Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست عالمان دین و پیامد صدور فتوا در مورد حملات انتحاری

انتظار می رود که کابل در روزهای آینده میزبان نشست بزرگ منطقه یی عالمان دین باشد و دراین نشست، که شمار بزرگی از عالمان دین از عربستان سعودی، مصر، هند، پاکستان، و افغانستان شرکت خواهند کرد، فتوایی نیز دربارۀ حرام بودن حمله های انتحاری صادر خواهد شد.

صدور فتوای حرام دانستن حمله های انتحاری در این نشست، ضربۀ سنگینی بر گروه های هراس افگن به ویژه طالبان خواهد بود، و از همین رو شماری از عالمان دین تأکید ورزیده اند که ملاعمر رهبر گروۀ طالبان، از عالمان دین خواسته است تا در این نشست شرکت نکنند.

انتظار می رود که فعالیت های هراس افگنانه در این نشست با واکنش های تندی روبرو خواهند شد، و گروۀ طالبان هم از برگذاری این نشست را سخت انتقاد کرده اند.

رهبر پیشین جیش المسلمین گروۀ طالبان، سید اکبرآغا گفته است که: « اگرعالمان دین بی طرف باشند، این نشست به نیتجه خواهد رسید، درغیراین صورت نتیجه یی نخواهد داشت.»

با این همه، شورای عالی صلح هشدار داده است که، هیچ گروهی نمی تواند مانع شرکت عالمان دین در این نشست شود.

عضو شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان، شهزاده شاهد گفته است که: « این حق را هیچ کسی یا گروهی ندارد که مانع عالمان دین برای خدمت در رستای صلح، جرگه، نصیحت و فتوا و تبلیغ شود.»

دراین میان، شماری از عالمان دین تأکید ورزیده اند که تلاش های عالمان دین در این نشست برای نیروبخشیدن روند صلح و نیز فتوای آنان دربارۀ حمله های انتحاری، صدمۀ بزرگی بر گروه های هراس افگن و طالبان خواهد بود.

یک تن ازعالمان دین، عبدالهادی هدایت گفته است که: « کنفرانس منطقه یی به منظور صدور فتوای حرام بودن انتحار و نیز برای تقویۀ روند صلح، صدمۀ بزرگی بر گروۀ طالبان وارد خواهد کرد، از همین خاطر ملا عمر نمی خواهد که عالمان دین در این نشست شرکت کنند.»

ماۀ گذشته اسلام آباد و کابل دربارۀ برگذاری یک نشست بزرگ منطقه یی عالمان دین دربارۀ حرام دانستن حمله های انتحاری و چگونگی روند صلح افغانستان با مخالفان مسلح دولت به ویژه با طالبان، توافق کردند.

مفتی اعظم عربستان سعودی نیز در روزعرفۀ امسال در حضورده ها هزار زائر حج، حمله های انتحاری را حرام دانست.

نشست عالمان دین و پیامد صدور فتوا در مورد حملات انتحاری

انتظار می رود که کابل در روزهای آینده میزبان نشست بزرگ منطقه یی عالمان دین باشد و دراین نشست، که ش

Thumbnail

انتظار می رود که کابل در روزهای آینده میزبان نشست بزرگ منطقه یی عالمان دین باشد و دراین نشست، که شمار بزرگی از عالمان دین از عربستان سعودی، مصر، هند، پاکستان، و افغانستان شرکت خواهند کرد، فتوایی نیز دربارۀ حرام بودن حمله های انتحاری صادر خواهد شد.

صدور فتوای حرام دانستن حمله های انتحاری در این نشست، ضربۀ سنگینی بر گروه های هراس افگن به ویژه طالبان خواهد بود، و از همین رو شماری از عالمان دین تأکید ورزیده اند که ملاعمر رهبر گروۀ طالبان، از عالمان دین خواسته است تا در این نشست شرکت نکنند.

انتظار می رود که فعالیت های هراس افگنانه در این نشست با واکنش های تندی روبرو خواهند شد، و گروۀ طالبان هم از برگذاری این نشست را سخت انتقاد کرده اند.

رهبر پیشین جیش المسلمین گروۀ طالبان، سید اکبرآغا گفته است که: « اگرعالمان دین بی طرف باشند، این نشست به نیتجه خواهد رسید، درغیراین صورت نتیجه یی نخواهد داشت.»

با این همه، شورای عالی صلح هشدار داده است که، هیچ گروهی نمی تواند مانع شرکت عالمان دین در این نشست شود.

عضو شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان، شهزاده شاهد گفته است که: « این حق را هیچ کسی یا گروهی ندارد که مانع عالمان دین برای خدمت در رستای صلح، جرگه، نصیحت و فتوا و تبلیغ شود.»

دراین میان، شماری از عالمان دین تأکید ورزیده اند که تلاش های عالمان دین در این نشست برای نیروبخشیدن روند صلح و نیز فتوای آنان دربارۀ حمله های انتحاری، صدمۀ بزرگی بر گروه های هراس افگن و طالبان خواهد بود.

یک تن ازعالمان دین، عبدالهادی هدایت گفته است که: « کنفرانس منطقه یی به منظور صدور فتوای حرام بودن انتحار و نیز برای تقویۀ روند صلح، صدمۀ بزرگی بر گروۀ طالبان وارد خواهد کرد، از همین خاطر ملا عمر نمی خواهد که عالمان دین در این نشست شرکت کنند.»

ماۀ گذشته اسلام آباد و کابل دربارۀ برگذاری یک نشست بزرگ منطقه یی عالمان دین دربارۀ حرام دانستن حمله های انتحاری و چگونگی روند صلح افغانستان با مخالفان مسلح دولت به ویژه با طالبان، توافق کردند.

مفتی اعظم عربستان سعودی نیز در روزعرفۀ امسال در حضورده ها هزار زائر حج، حمله های انتحاری را حرام دانست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره