Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مهلت بیست روزه به غنی برای معرفی یک عضو کمیسیون انتخابات

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات بیست روز دیگر به رییس جمهور مهلت داده است تا یک تن را برای عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، معرفی کند. 

بربنیاد قانون انتخابات، مسؤولیت‌های هیئت اداری کمیسیون مستقل انتخابات، یک سال پس از انتخابات اعضای این کمیسیون (هفتم ماه قوس) پایان می یابد، اما اعضای این کمیسیون تصمیم گرفته‌اند که، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی معاونان، عبدالبدیع صیاد دبیر و سخنگوی این کمیسیون تا بیست روز دیگر به‌حیث اعضای هیئت اداری کمیسیون مستقل انتخابات، به کارشان ادامه بدهند.

عبدالبدیع صیاد دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: "ما امیدوار استیم که حکومت یک نفر را برای عضویت در کمیسیون معرفی نماید تا بیست روز دیگر تا ما هفت عضو کامل شود و بتوانیم برای گماشته‌شدن هیئت اداری انتخابات کنیم."

به‌گفتۀ نهادهای ناظر بر روند انتخابات، تا هنگامی‌که یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نشود، اعضای این کمیسیون نمی‌توانند برای گماشته‌شدن هیئت اداری این کمیسیون انتخابات نمایند. این نهادها ادامۀ کار اعضای هیات اداری را غیرقانونی می‌دانند.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، در این باره می‌گوید: "از لحاظ قانونی کار شان مشکل دارد تا دیروز مشروعیت داشت، اما تمام مشروعیت‌شان خلاص شد چون قانون یک حد تعیین کرده برای شان. مگر این‌که کمیسیون یک مصاحبه را ترتیب کنند تا این که نفر هفتم بیایید و یک نفر را به‌حیث سرپرست قبول کنند اما با نهادهای قانونی چک نمایند."

در همین‌حال، کمیسیون مستقل انتخابات در دومین نشست علنی مراکز رأی‌دهی را در یازده ولایت کشور تشخیص و تعیین کردند. این کمیسیون می‌گوید که بیش از ۲ هزار ۸۰۰ مرکز رأی‌دهی در کشور ارزیابی شده‌است، اما کارمندان این کمیسیون در سی‌ودو ولسوالی کشور به‌علت ناامنی‌ها نتوانسته‌اند مراکز رای‌دهی را ارزیابی نمایند.

ازسویی دیگر، کمیسیون رسیده‌گی شکایت‌های انتخاباتی از آغاز ثبت شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ تشخیص و تعیین مراکز رأی‌دهی سخن می‌زند.

علی‌رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید: "روز شنبه یازده قوس ثبت شکایت‌ها آغاز می‌شد و تا هفت روز کاری ادامه می‌یابد، مردم می‌توانند شکایت‌های‌شان را در بارۀ تشخیص و تعیین مراکز رای‌دهی ثبت نمایند."

با آن‌که نگرانی‌ها از برگزارنشدن این انتخابات وجود دارند، اما فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت را در هنگام برگزاری انتخابات تامین خواهند کرد.

مهلت بیست روزه به غنی برای معرفی یک عضو کمیسیون انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات از ریاست جمهوری می خواهد که در خلال ۲۰ روز دیگر باید یک تن را به این کمیسیون معرفی نماید.

Thumbnail

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات بیست روز دیگر به رییس جمهور مهلت داده است تا یک تن را برای عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، معرفی کند. 

بربنیاد قانون انتخابات، مسؤولیت‌های هیئت اداری کمیسیون مستقل انتخابات، یک سال پس از انتخابات اعضای این کمیسیون (هفتم ماه قوس) پایان می یابد، اما اعضای این کمیسیون تصمیم گرفته‌اند که، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی معاونان، عبدالبدیع صیاد دبیر و سخنگوی این کمیسیون تا بیست روز دیگر به‌حیث اعضای هیئت اداری کمیسیون مستقل انتخابات، به کارشان ادامه بدهند.

عبدالبدیع صیاد دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: "ما امیدوار استیم که حکومت یک نفر را برای عضویت در کمیسیون معرفی نماید تا بیست روز دیگر تا ما هفت عضو کامل شود و بتوانیم برای گماشته‌شدن هیئت اداری انتخابات کنیم."

به‌گفتۀ نهادهای ناظر بر روند انتخابات، تا هنگامی‌که یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نشود، اعضای این کمیسیون نمی‌توانند برای گماشته‌شدن هیئت اداری این کمیسیون انتخابات نمایند. این نهادها ادامۀ کار اعضای هیات اداری را غیرقانونی می‌دانند.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، در این باره می‌گوید: "از لحاظ قانونی کار شان مشکل دارد تا دیروز مشروعیت داشت، اما تمام مشروعیت‌شان خلاص شد چون قانون یک حد تعیین کرده برای شان. مگر این‌که کمیسیون یک مصاحبه را ترتیب کنند تا این که نفر هفتم بیایید و یک نفر را به‌حیث سرپرست قبول کنند اما با نهادهای قانونی چک نمایند."

در همین‌حال، کمیسیون مستقل انتخابات در دومین نشست علنی مراکز رأی‌دهی را در یازده ولایت کشور تشخیص و تعیین کردند. این کمیسیون می‌گوید که بیش از ۲ هزار ۸۰۰ مرکز رأی‌دهی در کشور ارزیابی شده‌است، اما کارمندان این کمیسیون در سی‌ودو ولسوالی کشور به‌علت ناامنی‌ها نتوانسته‌اند مراکز رای‌دهی را ارزیابی نمایند.

ازسویی دیگر، کمیسیون رسیده‌گی شکایت‌های انتخاباتی از آغاز ثبت شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ تشخیص و تعیین مراکز رأی‌دهی سخن می‌زند.

علی‌رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید: "روز شنبه یازده قوس ثبت شکایت‌ها آغاز می‌شد و تا هفت روز کاری ادامه می‌یابد، مردم می‌توانند شکایت‌های‌شان را در بارۀ تشخیص و تعیین مراکز رای‌دهی ثبت نمایند."

با آن‌که نگرانی‌ها از برگزارنشدن این انتخابات وجود دارند، اما فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت را در هنگام برگزاری انتخابات تامین خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید