Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامۀ شورای هندوها به رییس‌جمهور: حملۀ انتحاری جلال‌آباد بررسی شود

شورای سراسری هندوها و سیگهـ‌ها، در نامه‌یی از رییس‌جمهور خواهان دادن فرمان ویژه‌یی برای بررسی رویداد انتحاری اخیر در جلال آباد و رسیده‌گی به مشکلات شهروندان هندو وسیگهـ های افغانستان در اروپا شده است.

این شورا، نداشتن شناس‌نامه را مشکل جدی شهروندان هندو وسیگهـ ها در اروپا می‌گویند و از این‌که سفارت خانه‌های کشور در اروپا هیچ کاری را بدون داشتن شناس‌نامه انجام نمی‌دهند انتقاد می‌کند: «سفارت خانه‌های کشور در اروپا هیچ کاری را بدون موجودیت تذکره انجام نمی‌دهند که این به درد سر و مشکل لاینحل برای مهاجران افغان در اروپا و به ویژه جامعه هندوان و سیگهـ های افغانستان شده است، که باید راه حل ویژه یی برایش جستجو شود.»

در این نامه، شورای سراسری هندوان وسیگهـ های افغانستان در اروپا، از غضب جایدادهای شان در افغانستان ابرازنگرانی می‌کند و رویداد انتحاری اخیر را در برابر هندوان و سیک‌ها در جلال آباد را آغاز تلاش برای ستیزه جویی با اقلیت‌های مذهبی هندوان در کشور می‌گوید.

در بخش دیگر این نامه آمده است: «رویداد جلال آباد که ده‌ها تن شهروندان هندو و سیگهـ  بیشتر از سه ساعت در انتطار حضور گرامی (رییس‌جمهور) بودند، اما در فرجام طعمۀ رویداد انتحاری شدند و در نتیجه نزده تن از سران اقلیت مذهبی ما کشته و بیشتر از بیست تن زخمی شدند-  نمی توان آن را تصادفی پنداشت.»

در این نامه، با انتقاد از دیر رسیدن نیروهای امنیتی به محل رویداد نیز آمده است: «پس از وقوع رویداد اضافه تر از یک ساعت سپری شده است تا نیروهای امنیتی و کمک های طبی اولیه به محل رویداد برسند.»

شورای مهاجران و سیگهـ های افغانستان در اروپا، از حکومت می‌خواهد تا فرمانی را برای نهادهای امنیتی کشور ازبهر پاسداری ازعبادتگاه ها ومکان‌های آتش سپاری مرده‌های هندوان و سیگهـ ها در کشور صادر کند.

این در حالی است که در رویداد انتحاری که هژده روز پیش در جلال آباد رخ داد، ۱۹تن از شهروندان هندو و سیک کشور کشته و بیشتر از بیست تن شان زخم برداشتند.

نامۀ شورای هندوها به رییس‌جمهور: حملۀ انتحاری جلال‌آباد بررسی شود

در این نامه، شورای سراسری هندوان وسیگهـ های افغانستان در اروپا، از غضب جایدادهای شان در افغانستان ابرازنگرانی می‌کند و رویداد انتحاری اخیر را در برابر هندوان و سیک‌ها در جلال آباد را آغاز تلاش برای ستیزه جویی با اقلیت‌های مذهبی هندوان در کشور می‌گوید.

تصویر بندانگشتی

شورای سراسری هندوها و سیگهـ‌ها، در نامه‌یی از رییس‌جمهور خواهان دادن فرمان ویژه‌یی برای بررسی رویداد انتحاری اخیر در جلال آباد و رسیده‌گی به مشکلات شهروندان هندو وسیگهـ های افغانستان در اروپا شده است.

این شورا، نداشتن شناس‌نامه را مشکل جدی شهروندان هندو وسیگهـ ها در اروپا می‌گویند و از این‌که سفارت خانه‌های کشور در اروپا هیچ کاری را بدون داشتن شناس‌نامه انجام نمی‌دهند انتقاد می‌کند: «سفارت خانه‌های کشور در اروپا هیچ کاری را بدون موجودیت تذکره انجام نمی‌دهند که این به درد سر و مشکل لاینحل برای مهاجران افغان در اروپا و به ویژه جامعه هندوان و سیگهـ های افغانستان شده است، که باید راه حل ویژه یی برایش جستجو شود.»

در این نامه، شورای سراسری هندوان وسیگهـ های افغانستان در اروپا، از غضب جایدادهای شان در افغانستان ابرازنگرانی می‌کند و رویداد انتحاری اخیر را در برابر هندوان و سیک‌ها در جلال آباد را آغاز تلاش برای ستیزه جویی با اقلیت‌های مذهبی هندوان در کشور می‌گوید.

در بخش دیگر این نامه آمده است: «رویداد جلال آباد که ده‌ها تن شهروندان هندو و سیگهـ  بیشتر از سه ساعت در انتطار حضور گرامی (رییس‌جمهور) بودند، اما در فرجام طعمۀ رویداد انتحاری شدند و در نتیجه نزده تن از سران اقلیت مذهبی ما کشته و بیشتر از بیست تن زخمی شدند-  نمی توان آن را تصادفی پنداشت.»

در این نامه، با انتقاد از دیر رسیدن نیروهای امنیتی به محل رویداد نیز آمده است: «پس از وقوع رویداد اضافه تر از یک ساعت سپری شده است تا نیروهای امنیتی و کمک های طبی اولیه به محل رویداد برسند.»

شورای مهاجران و سیگهـ های افغانستان در اروپا، از حکومت می‌خواهد تا فرمانی را برای نهادهای امنیتی کشور ازبهر پاسداری ازعبادتگاه ها ومکان‌های آتش سپاری مرده‌های هندوان و سیگهـ ها در کشور صادر کند.

این در حالی است که در رویداد انتحاری که هژده روز پیش در جلال آباد رخ داد، ۱۹تن از شهروندان هندو و سیک کشور کشته و بیشتر از بیست تن شان زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید