تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: فردا نخستین گروه زندانیان طالبان و حکومت مبادله می‌شود

منابعی در حکومت افغانستان، می‌‎گویند که فردا (پنج‌شنبه، ۱۴حمل) نخستین گروه از زندانیان طالبان با زندانیان نیروهای دولتی مبادله خواهند شد.

به گفتۀ این منابع، قرار است فردا صد تن از زندانیان طالب در برابر رهایی بیست تن از نیروهای دولتی که در بند طالبان استند رها شوند.

در همین حال، کسانی نزدیک به طالبان می‌گویند که مولوی عبدالفتاح، مولوی محمد اختر و مولوی محمد ابراهیم اعضای فنی هیئت طالبان به کابل آمده‌اند.

به گفتۀ آنان، این هیئت سه نفری طالبان به روز سه‌شنبه ازبهر رهایی زندانیان طالبان به کابل آمد. این نخستین سفر نماینده‌گان طالبان به کابل گفته می‌شود.

در همین حال، شورای امنیت ملی می‌گوید که روز گذشته هیئت فنی طالبان با هیئت حکومت افغانستان دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان گفت‌وگوها را آغاز کردند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت: «هیات فنی حکومت افغانستان، دیروز در کابل میزبان نماینده گان طالبان بودند، در این دیدار رو در رو در بارۀ رهایی زندانیان صحبت شد و فیصله شد که د راین باره بحث ها امروز هم ادامه پیدا کند. در این نشست نماینده گان کمیته جهانی صلیب سرخ نیز حاضر بروند.»

سید اکبر آغا،از فرماندهان پیشین طالبان نیز در این باره بیان داشت: «این نماینده گان طالب یکی عبدالفتاح نام دارد، مولوی صاحب محمد ابراهیم است و اختر محمد نام دارد،اینان ان نماینده گان طالبان استند که مربوط به کمیسیون رهایی زندانیان طالب استند وآمده اند.»

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دهم ماه حوت در دوحه امضا شد، قرار است تا پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند و در بدل طالبان نیز یک‌هزار سرباز دولتی را که در بند دارند، رها خواهند کرد.

این کار اما باید تا بیستم ماه حوت انجام می‌شد و پس از آن گفت‌وگوهای صلح میان افغانان آغاز می‌شد، اما تاکنون این روند به تأخیر افتاده‌است.

حکومت افغانستان هفتۀ پیش برای گفت‌وگوهای میان افغانان که قرار است پس از رهایی زندانیان طالب آغاز شود، یک هیئت ۲۱ نفری را مشخص ساختهاست؛ هیئتی که با استقبال
سیاست‌گران در درون و بیرون کشور روبه‌رو شده‌است.

وزارت خارجه ازبیکستان از ایجاد این هیئت استقبال کرده‌است و آن را همه‌شمول دانسته‌است.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «هیات را حکومت معرفی کرده، تعیین شده مطابق ماده ۶۴ قانون وظیفه پارلمان نظارت است و حکومت گفت و گو ها را انجام بدهد توافق نامه را امضا کند  بعد پارلمان در این باره تصمیم خواهد گرفت.»

محب شریفی، آگاه مسایل سیاسی نیز اظهار داشت: «این گروه سه نفری م یتواند در رهایی زندانیان ممد واقه شوند و رهایی زندانیان را سهل بسازند و نقش داشته باشند.»

پیش از این گفته شده بود که یک هیئت ده نفری طالبان برای گفت‌و‌گوها دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان طالبان به کابل سفر خواهد کرد؛ اما طالبان گفته‌اند که به علت شیوع ویروس کرونا تنها سه تن از اعضای این هیئت برای تسهیل به رهایی زندانیان به کابل آمده‌‎اند.

منابع: فردا نخستین گروه زندانیان طالبان و حکومت مبادله می‌شود

کسانی نزدیک به طالبان می‌گویند که مولوی عبدالفتاح، مولوی محمد اختر و مولوی محمد ابراهیم اعضای فنی هیئت طالبان به کابل آمده‌اند.

Thumbnail

منابعی در حکومت افغانستان، می‌‎گویند که فردا (پنج‌شنبه، ۱۴حمل) نخستین گروه از زندانیان طالبان با زندانیان نیروهای دولتی مبادله خواهند شد.

به گفتۀ این منابع، قرار است فردا صد تن از زندانیان طالب در برابر رهایی بیست تن از نیروهای دولتی که در بند طالبان استند رها شوند.

در همین حال، کسانی نزدیک به طالبان می‌گویند که مولوی عبدالفتاح، مولوی محمد اختر و مولوی محمد ابراهیم اعضای فنی هیئت طالبان به کابل آمده‌اند.

به گفتۀ آنان، این هیئت سه نفری طالبان به روز سه‌شنبه ازبهر رهایی زندانیان طالبان به کابل آمد. این نخستین سفر نماینده‌گان طالبان به کابل گفته می‌شود.

در همین حال، شورای امنیت ملی می‌گوید که روز گذشته هیئت فنی طالبان با هیئت حکومت افغانستان دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان گفت‌وگوها را آغاز کردند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت: «هیات فنی حکومت افغانستان، دیروز در کابل میزبان نماینده گان طالبان بودند، در این دیدار رو در رو در بارۀ رهایی زندانیان صحبت شد و فیصله شد که د راین باره بحث ها امروز هم ادامه پیدا کند. در این نشست نماینده گان کمیته جهانی صلیب سرخ نیز حاضر بروند.»

سید اکبر آغا،از فرماندهان پیشین طالبان نیز در این باره بیان داشت: «این نماینده گان طالب یکی عبدالفتاح نام دارد، مولوی صاحب محمد ابراهیم است و اختر محمد نام دارد،اینان ان نماینده گان طالبان استند که مربوط به کمیسیون رهایی زندانیان طالب استند وآمده اند.»

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دهم ماه حوت در دوحه امضا شد، قرار است تا پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند و در بدل طالبان نیز یک‌هزار سرباز دولتی را که در بند دارند، رها خواهند کرد.

این کار اما باید تا بیستم ماه حوت انجام می‌شد و پس از آن گفت‌وگوهای صلح میان افغانان آغاز می‌شد، اما تاکنون این روند به تأخیر افتاده‌است.

حکومت افغانستان هفتۀ پیش برای گفت‌وگوهای میان افغانان که قرار است پس از رهایی زندانیان طالب آغاز شود، یک هیئت ۲۱ نفری را مشخص ساختهاست؛ هیئتی که با استقبال
سیاست‌گران در درون و بیرون کشور روبه‌رو شده‌است.

وزارت خارجه ازبیکستان از ایجاد این هیئت استقبال کرده‌است و آن را همه‌شمول دانسته‌است.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «هیات را حکومت معرفی کرده، تعیین شده مطابق ماده ۶۴ قانون وظیفه پارلمان نظارت است و حکومت گفت و گو ها را انجام بدهد توافق نامه را امضا کند  بعد پارلمان در این باره تصمیم خواهد گرفت.»

محب شریفی، آگاه مسایل سیاسی نیز اظهار داشت: «این گروه سه نفری م یتواند در رهایی زندانیان ممد واقه شوند و رهایی زندانیان را سهل بسازند و نقش داشته باشند.»

پیش از این گفته شده بود که یک هیئت ده نفری طالبان برای گفت‌و‌گوها دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان طالبان به کابل سفر خواهد کرد؛ اما طالبان گفته‌اند که به علت شیوع ویروس کرونا تنها سه تن از اعضای این هیئت برای تسهیل به رهایی زندانیان به کابل آمده‌‎اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره