Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسودۀ بودجۀ ۱۳۹۶ از سوی مجلس نماینده‌گان ردّ شد

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (اول جدی) مسوَّدۀ بودجۀ سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی را در نخستین روز سال مالی با اکثریت آراء رد کرد.

تقسیم نامتوازن بودجه در ولایت‌ها، پیش‌بینی نشدن درآمد‌های سالانه به‌گونۀ روشن درسند بودجه، وجود شماری زیادی از پروژه‌های انتقالی در مقایسه با پروژه‌های جدید، افزایش تخصیص‌ها در کودهای احتیاطی و متفرقه، وجود پروژه‌های خیالی در وزارت‌های انکشاف دهات و فواید عامه و بی‌توجهی نهاد‌های دولتی به ولایت‌های کمتر توسعه‌یافته از نقایص مهم درسند بودجۀ امسال مالی بوده‌اند.

شماری‌از نماینده‌گان مردم در مجلس گفتند تا هنگامی که نقایص سند بودجه از میان برداشته نشوند، این بودجه را تایید نخواهند کرد.

این بودجه پس‌از نزدیک به ۴۰ روز، بررسی‌های کمیسیون‌های چهارده‌گانه مجلس دربارۀ سند بودجۀ امسال در مجلس عمومی رد شد.

بهادر منوری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «شما وکیل‌صاحبان روی آن آنقدر نظر نمی‌اندازید؛ این کار شما باعث فساد در کشور شده‌است.»

اکرام‌الدین رضازاده، عضو مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «در این بودجه نه توازن، نه عدالت و نه شفافیت در نظر گرفته شده‌است.»

امیر خان‌یار، عضو مجلس نماینده‌گان، بیان کرد: «آن پیشنهادها که نماینده‌گان در مسایل ملی دارند، آنهم در نظر گرفته می‌شود و دیدگاه کمیسیون مشترک هم همین بود که بودجه رد شود.»

داؤود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «موارد که به مردم افغانستان مهم استند فقط توسط ردشدن می‌شود اصلاح کرد.»

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، اظهار داشت: «خوشبین استیم که ان‌شاءالله در ظرف یک هفته، دو هفته و پیش‌از این که شورای ملی به رخصتی‌های زمستانی بروند، ما امیدوار استیم آن را نهایی سازیم.»

مسودۀ بودجۀ ۱۳۹۶ از سوی مجلس نماینده‌گان ردّ شد

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، اظهار داشت: «خوشبین استیم که ان‌شاءالله در ظرف یک هفته، دو هفته و پیش‌از این که شورای ملی به رخصتی‌های زمستانی بروند، ما امیدوار استیم آن را نهایی سازیم.»

Thumbnail

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (اول جدی) مسوَّدۀ بودجۀ سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی را در نخستین روز سال مالی با اکثریت آراء رد کرد.

تقسیم نامتوازن بودجه در ولایت‌ها، پیش‌بینی نشدن درآمد‌های سالانه به‌گونۀ روشن درسند بودجه، وجود شماری زیادی از پروژه‌های انتقالی در مقایسه با پروژه‌های جدید، افزایش تخصیص‌ها در کودهای احتیاطی و متفرقه، وجود پروژه‌های خیالی در وزارت‌های انکشاف دهات و فواید عامه و بی‌توجهی نهاد‌های دولتی به ولایت‌های کمتر توسعه‌یافته از نقایص مهم درسند بودجۀ امسال مالی بوده‌اند.

شماری‌از نماینده‌گان مردم در مجلس گفتند تا هنگامی که نقایص سند بودجه از میان برداشته نشوند، این بودجه را تایید نخواهند کرد.

این بودجه پس‌از نزدیک به ۴۰ روز، بررسی‌های کمیسیون‌های چهارده‌گانه مجلس دربارۀ سند بودجۀ امسال در مجلس عمومی رد شد.

بهادر منوری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «شما وکیل‌صاحبان روی آن آنقدر نظر نمی‌اندازید؛ این کار شما باعث فساد در کشور شده‌است.»

اکرام‌الدین رضازاده، عضو مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «در این بودجه نه توازن، نه عدالت و نه شفافیت در نظر گرفته شده‌است.»

امیر خان‌یار، عضو مجلس نماینده‌گان، بیان کرد: «آن پیشنهادها که نماینده‌گان در مسایل ملی دارند، آنهم در نظر گرفته می‌شود و دیدگاه کمیسیون مشترک هم همین بود که بودجه رد شود.»

داؤود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «موارد که به مردم افغانستان مهم استند فقط توسط ردشدن می‌شود اصلاح کرد.»

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، اظهار داشت: «خوشبین استیم که ان‌شاءالله در ظرف یک هفته، دو هفته و پیش‌از این که شورای ملی به رخصتی‌های زمستانی بروند، ما امیدوار استیم آن را نهایی سازیم.»

هم‌رسانی کنید