Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'نماینده‌گان پیشین مجلس ۱۴۰۰ جنگ‌افزار دولتی را پس نداده‌اند'

منابعی در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که اعضای دور شانزدهم مجلس بیش از ۱۴۰۰ جنگ افزار دیگر امکانات دولتی را باخودشان برده‌اند.

به گفتۀ این منابع، این جنگ‌افزارها شامل صدها کلاشنیکوف و بیش از بیست موتر رنجر و موترهای زرهی استند که پس از ختم دورۀ این نماینده‌گان، دوباره به حکومت برگردانده نشده‌اند.

دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که با شماری از نماینده‌گان پیشین تفاهم شده‌است که امکانات دولتی را که در اختیار دارند به نماینده‌گان کنونی بدهند.

رحیم الله غالب، معاون دبیرخانۀ مجلس می‌گوید اما می‌گوید که شمار جنگ‌افزهایی‌که نزد اعضای پیشین مجلس استند، نزدیک به هفت‌صد میل می‌رسد: «تقریبأ ۶۵۰ تا ۶۵۸ میل سلاح نزد این افراد باقی مانده باشدږ در حدود هفده پایه جمر باقی مانده باشد و دربارأ موتر و دیگر چیزهایی‌که گفته می‌شود، ما این‌هارا در اختیار شان نگذشاته ایم. البته موتر و دیگر چیزها را از امکانات شخصی خودشان و نفوذی که در حکومت داشته‌اند، شاید از داخل وزارت امورداخله و دیگر جاها به دست آورده باشند.»

در همین حال، مسعود اندرابی، نامزد وزیر وزارت امور داخله می‌گوید که این جنگ‌افزارها گردآوری خواهند شد: «در صورتی‌که پارلمان در گردآوری این جنگ‌افزار و وسایط مشکلاتی داشته باشند و نیاز به قوت بیشتر داشته باشند، پولیس همرای شان همکاری خواهد کرد.»

نماینده‌گان مجلس، می‌گویند که برای تأمین امنیت هر نماینده، چهار جنگ‌افزار و امکانات دیگر مانند موترهای رنجر و زرهی داده می‌شود، اما شماری از نماینده‌گان دور هفدهم مجلس می‌گویند که تاکنون این امکانات را دریافت نکرده‌اند.

مهدی راسخ، یک عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «ما هنوز هم امکانات لازمی را به دست نیاورده ایم؛ چون می‌گویند که نیست. من احساس می‌کنم که تهدیدها نیز بیشتر شده‌اند.»

شهروندان کشور، می‌گویند که اگر این جنگ‌افزارها و امکانات دولتی از نزد نماینده‌گان پیشین گرفته نشوند، احتمال آن وجود دارد که از این جنگ‌افزار در جرم‌های گوناگون استفاده شوند.

'نماینده‌گان پیشین مجلس ۱۴۰۰ جنگ‌افزار دولتی را پس نداده‌اند'

ین جنگ‌افزارها و امکانات شامل صدها کلاشنیکوف و بیش از بیست موتر رنجر و موترهای زرهی استند.

تصویر بندانگشتی

منابعی در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که اعضای دور شانزدهم مجلس بیش از ۱۴۰۰ جنگ افزار دیگر امکانات دولتی را باخودشان برده‌اند.

به گفتۀ این منابع، این جنگ‌افزارها شامل صدها کلاشنیکوف و بیش از بیست موتر رنجر و موترهای زرهی استند که پس از ختم دورۀ این نماینده‌گان، دوباره به حکومت برگردانده نشده‌اند.

دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که با شماری از نماینده‌گان پیشین تفاهم شده‌است که امکانات دولتی را که در اختیار دارند به نماینده‌گان کنونی بدهند.

رحیم الله غالب، معاون دبیرخانۀ مجلس می‌گوید اما می‌گوید که شمار جنگ‌افزهایی‌که نزد اعضای پیشین مجلس استند، نزدیک به هفت‌صد میل می‌رسد: «تقریبأ ۶۵۰ تا ۶۵۸ میل سلاح نزد این افراد باقی مانده باشدږ در حدود هفده پایه جمر باقی مانده باشد و دربارأ موتر و دیگر چیزهایی‌که گفته می‌شود، ما این‌هارا در اختیار شان نگذشاته ایم. البته موتر و دیگر چیزها را از امکانات شخصی خودشان و نفوذی که در حکومت داشته‌اند، شاید از داخل وزارت امورداخله و دیگر جاها به دست آورده باشند.»

در همین حال، مسعود اندرابی، نامزد وزیر وزارت امور داخله می‌گوید که این جنگ‌افزارها گردآوری خواهند شد: «در صورتی‌که پارلمان در گردآوری این جنگ‌افزار و وسایط مشکلاتی داشته باشند و نیاز به قوت بیشتر داشته باشند، پولیس همرای شان همکاری خواهد کرد.»

نماینده‌گان مجلس، می‌گویند که برای تأمین امنیت هر نماینده، چهار جنگ‌افزار و امکانات دیگر مانند موترهای رنجر و زرهی داده می‌شود، اما شماری از نماینده‌گان دور هفدهم مجلس می‌گویند که تاکنون این امکانات را دریافت نکرده‌اند.

مهدی راسخ، یک عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «ما هنوز هم امکانات لازمی را به دست نیاورده ایم؛ چون می‌گویند که نیست. من احساس می‌کنم که تهدیدها نیز بیشتر شده‌اند.»

شهروندان کشور، می‌گویند که اگر این جنگ‌افزارها و امکانات دولتی از نزد نماینده‌گان پیشین گرفته نشوند، احتمال آن وجود دارد که از این جنگ‌افزار در جرم‌های گوناگون استفاده شوند.

هم‌رسانی کنید