تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظامیان افغان در مرز خواهان جنگ افزارهای سنگین

افغانستان و پاکستان در دو طرف خط دیورند به ویژه در ولسوالی گوشته ننگرهار نیروهای بیشتری را جا به جا کرده اند. 

پولیس مرزی افغانستان در این ولسوالی از دولت مرکزی خواهان جنگ افزار های سنگین شده اند.

پایگاه پاکستانی در ولسوالی گوشته در حدود ده سال پیش ساخته شده است، اما تنش ها پس از ساخت یک دروازه در کنار این پایگاه اوج گرفتند و در حال حاضر بخشی از این دروازه در نبرد با نیروهای افغان ویران شده است.

در آخرین پاسگاه مرزی در ولسوالی گوشته، پولیس مرزی افغان دو بار در ده روز اخیر با نیروهای پاکستانی در چند صد متری در گیر شده اند.

درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی دروازه ی سرخ رنگی را در کنار پایگاه شان اعمار می کردند – دروازه ی که افغانها آن را دورازه ی جدایی می گویند.

سمونمل کامه وال، فرمانده کندک مرزی پولیس در ولسوالی گوشته می گوید که پاکستانی ها از سلاح های سنگین در جنگ با آنها کار گرفتند و پاسگاه های مرزی را ویران کردند.

پایگاه نظامیان پاکستان در گوشته به تازه گی در آنجا ساخته نشده است، بل این پایگاه بزرگ از ده سال به این سو در اینجاست و یک دروازه یی دقیقاً در کنار این پایگاه ساخته شده که واکنش دولت افغانستان را به همراه داشت.

نیروهای افغان قسمتی از این دروازه را تخریب کردند.

پرسش اینجاست که چرا این پایگاه که در همجواری این دروازه است و برای ده سال در اینجا است، نگرانی دولت افغانستان را بر نینگیخته است؟ 

گل آقا شیرزی والی ننگرهار می گوید که حمله بر این پایگاه تصمیم رییس جمهور کرزی بوده است و در صورت بازسازی این دروازه، پاکستانی ها باز هم مورد حمله قرار خواهند گرفت.

پولیس مرزی افغان می گوید که آنها این جنگ افزار های سنگین ندارند. چند روزی می شود که تانک زرد رنگ پاکستانی در مقابل نیروهای افغان قرار گرفته است.

نیروهای افغان نامه یی به پاکستانی های فرستادند تا دست از ساخت این دروازه بردارند، اما پاسخ نامه با توپ فرستاده شد.

دوبار در گوشته جنگ صورت گرفته است. بار نخست شش ساعت دوام داشت و بار دوم هم نصف روز.

یک سرباز پولیس سرحدی جان باخت و افغانها وی را قهرمان گفتند. اکنون اینجا پوسته ی به نام قاسم خان نام گذاری شده است، که بیشتر می تواند به همسنگران وی روحیه بدهد.

شماری از جوانان افغان اینجا آمدند تا از این مرزبانان سپاسگزاری کنند. تحفه ای این جوانان برای نیروها، پرچم افغانستان است.

ایستادگی این سربازان با قدردانی مردم افغانستان در بخش های مختلف کشور روبرو شد. این ها، قهرمانان مرزی گفته می شوند.

سید سمیع سادات عضو گروه تحلیل و آگاهی دهی افغانستان می گوید که هدف سفر وی و همکارانش تنها سپاس گذاری از این مرزبانان افغان بوده است.

احتمال جنگ در گوشته موجود است. دولت افغانستان هشدار داده که در صورت اعمار مجدد این دروازه، دوباره به جنگ خواهد رفت.

هر دو طرف سربازان بیشتر جا به کرده اند. پاکستان فرقه ی چند هزار نفری در ۲۵ کیلومتری این پایگاه دارد.

نظامیان افغان از ارتش و پولیس ویژه نیز در دامنه های این کوه ها دیده می شوند. اما هنوز هم برای برخی ها درگیری میان نیروهای دو طرف قابل تصور نیست و حل این معضله را از راه گفتگو می بینند. 

نظامیان افغان در مرز خواهان جنگ افزارهای سنگین

افغانستان و پاکستان در دو طرف خط دیورند به ویژه در ولسوالی گوشته ننگرهار نیروهای بیشتری را جا به ج

Thumbnail

افغانستان و پاکستان در دو طرف خط دیورند به ویژه در ولسوالی گوشته ننگرهار نیروهای بیشتری را جا به جا کرده اند. 

پولیس مرزی افغانستان در این ولسوالی از دولت مرکزی خواهان جنگ افزار های سنگین شده اند.

پایگاه پاکستانی در ولسوالی گوشته در حدود ده سال پیش ساخته شده است، اما تنش ها پس از ساخت یک دروازه در کنار این پایگاه اوج گرفتند و در حال حاضر بخشی از این دروازه در نبرد با نیروهای افغان ویران شده است.

در آخرین پاسگاه مرزی در ولسوالی گوشته، پولیس مرزی افغان دو بار در ده روز اخیر با نیروهای پاکستانی در چند صد متری در گیر شده اند.

درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی دروازه ی سرخ رنگی را در کنار پایگاه شان اعمار می کردند – دروازه ی که افغانها آن را دورازه ی جدایی می گویند.

سمونمل کامه وال، فرمانده کندک مرزی پولیس در ولسوالی گوشته می گوید که پاکستانی ها از سلاح های سنگین در جنگ با آنها کار گرفتند و پاسگاه های مرزی را ویران کردند.

پایگاه نظامیان پاکستان در گوشته به تازه گی در آنجا ساخته نشده است، بل این پایگاه بزرگ از ده سال به این سو در اینجاست و یک دروازه یی دقیقاً در کنار این پایگاه ساخته شده که واکنش دولت افغانستان را به همراه داشت.

نیروهای افغان قسمتی از این دروازه را تخریب کردند.

پرسش اینجاست که چرا این پایگاه که در همجواری این دروازه است و برای ده سال در اینجا است، نگرانی دولت افغانستان را بر نینگیخته است؟ 

گل آقا شیرزی والی ننگرهار می گوید که حمله بر این پایگاه تصمیم رییس جمهور کرزی بوده است و در صورت بازسازی این دروازه، پاکستانی ها باز هم مورد حمله قرار خواهند گرفت.

پولیس مرزی افغان می گوید که آنها این جنگ افزار های سنگین ندارند. چند روزی می شود که تانک زرد رنگ پاکستانی در مقابل نیروهای افغان قرار گرفته است.

نیروهای افغان نامه یی به پاکستانی های فرستادند تا دست از ساخت این دروازه بردارند، اما پاسخ نامه با توپ فرستاده شد.

دوبار در گوشته جنگ صورت گرفته است. بار نخست شش ساعت دوام داشت و بار دوم هم نصف روز.

یک سرباز پولیس سرحدی جان باخت و افغانها وی را قهرمان گفتند. اکنون اینجا پوسته ی به نام قاسم خان نام گذاری شده است، که بیشتر می تواند به همسنگران وی روحیه بدهد.

شماری از جوانان افغان اینجا آمدند تا از این مرزبانان سپاسگزاری کنند. تحفه ای این جوانان برای نیروها، پرچم افغانستان است.

ایستادگی این سربازان با قدردانی مردم افغانستان در بخش های مختلف کشور روبرو شد. این ها، قهرمانان مرزی گفته می شوند.

سید سمیع سادات عضو گروه تحلیل و آگاهی دهی افغانستان می گوید که هدف سفر وی و همکارانش تنها سپاس گذاری از این مرزبانان افغان بوده است.

احتمال جنگ در گوشته موجود است. دولت افغانستان هشدار داده که در صورت اعمار مجدد این دروازه، دوباره به جنگ خواهد رفت.

هر دو طرف سربازان بیشتر جا به کرده اند. پاکستان فرقه ی چند هزار نفری در ۲۵ کیلومتری این پایگاه دارد.

نظامیان افغان از ارتش و پولیس ویژه نیز در دامنه های این کوه ها دیده می شوند. اما هنوز هم برای برخی ها درگیری میان نیروهای دو طرف قابل تصور نیست و حل این معضله را از راه گفتگو می بینند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره