Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معلومات عمومی در باره پروژه تاپی

پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و کار بخش ترکمنستان این پروژه به روز جمعه پایان یافت. 

کار بخش افغانستان این لوله گاز امروز (جمعه چهارم حوت) رسما در ولایت هرات آغاز شد.

درازای مجموعی لوله گاز تاپی یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر است و این لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.

این لوله از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد و هشت صد و شانزده کیلومتر از مجموع یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود. 

در افغانستان، لوله گاز تاپی در امتداد جاده شاهراه هرات – کندهار کشیده می‌شود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می‌گذرد و در نهایت به شهر فزیلکا در هند می‌رسد. 

هزینه مجموعی این پروژه بیست و دو میلیارد و پنج صد میلیون دالر می‌باشد. 

دفتر ریاست جمهور می‌گوید که این پروژه تا سال ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد. 

این پروژه توسط چند کمپنی از افغانستان و ترکمنستان به شمول تصدی گاز افغانستان، کمپنی دولتی گاز ترکمنستان و دو کمپنی خصوصی از افغانستان تطبیق می‌شود. 

سهم افغانستان از پروژه تاپی

با بهره برداری از پروژه تاپی، سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از چهار صد میلیون دالر حق ترانزیت گاز بدست خواهند آورد.

دفتر ریاست جمهور می‌گوید این پروژه برای هزاران نفر فرصت کاریابی نیز ایجاد خواهد کرد. 

بربنیاد آمارها، افغانستان در ده سال اول سالانه تا پنج صد میلیون متر مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد. سهم افغانستان از گاز این پروژه، در ده سال دوم به یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم پس از تکمیل پروژه، به یک اعشاریه پنج میلیارد متر مکعب گاز خواهد می‌رسد. 

آمارهای نخستین نشان می دهند که با بهره برداری از این پروژه، سالانه ۳۳میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند خواهند رسید.

پروژه‌های دیگری که در کنار پروژه تاپی عملی می‌شوند

اکنون پروژه تاپی یک پروژه واحد نبوده، بلکه چندین پروژه دیگر نیز در امتداد این لوله گاز عملی خواهند شد. 

یکی از این پروژه‌ها، پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلووات ترکمنستان، افغانستان و پاکستان است که برق ترکمنستان را به پاکستان از طریق افغانستان انتقال خواهد داد. 

بربنیاد گفته‌های ریاست جمهوری، افغانستان سالانه تا ۱۱۰ میلیون دالر حق ترانزیت از انتقال برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد و سه سب‌-استیشن برق در ولایت‌های هرات، فراه و کندهار ساخته خواهند شد. 

به اضافه انتقال برق، کیبل فایبرنوری نیز در منطقه کشیده خواهد شد و کشورهای همسایه را با هم وصل خواهد کرد. 

پروژه دیگری که در امتداد لوله گاز پروژه تاپی عملی خواهد شد، خط آهنی است که پاکستان و ترکمنستان را از طریق افغانستان با هم وصل می‌کند. 

در همین حال، خط آهن بندر تورغندی افغانستان به درازای ۱۳ کیلومتر با هزینه بیش از ده میلیون دالر توسط کشور ترکمنستان بازسازی خواهد شد. 

معلومات عمومی در باره پروژه تاپی

رییس جمهور غنی می‌گوید پروژه تاپی به اضافه فواید اقتصادی دیگر، برای هزاران نفر در کشور شغل فراهم خواهد کرد. 

تصویر بندانگشتی

پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و کار بخش ترکمنستان این پروژه به روز جمعه پایان یافت. 

کار بخش افغانستان این لوله گاز امروز (جمعه چهارم حوت) رسما در ولایت هرات آغاز شد.

درازای مجموعی لوله گاز تاپی یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر است و این لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.

این لوله از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد و هشت صد و شانزده کیلومتر از مجموع یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود. 

در افغانستان، لوله گاز تاپی در امتداد جاده شاهراه هرات – کندهار کشیده می‌شود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می‌گذرد و در نهایت به شهر فزیلکا در هند می‌رسد. 

هزینه مجموعی این پروژه بیست و دو میلیارد و پنج صد میلیون دالر می‌باشد. 

دفتر ریاست جمهور می‌گوید که این پروژه تا سال ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد. 

این پروژه توسط چند کمپنی از افغانستان و ترکمنستان به شمول تصدی گاز افغانستان، کمپنی دولتی گاز ترکمنستان و دو کمپنی خصوصی از افغانستان تطبیق می‌شود. 

سهم افغانستان از پروژه تاپی

با بهره برداری از پروژه تاپی، سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از چهار صد میلیون دالر حق ترانزیت گاز بدست خواهند آورد.

دفتر ریاست جمهور می‌گوید این پروژه برای هزاران نفر فرصت کاریابی نیز ایجاد خواهد کرد. 

بربنیاد آمارها، افغانستان در ده سال اول سالانه تا پنج صد میلیون متر مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد. سهم افغانستان از گاز این پروژه، در ده سال دوم به یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم پس از تکمیل پروژه، به یک اعشاریه پنج میلیارد متر مکعب گاز خواهد می‌رسد. 

آمارهای نخستین نشان می دهند که با بهره برداری از این پروژه، سالانه ۳۳میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند خواهند رسید.

پروژه‌های دیگری که در کنار پروژه تاپی عملی می‌شوند

اکنون پروژه تاپی یک پروژه واحد نبوده، بلکه چندین پروژه دیگر نیز در امتداد این لوله گاز عملی خواهند شد. 

یکی از این پروژه‌ها، پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلووات ترکمنستان، افغانستان و پاکستان است که برق ترکمنستان را به پاکستان از طریق افغانستان انتقال خواهد داد. 

بربنیاد گفته‌های ریاست جمهوری، افغانستان سالانه تا ۱۱۰ میلیون دالر حق ترانزیت از انتقال برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد و سه سب‌-استیشن برق در ولایت‌های هرات، فراه و کندهار ساخته خواهند شد. 

به اضافه انتقال برق، کیبل فایبرنوری نیز در منطقه کشیده خواهد شد و کشورهای همسایه را با هم وصل خواهد کرد. 

پروژه دیگری که در امتداد لوله گاز پروژه تاپی عملی خواهد شد، خط آهنی است که پاکستان و ترکمنستان را از طریق افغانستان با هم وصل می‌کند. 

در همین حال، خط آهن بندر تورغندی افغانستان به درازای ۱۳ کیلومتر با هزینه بیش از ده میلیون دالر توسط کشور ترکمنستان بازسازی خواهد شد. 

هم‌رسانی کنید