خانوادۀ رییس زازی، می‌گویند که زمین‌های آنان از سوی یکی از نماینده‌گان شورای ملی غصب شده‌ و برای دادخواهی به هرنهادی که تاکنون رفته‌اند، کسی به دادشان نرسیده است. آنان می‌گویند، رییس زازی ناگزیر شد تا در مراسم گشایش راه لاجورد در هرات صدایش را به گوش رییس جمهور برساند.

مادر، رییس زازی می‌گوید: «ما از او (رییس زازی) خواستیم که صدای ما را به ریس‌جمهور برساند، حال اورا بندی کرده‌اند.»
 
تصویرهایی‌که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند پس از آن‌که رییس زازی صدای عدالت خواهی‌اش را در پایان سخن‌رانی رییس‌جمهور بلند می‌کند، رییس‌جمهور به سرعت به سوی او می‌رود و با صدای بلند با او حرف می‌زند. در این تصویر هم‌چنان دیده می‌شود که رییس‌جمهور کسی را با سیلی می‌زند، اما مشخص نمی‌شود که چه کسی را.

تصویر دیگری که به رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌‎، لحظاتی پس از این رویداد را نشان می‌دهد که محافظان ویژۀ رییس‌جمهور، فردی را که گفته می‌شود رییس زازی است، در بیرون از محوطۀ سالونی که در آن رییس‌جمهور سخنرانی می‌کرد، با زور بداخل یک موتر نظامی می‌برند و به جای نامعلومی انتقال می‌دهند.

این برخورد محافظان رییس‌جمهور با یک مردی که برای عدالت خواهی صدایش را بلند کرده بود، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است.

سازمان حقوق بشر افغانستان، برخورد نگهبانان رییس‌جمهور را با رییس زازی خلاف تمامی قوانین بشری می‌داند.

لعل گل لعل، رییس این سازمان می‌گوید: «این عمل، یک عمل واضیح ضد تمامی قوانین حقوق بشر است. در کنار این، ما از رییس‌جمهور می‌خواهیم که در برابر انتقادهای مردم تحمل و برداشت داشته باشند، تا مردم بتوانند که شکایت‌های خود را برایش بگویند.»

 ریاست‌جمهوری اما در بارۀ لت وکوب رییس زازی چیزی نمی‌گوید، اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور در فسبوکش نوشته است که رییس‌جمهور پس از شنیدن صدای این مرد، گفته بود که بر این مرد ظلم شده‌است.

هم‌رسانی کنید