تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نهادهای امنیتی: امسال هیچ بخشی از کشور سقوط نخواهد کرد

نهادهای امنیتی از برنامهء می‌گویند که بر بنیاد آن در سه ماه گذشته تمامی بخش‌های آسیب پذیر شناسایی شده‌اند و در فصل جنگ نیروهای دولتی با یک برنامه منظم عملیات‌های شان را به پیش خواهند برد.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که با عملی ساختن این برنامه، هیچ بخشی از افغانستان گواه سقوط نخواهد بود.

از سویی هم وزارت امور داخله می‌گوید که در این برنامه امنیتی بیشتر بر چگونگی عملیات‌های نیروهای دولتی و نگه‌داری بخش‌های آسیب پذیر تاکید شده است.

در حالی‌که همه‌گان نگران از شدت تحرک‌های مخالفان مسلح دولت در فصل جنگ هستند، اما وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ارگان‌های محل سه ماه روی برنامهء کار کرده‌اند تا چگونه از سقوط بخش‌های کشور جلوگیری شود و در برابر فعالیت‌های هراس افگنان سدهایی ایجاد شود.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «این برنامه شامل تجهیز نیروها، آموزش نیروها و همچنان چگونگی حمله‌های محاربوی و عملیات‌های محاربوی است.»

باور مندی‌ها در وزارت امور داخله هم این است که با عملی شدن این برنامه امنیتی بخشی از چالش‌های ضد امنیت در فصل جنگ پیش‌رو از کشور برچیده خواهند شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «نیروهای جنگی ما که مستقیماً در جنگ سهیم هستند به آنان نقاط آسیب پذیر شناختانده شده است تا این که چگونه فعالیت‌های تخریبی تروریستان را آماج قرار دهند.»

اما نگرانی‌ها از چگونگی عملی شدن این برنامه شناسایی دقیق بخش‌های آسیب پذیر و نگه‌داری بخش‌های آسیب پذیر هنوز هم پا برجا هستند.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، گفت: «متاسفانه که مسوولان امنیتی به کارهای خودشان مصروف نیستند، رییس امنیت به کارهای دیگری مصروف است که این مشکل می‌تواند بر نیروهای امنیتی ما بسیار تاثیر داشته باشد.»

بر بنیاد این برنامه امنیتی، نیروهای هوایی کشور نقش اثرگذاری در سرکوب هراس‌افگنان خواهند داشت و در کنار این نیروها، کماندوها و نیروهای ویژه پولیس نیز در عملیات‌های تهاجمی نقش بازی خواهند کرد.

افغانستان

نهادهای امنیتی: امسال هیچ بخشی از کشور سقوط نخواهد کرد

از سویی هم وزارت امور داخله می‌گوید که در این برنامه امنیتی بیشتر بر چگونگی عملیات‌های نیروهای دولتی و نگه‌داری بخش‌های آسیب پذیر تاکید شده است

Thumbnail

نهادهای امنیتی از برنامهء می‌گویند که بر بنیاد آن در سه ماه گذشته تمامی بخش‌های آسیب پذیر شناسایی شده‌اند و در فصل جنگ نیروهای دولتی با یک برنامه منظم عملیات‌های شان را به پیش خواهند برد.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که با عملی ساختن این برنامه، هیچ بخشی از افغانستان گواه سقوط نخواهد بود.

از سویی هم وزارت امور داخله می‌گوید که در این برنامه امنیتی بیشتر بر چگونگی عملیات‌های نیروهای دولتی و نگه‌داری بخش‌های آسیب پذیر تاکید شده است.

در حالی‌که همه‌گان نگران از شدت تحرک‌های مخالفان مسلح دولت در فصل جنگ هستند، اما وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ارگان‌های محل سه ماه روی برنامهء کار کرده‌اند تا چگونه از سقوط بخش‌های کشور جلوگیری شود و در برابر فعالیت‌های هراس افگنان سدهایی ایجاد شود.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «این برنامه شامل تجهیز نیروها، آموزش نیروها و همچنان چگونگی حمله‌های محاربوی و عملیات‌های محاربوی است.»

باور مندی‌ها در وزارت امور داخله هم این است که با عملی شدن این برنامه امنیتی بخشی از چالش‌های ضد امنیت در فصل جنگ پیش‌رو از کشور برچیده خواهند شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «نیروهای جنگی ما که مستقیماً در جنگ سهیم هستند به آنان نقاط آسیب پذیر شناختانده شده است تا این که چگونه فعالیت‌های تخریبی تروریستان را آماج قرار دهند.»

اما نگرانی‌ها از چگونگی عملی شدن این برنامه شناسایی دقیق بخش‌های آسیب پذیر و نگه‌داری بخش‌های آسیب پذیر هنوز هم پا برجا هستند.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، گفت: «متاسفانه که مسوولان امنیتی به کارهای خودشان مصروف نیستند، رییس امنیت به کارهای دیگری مصروف است که این مشکل می‌تواند بر نیروهای امنیتی ما بسیار تاثیر داشته باشد.»

بر بنیاد این برنامه امنیتی، نیروهای هوایی کشور نقش اثرگذاری در سرکوب هراس‌افگنان خواهند داشت و در کنار این نیروها، کماندوها و نیروهای ویژه پولیس نیز در عملیات‌های تهاجمی نقش بازی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید