Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناتو: فشارهای نظامی و سیاسی بر طالبان به روند صلح کمک میکند

مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان تأکید می‌کند که افزایش فشارهای نظامی و سیاسی بر طالبان زمینۀ گفتگوهای صلح را فراهم می سازد.

 معاون مأموریت پشتیبانی قاطع در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که ظرفیت‌های خوبی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده اند و این فرصت ها نباید از دست بروند. 

در همین حال سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در درازمدت در کنار حمایت از نیروهای دولتی، به بازسازی و توسعه افغانستان نیز متعهد است.

مقام‌های افغان و مأموریت پشتیبانی قاطع در مراسم تبدیلی فرماندۀ نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزه غرب، امروز سه‌شنبه وارد هرات شدند. 

دگرجنرال کمپوریاله، معاون فرماندهی ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است:«باور دارم که فشارهای دوامدار نظامی، سیاسی و اجتماعی بر طالبان شرایط برای صلح و آشتی برای تبدیل شدن آن به یک واقعیت عینی افغانستان را فراهم خواهد ساخت. هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. یگانه راه حل ممکن تلاش‌های سیاسی است. باور دارم که ظرفیت‌های خوب برای صلح وجود دارد.»

سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در درازمدت در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار دارد و در کنار حمایت از نیروهای افغان، در بازسازی این کشور نیز تلاش می کند.

رابرتو کنتونی، سفیر ایتالیا در افغانستان گفت:«اکنون افغانستان در زمان حساسی از تاریخ خود فرار دارد، زمانی است که صلح نسبت به هر زمان دیگری امکان پذیر شده است. اکنون که صلح ممکن شده است ما این فرصت را از دست نخواهیم داد.»

در همین حال مقام‌های نظامی افغان همکاری مأموریت پشتیبانی قاطع را در امر مبارزه با طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی را اثرگذار می خوانند.

جنرال نورالله قادری، فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفته است:«چند روز پیش ما و شما افتتاح طیاره های بی سرنشین را داشتیم. در مجموع حمایت قاطع با ما همکاری میکنند و ای سر نیروهای افغان ما تاثیر مثبت داره.»

فرماندۀ تازه نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزه غرب در حالی به کارش آغاز کرده است که بخش‌هایی از این حوزه در روزهای پسین گواه حمله‌های گسترده طالبان و تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی بوده اند. 

مقام‌های نظامی افغان می‌گویند که تصمیم دارند تا با حمایت نیروهای پشتیبانی قاطع، عملیات‌های گسترده را برضد طالبان آغاز کنند

ناتو: فشارهای نظامی و سیاسی بر طالبان به روند صلح کمک میکند

 معاون مأموریت پشتیبانی قاطع در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که ظرفیت‌های خوبی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده اند و این فرصت ها نباید از دست بروند. 

Thumbnail

مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان تأکید می‌کند که افزایش فشارهای نظامی و سیاسی بر طالبان زمینۀ گفتگوهای صلح را فراهم می سازد.

 معاون مأموریت پشتیبانی قاطع در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که ظرفیت‌های خوبی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده اند و این فرصت ها نباید از دست بروند. 

در همین حال سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در درازمدت در کنار حمایت از نیروهای دولتی، به بازسازی و توسعه افغانستان نیز متعهد است.

مقام‌های افغان و مأموریت پشتیبانی قاطع در مراسم تبدیلی فرماندۀ نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزه غرب، امروز سه‌شنبه وارد هرات شدند. 

دگرجنرال کمپوریاله، معاون فرماندهی ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است:«باور دارم که فشارهای دوامدار نظامی، سیاسی و اجتماعی بر طالبان شرایط برای صلح و آشتی برای تبدیل شدن آن به یک واقعیت عینی افغانستان را فراهم خواهد ساخت. هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. یگانه راه حل ممکن تلاش‌های سیاسی است. باور دارم که ظرفیت‌های خوب برای صلح وجود دارد.»

سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در درازمدت در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار دارد و در کنار حمایت از نیروهای افغان، در بازسازی این کشور نیز تلاش می کند.

رابرتو کنتونی، سفیر ایتالیا در افغانستان گفت:«اکنون افغانستان در زمان حساسی از تاریخ خود فرار دارد، زمانی است که صلح نسبت به هر زمان دیگری امکان پذیر شده است. اکنون که صلح ممکن شده است ما این فرصت را از دست نخواهیم داد.»

در همین حال مقام‌های نظامی افغان همکاری مأموریت پشتیبانی قاطع را در امر مبارزه با طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی را اثرگذار می خوانند.

جنرال نورالله قادری، فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفته است:«چند روز پیش ما و شما افتتاح طیاره های بی سرنشین را داشتیم. در مجموع حمایت قاطع با ما همکاری میکنند و ای سر نیروهای افغان ما تاثیر مثبت داره.»

فرماندۀ تازه نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزه غرب در حالی به کارش آغاز کرده است که بخش‌هایی از این حوزه در روزهای پسین گواه حمله‌های گسترده طالبان و تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی بوده اند. 

مقام‌های نظامی افغان می‌گویند که تصمیم دارند تا با حمایت نیروهای پشتیبانی قاطع، عملیات‌های گسترده را برضد طالبان آغاز کنند

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره