Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان: گشت‌وگذار موترها با نمبرهای «و ج» چالش خلق کرده‌اند

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در حدود سه‌هزار موتر با نمبر پلیت‌های «و ج» در شهر کابل گشت‌وگذار می‌کنند که بسیاری آنان بی‌پرداخت پول گمرک‌ وارد کشور شده‌اند.

به گفتۀ این نماینده‌گان، راننده‌گان این موترها در بسیاری موارد به قوانین ترافیکی و دیگر قوانین عمل نمی‌کنند و باعث ایجاد چالش در شهر می‌شوند.

موترهایی‌که نمبر پلیت «و ج» و «م ج» دارند، متعلق به اعضای مجلس نماینده‌گان – ولسی جرگه – استند.

گل احمد نورزاد، یکی از نماینده‌گان مجلس گفت: «در حدود بیشتر از سه‌هزار موتر با استفاده از پلیت‌های «و ج» داخل شهر گشت‌وگذار می‌کنند که این خود باعث یک چالش بزرگ شده‌است.»

یارباز حمیدی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «این موترها به‌نام «و ج» پلیت می‌شوند...اما مالیات و تکس را به دولت نمی‌پردازند.»

شماری از این موترها اما هیچ شمارۀ پلیت ندارند و یا هم یک پلیت دارند و با شیشه‌های سیاه در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

وزارت امور داخله می‌گوید که به‌زودی به هرعضو مجلس نماینده‌گان سه شماره پلیت توزیع خواهد شد.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «برای موتر تعقیبی شان یک پلیت جداگانه، برای اعضای خانواده شان یک پلیت جداگانه؛ یعنی مجموعأ برای هر وکیل سه پلیت قانونی که او راجستر است و اعداد و ارقام مشخص دارد براساس طرزالعمل توزیع می‌شود.»

اما شماری از حقوق‌دانان توزیع پلیت‌های «و ج» و «م ج» را به اعضای خانوادۀ اعضای شورای ملی و نگهبانان آنان خلاف قانون می‌گویند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان بیان داشت: «هرنوع امتیازدهی برای خانواده‌های اعضای مجلس نماینده‌گان در حقیقت در مخالفت صریح با ماده ۲۲قانون اساسی افغانستان است.»

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که پلیت‌های «و ج» و «م ج» در بازارهای کشور ساخته می‌شوند و احتمال استفاده سوء از این شماره‌ها وجود دارد.

نماینده‌گان: گشت‌وگذار موترها با نمبرهای «و ج» چالش خلق کرده‌اند

شماری از حقوق‌دانان توزیع پلیت‌های «و ج» و «م ج» را به اعضای خانوادۀ اعضای شورای ملی و نگهبانان آنان خلاف قانون می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در حدود سه‌هزار موتر با نمبر پلیت‌های «و ج» در شهر کابل گشت‌وگذار می‌کنند که بسیاری آنان بی‌پرداخت پول گمرک‌ وارد کشور شده‌اند.

به گفتۀ این نماینده‌گان، راننده‌گان این موترها در بسیاری موارد به قوانین ترافیکی و دیگر قوانین عمل نمی‌کنند و باعث ایجاد چالش در شهر می‌شوند.

موترهایی‌که نمبر پلیت «و ج» و «م ج» دارند، متعلق به اعضای مجلس نماینده‌گان – ولسی جرگه – استند.

گل احمد نورزاد، یکی از نماینده‌گان مجلس گفت: «در حدود بیشتر از سه‌هزار موتر با استفاده از پلیت‌های «و ج» داخل شهر گشت‌وگذار می‌کنند که این خود باعث یک چالش بزرگ شده‌است.»

یارباز حمیدی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «این موترها به‌نام «و ج» پلیت می‌شوند...اما مالیات و تکس را به دولت نمی‌پردازند.»

شماری از این موترها اما هیچ شمارۀ پلیت ندارند و یا هم یک پلیت دارند و با شیشه‌های سیاه در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

وزارت امور داخله می‌گوید که به‌زودی به هرعضو مجلس نماینده‌گان سه شماره پلیت توزیع خواهد شد.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «برای موتر تعقیبی شان یک پلیت جداگانه، برای اعضای خانواده شان یک پلیت جداگانه؛ یعنی مجموعأ برای هر وکیل سه پلیت قانونی که او راجستر است و اعداد و ارقام مشخص دارد براساس طرزالعمل توزیع می‌شود.»

اما شماری از حقوق‌دانان توزیع پلیت‌های «و ج» و «م ج» را به اعضای خانوادۀ اعضای شورای ملی و نگهبانان آنان خلاف قانون می‌گویند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان بیان داشت: «هرنوع امتیازدهی برای خانواده‌های اعضای مجلس نماینده‌گان در حقیقت در مخالفت صریح با ماده ۲۲قانون اساسی افغانستان است.»

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که پلیت‌های «و ج» و «م ج» در بازارهای کشور ساخته می‌شوند و احتمال استفاده سوء از این شماره‌ها وجود دارد.

هم‌رسانی کنید