Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نام‌های همدستان حمله بر شفاخانۀ نظامی به زودی همه‌گانی می‌شوند

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت که فهرست نام‌های همدستان حمله کننده‌گانِ حمله بر شفاخانۀ ۴۰۰ بستر سه تا چهار روز دیگر همه‌گانی خواهد شد.

آقای وزیری گفت که بخشی از کار کمیسیون حقیقت یاب رویداد شفاخانۀ نظامی محمد داوود پایان یافته است و از میان ۲۴ تنی که در پیوند با این حمله بازداشت شده اند، ۱۱ تن شان که مقام‎ها و کارمندان شفاخانه استند به علت غفلت در وظیفه، برکنار، تبدیل و یا به سارنوالی معرفی شده اند.

وی افزود: «در این ۱۱ نفر یک نفر جنرال است که فرمانده حمایوی طبی شفاخانه بود یک نفر دگروال است که مدیر ضد استخبارات شفاخانه بود سه نفر دگرمن است که یک نفر شان نوکریوال بود یک نفر استخبارات بود و یک نفر هم رییس ارکان فرماندهی امنیت بود.»

این حمله بی همدستی کسانی در درون شفاخانه نا ممکن گفته شده است. از همین رو شناسایی و معرفی همدستان حمله کننده‌گان وزمینه سازان این رویداد نیز بخشی از کار کمیسیون حقیقت یاب را می‌سازد.

آقای وزیری گفت: «این که کی کمک کرده و کی زمینه را مساعد ساخته است این بخش کار تا کنون پایان نیافته است و این را ریاست عمومی امنیت ملی بررسی می‌کند.»

با این هم کمیسیون حقیقت یاب انتقاد می‌شود که کار های این کمیسیون تاکنون با انتظارهای مردم و نماینده‌گان مردم در شورای ملی برابر نبوده است.

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت کندز، گفت: «مسؤولان وعده داده بودند که تا دو هفته حقیقت‌یابی می‌کنند و گزارش خوبی را به مردم افغانستان ارایه می‌کنند که متأسفانه تا کنون این کار را نکرده اند.»

در همین حال، مأموریت پشتیبانی قاطع برای باز سازی شفاخانۀ ۴۰۰ بستر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر اختصاص داده است.

ویلیم سلاوین، سخنگوی مأموریت پشتیبانی قاطع، گفت: «امروز خرسندم که ۹۰ درصد از کار بازسازی شفاخانۀ ۴۰۰ بستر به پایان رسیده است و کارهای باقی مانده تا دو روز دیگر پایان خواهند یافت.»

نام‌های همدستان حمله بر شفاخانۀ نظامی به زودی همه‌گانی می‌شوند

آقای وزیری گفت: «این که کی کمک کرده و کی زمینه را مساعد ساخته است این بخش کار تا کنون پایان نیافته است و این را ریاست عمومی امنیت ملی بررسی می‌کند.»

Thumbnail

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت که فهرست نام‌های همدستان حمله کننده‌گانِ حمله بر شفاخانۀ ۴۰۰ بستر سه تا چهار روز دیگر همه‌گانی خواهد شد.

آقای وزیری گفت که بخشی از کار کمیسیون حقیقت یاب رویداد شفاخانۀ نظامی محمد داوود پایان یافته است و از میان ۲۴ تنی که در پیوند با این حمله بازداشت شده اند، ۱۱ تن شان که مقام‎ها و کارمندان شفاخانه استند به علت غفلت در وظیفه، برکنار، تبدیل و یا به سارنوالی معرفی شده اند.

وی افزود: «در این ۱۱ نفر یک نفر جنرال است که فرمانده حمایوی طبی شفاخانه بود یک نفر دگروال است که مدیر ضد استخبارات شفاخانه بود سه نفر دگرمن است که یک نفر شان نوکریوال بود یک نفر استخبارات بود و یک نفر هم رییس ارکان فرماندهی امنیت بود.»

این حمله بی همدستی کسانی در درون شفاخانه نا ممکن گفته شده است. از همین رو شناسایی و معرفی همدستان حمله کننده‌گان وزمینه سازان این رویداد نیز بخشی از کار کمیسیون حقیقت یاب را می‌سازد.

آقای وزیری گفت: «این که کی کمک کرده و کی زمینه را مساعد ساخته است این بخش کار تا کنون پایان نیافته است و این را ریاست عمومی امنیت ملی بررسی می‌کند.»

با این هم کمیسیون حقیقت یاب انتقاد می‌شود که کار های این کمیسیون تاکنون با انتظارهای مردم و نماینده‌گان مردم در شورای ملی برابر نبوده است.

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت کندز، گفت: «مسؤولان وعده داده بودند که تا دو هفته حقیقت‌یابی می‌کنند و گزارش خوبی را به مردم افغانستان ارایه می‌کنند که متأسفانه تا کنون این کار را نکرده اند.»

در همین حال، مأموریت پشتیبانی قاطع برای باز سازی شفاخانۀ ۴۰۰ بستر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر اختصاص داده است.

ویلیم سلاوین، سخنگوی مأموریت پشتیبانی قاطع، گفت: «امروز خرسندم که ۹۰ درصد از کار بازسازی شفاخانۀ ۴۰۰ بستر به پایان رسیده است و کارهای باقی مانده تا دو روز دیگر پایان خواهند یافت.»

هم‌رسانی کنید