تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نزدیک به دو میلیون نفر در کشور با کمبود مواد غذایی روبه‎رو استند

مسؤول هماهنگی کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که نزدیک به دومیلیون تن از شهروندان این کشور، با کمبود مواد غذایی روبه رو استند.

او می افزاید: «آن چه ما می دانیم در حدود دو میلیون شهروند افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند. ما پیش بینی می کنیم که مردم بیشتری به کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.»

او، از اضاع بشری در افغانستان نگران است و می گوید که برای فراهم سازی مواد غذایی برای نیازمندان در این کشور، بیش از چهارصد میلیون دالر نیاز است.

توبی لینزر، می افزاید که تاکنون جامعه جهانی بخشی از این پول را فراهم ساخته است: «فکر می کنم برای مردم افغانستان ادامه وضعیت کنونی بسیار دشوار است؛ به ویژه برای کسانی که در بخش هایی چون  شهر  کابل و مرکزهای ولایت ها به سر می برند. بسیاری از مردم در زیر خط فقر زنده گی می کنند. آنان از خشونت ها و اثرهای بد افراط گرایی که در روزهای اخیر ما گواه آن ها بودیم، رنج می برند.»

با این همه، باورها بر این است که در سال های پیشین، حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده جهانی کار بنیادی برای بهبود وضعیت زنده گی شهروندان کشور انجام نداده اند.

سازمان ملل متحد می گوید که در سال گذشته میلادی، بالاتر از سی تن از کارمندان داخلی و خارجی سازمان های کمک رسان در افغانستان جان باخته اند، اما این نهادها برای کمک به افغانستان متعهد استند.

افغانستان

نزدیک به دو میلیون نفر در کشور با کمبود مواد غذایی روبه‎رو استند

مسؤول هماهنگ سازی کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، می گوید که نزدیک به چهل درصد شهروندان افغانستان زیرخط فقر زنده گی می کنند. 

Thumbnail

مسؤول هماهنگی کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که نزدیک به دومیلیون تن از شهروندان این کشور، با کمبود مواد غذایی روبه رو استند.

او می افزاید: «آن چه ما می دانیم در حدود دو میلیون شهروند افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند. ما پیش بینی می کنیم که مردم بیشتری به کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.»

او، از اضاع بشری در افغانستان نگران است و می گوید که برای فراهم سازی مواد غذایی برای نیازمندان در این کشور، بیش از چهارصد میلیون دالر نیاز است.

توبی لینزر، می افزاید که تاکنون جامعه جهانی بخشی از این پول را فراهم ساخته است: «فکر می کنم برای مردم افغانستان ادامه وضعیت کنونی بسیار دشوار است؛ به ویژه برای کسانی که در بخش هایی چون  شهر  کابل و مرکزهای ولایت ها به سر می برند. بسیاری از مردم در زیر خط فقر زنده گی می کنند. آنان از خشونت ها و اثرهای بد افراط گرایی که در روزهای اخیر ما گواه آن ها بودیم، رنج می برند.»

با این همه، باورها بر این است که در سال های پیشین، حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده جهانی کار بنیادی برای بهبود وضعیت زنده گی شهروندان کشور انجام نداده اند.

سازمان ملل متحد می گوید که در سال گذشته میلادی، بالاتر از سی تن از کارمندان داخلی و خارجی سازمان های کمک رسان در افغانستان جان باخته اند، اما این نهادها برای کمک به افغانستان متعهد استند.

هم‌رسانی کنید