Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزدان معترض پولیس را به بدرفتاری متهم می‌سازند

نامزدان معترضی‌که چادر اعتراضی شان از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، توسط پولیس برداشته شده‌است، پولیس را به بدرفتاری با خود شان متهم می‌سازند.

این نامزدان معترض، می‌گویند که چهارشنبه شب، هنگامی که نیروهای برای برچیدن چادر آنان آمده بودند، آنان را لت‌وکوب کردند و تلفون‌های شان را با خودشان بردند.

این نامزدان معترض که بسیاری شان زنان استند، می‌گویند که پولیس به آنان هشدار داده‌است که اگر دست از اعتراض برندارند، تصویرهای خصوصی تلفون‌های شان در رسانه‌های اجتماعی پخش خواهند شد.

دیوه نیازی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «دو تن از این زنان به حوزه آمدند، گریان کردند که به لحاظ خدا تیلفون‌های مان را بدهید که در آن‌ها عکس‌های شخصی ما است، اما حوزۀ دهم هشدار داد اگر شما باردیگر این‌جا خیمه بزنید ما تیلفون‌های شما را بخاطری گرفتیم که عکس‌های شما را در رسانه‌های اجتماعی پخش کنیم.»

عنایت‌الله صحرا، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «بالای خیمه حمله کردند؛ خانم‌ها را لت‌وکوب کردند.»

اما، وزارت داخله این ادعاها را رد می‌کند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله در این باره اظهار داشت: «جایی را که آن‌ها انتخاب کرده بودند، غیر قانونی بود، آسیب پذیر بود؛ از همین رو پولیس با آن‌ها از همان اول به‌گونۀ مسلکی و انسانی برخورد کرده‌اند.»

نامزدان معترض، از سه ماه بدینسو در نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجراییه در چهارراهی زنبق در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس نماینده‌گان، چادر زده بودند.

چهارشنبه شب، نیروهای امنیتی چادر این معترضان را برچید. وزارت داخله گفت که یک مهاجم انتحاری می‌خواست این معترضان را آماج قرار دهد و به همین دلیل معترضان را از محل دور کردند.

اما نامزدان معترض، ادعا دارند که نیروهای امنیتی با سناریوی از پیش طرح‌ریزی شده برای برچیدن چادر آنان آمده بودند و حملۀ انتحاریی در کار نبوده‌است. به گفتۀ آنان، نیروهای امنیتی چندین فیر هوایی کردند و پس از آن‌که نامزدان معترض پراکنده شدند، خیمه را برچیدند.

امروز (جمعه، ۱۴سرطان) نیز محلی که پیش از این معترضان چادر زده بوند، به‌روی رفت‌وآمد بسته بود و نیروهای امنیتی به کسی اجازۀ ورد به محل را نمی‌دادند.

نامزدان معترض، امروز در مکان دور از این محل گردهم آمده بودند و بر ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید کردند.

دراین میان شماری از حقوق‌دانان هرگونه خشونت از سوی نیروهای امنیتی را در برابر مردم، نقض قانون می‌دانند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان گفت: «مردم حق دارند که نسبت به حق شان در هر زمان و در هر مکانی‌که خواسته باشند این‌ها اعتراض داشته باشند.»

نامزدان معترض، از ولایت‌های مختلف کشور استند. آنان می‌گویند که در انتخابات مجلس نماینده‌گان که در ماه میزان سال گذشته برگزار شد، به پیمانۀ وسیع تقلب صورت گرفت. این نامزدان معترض، خواهان برگزاری دادگاه ویژه برای رسیده‌گی به سندهایی که می‌گویند که از تقلب‌های انتخاباتی با خود دارند، استند.

نامزدان معترض پولیس را به بدرفتاری متهم می‌سازند

زنان معترض، می‌گویند که لباس‌های شماری از آنان در کش‌وگیر با پولیس پاره شدند و پولیس تیلفون‌های همراه شان را با خودشان برده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نامزدان معترضی‌که چادر اعتراضی شان از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، توسط پولیس برداشته شده‌است، پولیس را به بدرفتاری با خود شان متهم می‌سازند.

این نامزدان معترض، می‌گویند که چهارشنبه شب، هنگامی که نیروهای برای برچیدن چادر آنان آمده بودند، آنان را لت‌وکوب کردند و تلفون‌های شان را با خودشان بردند.

این نامزدان معترض که بسیاری شان زنان استند، می‌گویند که پولیس به آنان هشدار داده‌است که اگر دست از اعتراض برندارند، تصویرهای خصوصی تلفون‌های شان در رسانه‌های اجتماعی پخش خواهند شد.

دیوه نیازی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «دو تن از این زنان به حوزه آمدند، گریان کردند که به لحاظ خدا تیلفون‌های مان را بدهید که در آن‌ها عکس‌های شخصی ما است، اما حوزۀ دهم هشدار داد اگر شما باردیگر این‌جا خیمه بزنید ما تیلفون‌های شما را بخاطری گرفتیم که عکس‌های شما را در رسانه‌های اجتماعی پخش کنیم.»

عنایت‌الله صحرا، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «بالای خیمه حمله کردند؛ خانم‌ها را لت‌وکوب کردند.»

اما، وزارت داخله این ادعاها را رد می‌کند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله در این باره اظهار داشت: «جایی را که آن‌ها انتخاب کرده بودند، غیر قانونی بود، آسیب پذیر بود؛ از همین رو پولیس با آن‌ها از همان اول به‌گونۀ مسلکی و انسانی برخورد کرده‌اند.»

نامزدان معترض، از سه ماه بدینسو در نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجراییه در چهارراهی زنبق در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس نماینده‌گان، چادر زده بودند.

چهارشنبه شب، نیروهای امنیتی چادر این معترضان را برچید. وزارت داخله گفت که یک مهاجم انتحاری می‌خواست این معترضان را آماج قرار دهد و به همین دلیل معترضان را از محل دور کردند.

اما نامزدان معترض، ادعا دارند که نیروهای امنیتی با سناریوی از پیش طرح‌ریزی شده برای برچیدن چادر آنان آمده بودند و حملۀ انتحاریی در کار نبوده‌است. به گفتۀ آنان، نیروهای امنیتی چندین فیر هوایی کردند و پس از آن‌که نامزدان معترض پراکنده شدند، خیمه را برچیدند.

امروز (جمعه، ۱۴سرطان) نیز محلی که پیش از این معترضان چادر زده بوند، به‌روی رفت‌وآمد بسته بود و نیروهای امنیتی به کسی اجازۀ ورد به محل را نمی‌دادند.

نامزدان معترض، امروز در مکان دور از این محل گردهم آمده بودند و بر ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید کردند.

دراین میان شماری از حقوق‌دانان هرگونه خشونت از سوی نیروهای امنیتی را در برابر مردم، نقض قانون می‌دانند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان گفت: «مردم حق دارند که نسبت به حق شان در هر زمان و در هر مکانی‌که خواسته باشند این‌ها اعتراض داشته باشند.»

نامزدان معترض، از ولایت‌های مختلف کشور استند. آنان می‌گویند که در انتخابات مجلس نماینده‌گان که در ماه میزان سال گذشته برگزار شد، به پیمانۀ وسیع تقلب صورت گرفت. این نامزدان معترض، خواهان برگزاری دادگاه ویژه برای رسیده‌گی به سندهایی که می‌گویند که از تقلب‌های انتخاباتی با خود دارند، استند.

هم‌رسانی کنید