Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهندس داوود برای رفتن به بلخ منتظر حل تنش‎ها میان ارگ و نور است

سخن‎گوی والی معرفی شده ازسوی رییس جمهور برای ولایت بلخ، می گوید که مهندس داوود، برای رفتن به دفتر کارش، انتظار برداشته شدن بن بست میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی است.

مهندس داوود، والی معرفی شدۀ از سوی رییس جمهور برای بلخ در منطقۀ وزیر اکبر خان کابل دفتر دارد و از موقف والی بلخ روزانه با مردم دیدارهایی دارد.

رحمت الله فطرت، سخن گویی آقای داوود می گوید که به درازا کشیده شدن اختلاف ها میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی، مانع رفتن مهندس داوود به بلخ شده است.

وی در این باره می افزاید: «دید و بازدیدهایی ما داریم با بزرگان جهادی و متنفذین، اما تا کنون کاری اداری را ما شروع نکرده ایم.»

این در حالی است که دو دور گفت وگوها میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی پایان یافته است و امروز سومین دور این گفت وگوها برگزار شد. دو طرف در بارۀ جزئیات این گفت وگوها چیزی نمی گویند، اما منابع به طلوع نیوز می گویند که جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری توافق کرده اند که نتیجۀ این دور گفت وگوها را برون ندهند.

عبدالولی نیازی، عضو مجلس نماینده گان در این باره می افزاید: «بیشترین بحث در بارۀ عملی شدن مواد تفاهم نامه حکومت وحدت ملی صورت گرفته است و تا جایی که من شنیدم، نماینده گان در این گفت و گوها خوشبین بودند و باور داشتند که به یک نتیجه مطلوب برسند.» 

این تنش ها پس از آن اوج گرفتند که رییس جمهور استعفای عطامحمد نور را از ولایت بلخ منظور کرد و مهندس داوود را به ولایت بلخ معرفی کرد، اما عطامحمد نور این کار رییس جمهور غنی را نپذیرفت و در برابر این تصمیم ایستاد.

این تنش ها، نگرانی های زیادیی را به وجود آورده اند. برخی از آگاهان سیاسی و استادان دانشگاه به این بارو اند که اگر این اختلاف ها ادامه یابند، وضعیت در کشور بحرانی تر خواهد شد.

اکرم عارفی، استاد دانشگاه می گوید: «مذاکرات که بین جمعیت اسلامی و حکومت شروع شده راجع به یک موضوع خاص حتا اگر به توافق هم برسند، بسیار بعید است که این توافق بتواند اعتماد را بازسازی کند که هر دو طرف روی آن تکیه کند.»

پیش از این، عطامحمد نور والی برکنار شدۀ بلخ ازسوی رییس جمهور گفته است که تا پایان عمرحکومت وحدت ملی همچون والی بلخ خواهد ماند و نیز به کارمندان اداری این ولایت هشدار داد که به غیر از خودش هیچ کسی دیگری صلاحیت پیشبرد امور ولایت بلخ راندارد.

مهندس داوود برای رفتن به بلخ منتظر حل تنش‎ها میان ارگ و نور است

ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی در بارۀ نتیجۀ نشست امروز شان چیزی نمی گویند، اما یک منبع به طلوع نیوز می گوید که پیشرفت چشم گیری در این دور نشست میان جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری، به میان نیامده است.

تصویر بندانگشتی

سخن‎گوی والی معرفی شده ازسوی رییس جمهور برای ولایت بلخ، می گوید که مهندس داوود، برای رفتن به دفتر کارش، انتظار برداشته شدن بن بست میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی است.

مهندس داوود، والی معرفی شدۀ از سوی رییس جمهور برای بلخ در منطقۀ وزیر اکبر خان کابل دفتر دارد و از موقف والی بلخ روزانه با مردم دیدارهایی دارد.

رحمت الله فطرت، سخن گویی آقای داوود می گوید که به درازا کشیده شدن اختلاف ها میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی، مانع رفتن مهندس داوود به بلخ شده است.

وی در این باره می افزاید: «دید و بازدیدهایی ما داریم با بزرگان جهادی و متنفذین، اما تا کنون کاری اداری را ما شروع نکرده ایم.»

این در حالی است که دو دور گفت وگوها میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی پایان یافته است و امروز سومین دور این گفت وگوها برگزار شد. دو طرف در بارۀ جزئیات این گفت وگوها چیزی نمی گویند، اما منابع به طلوع نیوز می گویند که جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری توافق کرده اند که نتیجۀ این دور گفت وگوها را برون ندهند.

عبدالولی نیازی، عضو مجلس نماینده گان در این باره می افزاید: «بیشترین بحث در بارۀ عملی شدن مواد تفاهم نامه حکومت وحدت ملی صورت گرفته است و تا جایی که من شنیدم، نماینده گان در این گفت و گوها خوشبین بودند و باور داشتند که به یک نتیجه مطلوب برسند.» 

این تنش ها پس از آن اوج گرفتند که رییس جمهور استعفای عطامحمد نور را از ولایت بلخ منظور کرد و مهندس داوود را به ولایت بلخ معرفی کرد، اما عطامحمد نور این کار رییس جمهور غنی را نپذیرفت و در برابر این تصمیم ایستاد.

این تنش ها، نگرانی های زیادیی را به وجود آورده اند. برخی از آگاهان سیاسی و استادان دانشگاه به این بارو اند که اگر این اختلاف ها ادامه یابند، وضعیت در کشور بحرانی تر خواهد شد.

اکرم عارفی، استاد دانشگاه می گوید: «مذاکرات که بین جمعیت اسلامی و حکومت شروع شده راجع به یک موضوع خاص حتا اگر به توافق هم برسند، بسیار بعید است که این توافق بتواند اعتماد را بازسازی کند که هر دو طرف روی آن تکیه کند.»

پیش از این، عطامحمد نور والی برکنار شدۀ بلخ ازسوی رییس جمهور گفته است که تا پایان عمرحکومت وحدت ملی همچون والی بلخ خواهد ماند و نیز به کارمندان اداری این ولایت هشدار داد که به غیر از خودش هیچ کسی دیگری صلاحیت پیشبرد امور ولایت بلخ راندارد.

هم‌رسانی کنید