تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: ولسوالی نسی بدخشان از وجود طالبان پاکسازی شد

مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان می‌گویند ولسوالی نسی این ولایت در یک عملیات نظامی پانزده روزه از وجود طالبان پاکسازی شد.

فرمانده پولیس بدخشان می‌گوید که در این عملیات به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

صابر آرین می‌گوید که طالبان در یک روستای دور دست این ولسوالی از سوی نظامیان در محاصره قرار دارند.

آقای آرین گفت: «ما حلقه محاصره را تنگ تر ساختیم. کندی عملیات ما فقط به خاطر جلوگیری از تلفات مردم ملکی در آن ساحه است.»

فرمانده پولیس بدخشان می‌گوید که این عملیات تا از از میان برداشتن تمامی تهدیدها در این ولسوالی ادامه خواهد داشت.

فرمانده پولیس بدخشان افزود: «عملیات ما الی پاکسازی کامل ولسوالی نسی ادامه دارد... ما قاطعانه هدایت داده ایم که هیچ طالبی را حتا زنده نگیرند. ما به طالبان اجازه نخواهیم داد تا امنیت دروازها را مختل بسازند.»

از سویی هم مقامهای محلی بدخشان می‌گویند که دیروز طالبان در یک حمله چریکی در ولسوالی یفتل پایین دو پاسگاه نیروهای دولتی را تصرف کرده و ماین گزاری کردند اما این بخش‌ها دوباره در اداره نیروهای دولتی درآمدند.

اخترمحمد خیرزاده، معاون والی بدخشان، گفت: «ما دو سنگری را که از دست داده بودیم دوباره تصرف کردیم. در آن جا ماین جاسازی شده بود. تدابیر ما این است که در آینده نزدیک عملیات پاکسازی در این بخش ها راه اندازی کنیم.»

اما فرمانده خیزش های مردمی در ولایت بدخشان می‌گوید تا هنگامی که نیروهای دولتی از مردم و نیروهای خیزش مردمی در جهت امنیت روستاها یاری نخواهند، این گونه عملیات مثمر واقع نخواهد شد.

نذیر محمد نیازی، فرمانده خیزش های مردمی بدخشان، گفت: «اگر نیروهای دولتی ساحات را از طریق خود مردم و خیزش های مردمی آرام نسازند، برای خود شان بسیار مشکل است. چرا که دولت نمی تواند تمام ساحات را بپوشاند. به آن اندازه نیروی کافی ندارد که ساحات را نگهداری کند.»     

آگاهان امور نظامی در ولایت بدخشان می‌گویند که هسته اصلی طالبان در بدخشان ولسوالی وردوج این ولایت است و هرگاه این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی نشود، عملیات در دیگربخش‌های این ولایت بی نتیجه خواهد بود.

مقام‌ها: ولسوالی نسی بدخشان از وجود طالبان پاکسازی شد

فرمانده پولیس بدخشان می‌گوید عملیات نظامی نیروهای دولتی در بخش‌هایی از ولسوالی نسی تا برطرف کردن تمام تهدیدها ادامه خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان می‌گویند ولسوالی نسی این ولایت در یک عملیات نظامی پانزده روزه از وجود طالبان پاکسازی شد.

فرمانده پولیس بدخشان می‌گوید که در این عملیات به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

صابر آرین می‌گوید که طالبان در یک روستای دور دست این ولسوالی از سوی نظامیان در محاصره قرار دارند.

آقای آرین گفت: «ما حلقه محاصره را تنگ تر ساختیم. کندی عملیات ما فقط به خاطر جلوگیری از تلفات مردم ملکی در آن ساحه است.»

فرمانده پولیس بدخشان می‌گوید که این عملیات تا از از میان برداشتن تمامی تهدیدها در این ولسوالی ادامه خواهد داشت.

فرمانده پولیس بدخشان افزود: «عملیات ما الی پاکسازی کامل ولسوالی نسی ادامه دارد... ما قاطعانه هدایت داده ایم که هیچ طالبی را حتا زنده نگیرند. ما به طالبان اجازه نخواهیم داد تا امنیت دروازها را مختل بسازند.»

از سویی هم مقامهای محلی بدخشان می‌گویند که دیروز طالبان در یک حمله چریکی در ولسوالی یفتل پایین دو پاسگاه نیروهای دولتی را تصرف کرده و ماین گزاری کردند اما این بخش‌ها دوباره در اداره نیروهای دولتی درآمدند.

اخترمحمد خیرزاده، معاون والی بدخشان، گفت: «ما دو سنگری را که از دست داده بودیم دوباره تصرف کردیم. در آن جا ماین جاسازی شده بود. تدابیر ما این است که در آینده نزدیک عملیات پاکسازی در این بخش ها راه اندازی کنیم.»

اما فرمانده خیزش های مردمی در ولایت بدخشان می‌گوید تا هنگامی که نیروهای دولتی از مردم و نیروهای خیزش مردمی در جهت امنیت روستاها یاری نخواهند، این گونه عملیات مثمر واقع نخواهد شد.

نذیر محمد نیازی، فرمانده خیزش های مردمی بدخشان، گفت: «اگر نیروهای دولتی ساحات را از طریق خود مردم و خیزش های مردمی آرام نسازند، برای خود شان بسیار مشکل است. چرا که دولت نمی تواند تمام ساحات را بپوشاند. به آن اندازه نیروی کافی ندارد که ساحات را نگهداری کند.»     

آگاهان امور نظامی در ولایت بدخشان می‌گویند که هسته اصلی طالبان در بدخشان ولسوالی وردوج این ولایت است و هرگاه این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی نشود، عملیات در دیگربخش‌های این ولایت بی نتیجه خواهد بود.

هم‌رسانی کنید