تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نظرسنجی: بیش از ۶۰ درصد مردم نسبت به آینده کشور بدبین استند

آمارهای نظرسنجی سالانه بنیاد آسیا که روز سه‌شنبه ( ۱۳ قوس) نشان می‌دهند که امسال تنها نزدیک به ۳۳ درصد مردم افغانستان به آینده کشور خوشبین استند و ۶۱ درصد دیگر می‌گویند که کشور شان در مسیر نادرستی به پیش می‌رود.

در این گزارش که با بیش از ۱۵هزار تن گفتگو شده‌است، ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فساد از دلایل اصلی ناخشنودی مردم نسبت به آینده عنوان شده‌است.

در بخش دیگری، این نظرسنجی، هرچند درکل میزان خوشبینی مردم برای رسیدن به یک توافق صلح امسال درمقایسه به سال گذشته بیشتر شده‌است، اما درمیان زنان این خوشبینی کاهش یافته‌است.

در این نظرسنجی بیش از ۵۱.۸ درصد پاسخ دهنده‌گان بهبود امنیت، در حدود ۴۷.۹ درصد بازسازی، و تقریباً ۲۸.۸  درصد بهبود حکومت‌داری را به عنوان مهمترین دلایل خوشبینی خود دربارۀ آینده کشور، ذکر کرده‌اند.

مانند سال‌های گذشته، مشکلات امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل بدبینی نسبت به آینده کشور ذکر شده‌است.

علاوه بر این، بیش از ۳۷.۶ درصد نگرانی‌های اقتصادی را علت اصلی بدبینی نسبت به آینده کشور گفته‌اند. ۳۳.۰ درصد مشکلات با حکومتداری، ۹.۱ درصد نبود زیرساخت‌ها، بیش از ۶.۴ درصد مداخله خارجی‌ها ، ۴.۲ درصد بی‌عدالتی و ۲.۶ هم قطع کمک‌های خارجی را از علت‌های بدبینی نسبت به آینده کشور، گفته‌اند.

در این گزارش دربارۀ بزرگترین مشکلات در برابر زنان نیز، اشاره شده‌است.

همانند سال‌های پیش، اکثر مردم به این باور اند که نبود فرصت‌های تحصیلی و بی‌سوادی در صدر مشکلاتی قرار دارد که زنان به آن مواجه اند. به تعقیب آن، عدم دسترسی به عدالت و بیکاری از چالش‌های عمده دیگر فراروی زنان عنوان شده‌است.

نگرش‌ها دربارۀ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان:

اکثر پاسخ دهنده‌گان سروی امسال، نیروهای پولیس و اردوی ملی افغان را تأمین کننده‌گان نخست امنیت در مناطق خود گفته‌اند. شماری اندکی از پاسخ دهنده‌گان طالبان را به‌حیث تأمین کننده امنیت مناطق شان، ذکر کرده‌اند.

۶۸.۹ درصد پاسخ دهنده‌گان پولیس ملی را تأمین کننده‌گان نخستین امنیت گفته‌اند، ۴۵.۷ گفته‌اند که ارتش امنیت شان را تأمین می‌کند و ۲ درصد، طالبان را تأمین کننده‌گان اصلی امنیت شان گفته‌اند.

صلح وآشتی:

افغان‌هایی که به احتمال رسیدن به یک توافق با طالبان خوشبین استند اندکی امسال در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته‌اند.

اما از لحاظ جنسیتی خوشبینی بین مردان اندکی بیشتر شده ولی در میان زنان کاهش یافته‌است.

در گزارش آمده که ۴۶.۵ درصد زنان باور دارند که صلح با طالبان ممکن است، حالا آنکه ۶۰.۵ درصد مردان به امکان صلح با طالبان خوشبین اند. احتمال دارد علت اصلی افزایش خوشبینی‌ها به صلح با طالبان، برقراری نخستین آتش‌بس میان دولت وطالبان در ایام عید فطر بوده‌است که پیش از انجام این سروی، اتفاق افتاده بود.

 

افغانستان

نظرسنجی: بیش از ۶۰ درصد مردم نسبت به آینده کشور بدبین استند

در این نظر سنجی آمده که ۶۱.۳ نسبت به آینده بدبین، ۳۲.۸ خوشبین و ۵.۶ دراین باره، نظر نداشتند.

تصویر بندانگشتی

آمارهای نظرسنجی سالانه بنیاد آسیا که روز سه‌شنبه ( ۱۳ قوس) نشان می‌دهند که امسال تنها نزدیک به ۳۳ درصد مردم افغانستان به آینده کشور خوشبین استند و ۶۱ درصد دیگر می‌گویند که کشور شان در مسیر نادرستی به پیش می‌رود.

در این گزارش که با بیش از ۱۵هزار تن گفتگو شده‌است، ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فساد از دلایل اصلی ناخشنودی مردم نسبت به آینده عنوان شده‌است.

در بخش دیگری، این نظرسنجی، هرچند درکل میزان خوشبینی مردم برای رسیدن به یک توافق صلح امسال درمقایسه به سال گذشته بیشتر شده‌است، اما درمیان زنان این خوشبینی کاهش یافته‌است.

در این نظرسنجی بیش از ۵۱.۸ درصد پاسخ دهنده‌گان بهبود امنیت، در حدود ۴۷.۹ درصد بازسازی، و تقریباً ۲۸.۸  درصد بهبود حکومت‌داری را به عنوان مهمترین دلایل خوشبینی خود دربارۀ آینده کشور، ذکر کرده‌اند.

مانند سال‌های گذشته، مشکلات امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل بدبینی نسبت به آینده کشور ذکر شده‌است.

علاوه بر این، بیش از ۳۷.۶ درصد نگرانی‌های اقتصادی را علت اصلی بدبینی نسبت به آینده کشور گفته‌اند. ۳۳.۰ درصد مشکلات با حکومتداری، ۹.۱ درصد نبود زیرساخت‌ها، بیش از ۶.۴ درصد مداخله خارجی‌ها ، ۴.۲ درصد بی‌عدالتی و ۲.۶ هم قطع کمک‌های خارجی را از علت‌های بدبینی نسبت به آینده کشور، گفته‌اند.

در این گزارش دربارۀ بزرگترین مشکلات در برابر زنان نیز، اشاره شده‌است.

همانند سال‌های پیش، اکثر مردم به این باور اند که نبود فرصت‌های تحصیلی و بی‌سوادی در صدر مشکلاتی قرار دارد که زنان به آن مواجه اند. به تعقیب آن، عدم دسترسی به عدالت و بیکاری از چالش‌های عمده دیگر فراروی زنان عنوان شده‌است.

نگرش‌ها دربارۀ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان:

اکثر پاسخ دهنده‌گان سروی امسال، نیروهای پولیس و اردوی ملی افغان را تأمین کننده‌گان نخست امنیت در مناطق خود گفته‌اند. شماری اندکی از پاسخ دهنده‌گان طالبان را به‌حیث تأمین کننده امنیت مناطق شان، ذکر کرده‌اند.

۶۸.۹ درصد پاسخ دهنده‌گان پولیس ملی را تأمین کننده‌گان نخستین امنیت گفته‌اند، ۴۵.۷ گفته‌اند که ارتش امنیت شان را تأمین می‌کند و ۲ درصد، طالبان را تأمین کننده‌گان اصلی امنیت شان گفته‌اند.

صلح وآشتی:

افغان‌هایی که به احتمال رسیدن به یک توافق با طالبان خوشبین استند اندکی امسال در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته‌اند.

اما از لحاظ جنسیتی خوشبینی بین مردان اندکی بیشتر شده ولی در میان زنان کاهش یافته‌است.

در گزارش آمده که ۴۶.۵ درصد زنان باور دارند که صلح با طالبان ممکن است، حالا آنکه ۶۰.۵ درصد مردان به امکان صلح با طالبان خوشبین اند. احتمال دارد علت اصلی افزایش خوشبینی‌ها به صلح با طالبان، برقراری نخستین آتش‌بس میان دولت وطالبان در ایام عید فطر بوده‌است که پیش از انجام این سروی، اتفاق افتاده بود.

 

هم‌رسانی کنید