تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: توافق روی کاهش خشونت‌ها در انتظار تأیید رهبر طالبان است

با گذشت نزدیک به یک ماه از خواست امریکا برای کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان، از پذیرفته شدن این خواست خبری نیست.

منابع آگاه از گفتگوهای صلح می‌گویند که طالبان تصمیم شان را درباره کاهش خشونت‌ها در افغانستان، از بهر رسیدن به یک توافق صلح با واشنگتن ، با زلمی خلیلزاد در میان نگذاشته اند.

این منابع می‌افزایند که رهبران طالبان در بارۀ کاهش خشونت‌ها ممکن است در آینده نزدیک به توافق برسند.

در حالی که زلمی خلیل  زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از سه روز بدینسو  در قطر است اما از سرنوشت ازسرگیری گفتگوهای او با طالبان از بهر نهایی توافق صلح خبری نیست.

اما برخی ازفرمانده هان پیشین طالبان به نهایی شدن تصمیم طالبان ازبهر کاهش خشونت‌ها و از سر گیری گفت وگوهای صلح این گروه با طالبان خوشبین استند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «در بارۀ آتش بس که خواسته بودند، اما طالبان به کاهش خشونت‌ها صلاح دیده اند، ممکن است امروز یا فردا در این باره توافق کنند و با طالبان به موافقه برسند و در بارۀ توافق نامه گپ بزنند.»

مولوی عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان، گفت: «شورای نظامی طالبان موافقه کردند، صرف منتظر امضای امیر امارت طالبان استند.»

در همین حال حکومت افغانستان می‌گوید که نُه دور گفتگوهای خلیلزاد با طالبان به علت عدم حضور حکومت افغانستان در این گفتگوها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه، گفت: «امیدوار استیم که گفتگوهای شان منتج به گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان شود و در قدم اول قبل از آن آتش بس یکی از شرایطی است که بازهم به این گفته ما باز هم تکرار می‌کنیم.»

با این حال شورای عالی صلح می‌گوید که زلمی خللیلزاد باید در بارۀ ازسرگرفته نشدن گفتگوهایش با طالبان توضیحات بدهد.

عبدالحق حقیار، عضو شورای عالی صلح، گفت: «چرا تا این حد مذاکرات رسید و طالبان نمی‌خواهند که نهایی شود و امریکاییان نمی‎خواهند که این به امضا برسد. این وضاحت بر می‌گردد به خلیلزاد که باید به مردم وضاحت بدهد.»

گفتگوهای صلح نزدیک به یک ماه پیش پس از حمله طالبان بر یک درمانگاه در نزدیک  پایگاه نظامی بگرام متوقف شدند و زلمی خلیلزاد از طالبان خواست تا برای زمینه سازی به امضای توافق صلح با واشنگتن، خشونت‌ها را کاهش دهند.

منابع: توافق روی کاهش خشونت‌ها در انتظار تأیید رهبر طالبان است

منابع می‌گویند که رهبران طالبان در بارۀ کاهش خشونت‌ها ممکن است در آینده نزدیک به توافق برسند.

Thumbnail

با گذشت نزدیک به یک ماه از خواست امریکا برای کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان، از پذیرفته شدن این خواست خبری نیست.

منابع آگاه از گفتگوهای صلح می‌گویند که طالبان تصمیم شان را درباره کاهش خشونت‌ها در افغانستان، از بهر رسیدن به یک توافق صلح با واشنگتن ، با زلمی خلیلزاد در میان نگذاشته اند.

این منابع می‌افزایند که رهبران طالبان در بارۀ کاهش خشونت‌ها ممکن است در آینده نزدیک به توافق برسند.

در حالی که زلمی خلیل  زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از سه روز بدینسو  در قطر است اما از سرنوشت ازسرگیری گفتگوهای او با طالبان از بهر نهایی توافق صلح خبری نیست.

اما برخی ازفرمانده هان پیشین طالبان به نهایی شدن تصمیم طالبان ازبهر کاهش خشونت‌ها و از سر گیری گفت وگوهای صلح این گروه با طالبان خوشبین استند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «در بارۀ آتش بس که خواسته بودند، اما طالبان به کاهش خشونت‌ها صلاح دیده اند، ممکن است امروز یا فردا در این باره توافق کنند و با طالبان به موافقه برسند و در بارۀ توافق نامه گپ بزنند.»

مولوی عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان، گفت: «شورای نظامی طالبان موافقه کردند، صرف منتظر امضای امیر امارت طالبان استند.»

در همین حال حکومت افغانستان می‌گوید که نُه دور گفتگوهای خلیلزاد با طالبان به علت عدم حضور حکومت افغانستان در این گفتگوها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه، گفت: «امیدوار استیم که گفتگوهای شان منتج به گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان شود و در قدم اول قبل از آن آتش بس یکی از شرایطی است که بازهم به این گفته ما باز هم تکرار می‌کنیم.»

با این حال شورای عالی صلح می‌گوید که زلمی خللیلزاد باید در بارۀ ازسرگرفته نشدن گفتگوهایش با طالبان توضیحات بدهد.

عبدالحق حقیار، عضو شورای عالی صلح، گفت: «چرا تا این حد مذاکرات رسید و طالبان نمی‌خواهند که نهایی شود و امریکاییان نمی‎خواهند که این به امضا برسد. این وضاحت بر می‌گردد به خلیلزاد که باید به مردم وضاحت بدهد.»

گفتگوهای صلح نزدیک به یک ماه پیش پس از حمله طالبان بر یک درمانگاه در نزدیک  پایگاه نظامی بگرام متوقف شدند و زلمی خلیلزاد از طالبان خواست تا برای زمینه سازی به امضای توافق صلح با واشنگتن، خشونت‌ها را کاهش دهند.

هم‌رسانی کنید