تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگاهی به داشته‌های علمی و تاریخی «کتاب‌خانۀ عامه»

کتاب‌خانه عامه کتاب‌ها و اثرهای ارزشمند و کمیابی را در خود جا داده است. این کتاب خانه که بیش از نیم سده قدمت دارد، یک صد و پنجاه هزار عنوان کتاب و نشریه‌های چاپ شده را در خود جا داده است.

 این کتاب خانه برای جمعیت دو صد هزاری کابل ساخته شده بودو بیشتر اثرهای این کتاب خانه نیز به سال‌های گذشته برمی‌گردند.
 

 این کتاب خانه برای جمعیت دو صد هزاری کابل ساخته شده بودو بیشتر اثرهای این کتاب خانه نیز به سال‌های گذشته برمی‌گردند.

تنها نام این کتاب خانه برای بسیاری از شهریان کابل آشنا است، اما در این شهر اندک کسانی هستند که با داشته‌های این کتاب‌خانه آشنا استند.

امداد الله غیاثی- کتاب دار بخش علوم اجتماعی گفت:«ما در این کتاب‌خانه کتاب های بسیار ارزشمندی را داریم که در کتاب خانه های ایران، قزاقستان و تاجیکستان وجود ندارد.»

محمد ولی آصف- کتاب دار - کتاب خانه مرکزی عامه کابل گفت:«کتاب فرهنگ آنند راج که در هند چاپ شده است، شاید یکی از نخستین فرهنگ های فارسی - دری است که قدامت بیش از صد سال را دارد.»
 

محمد ولی آصف- کتاب دار - کتاب خانه مرکزی عامه کابل گفت:«کتاب فرهنگ آنند راج که در هند چاپ شده است، شاید یکی از نخستین فرهنگ های فارسی - دری است که قدامت بیش از صد سال را دارد.»

شکوه داشته‌های تاریخی این کتاب خانه پا برجاست، اما آنچه که این روز ها از کشش این کتاب خانه برای برخی ها کاسته است، نبود حیدری وجودی از شاعران و مثنوی شناس پرآوازه است که چند روز پیش درگذشت.

شاعر و عارف نام داری که بیش از پنجاه سال عمرش را در این کتاب خانه آموزش مثنوی معنوی مولوی پرداخت.

شاعر و عارف نام داری که بیش از پنجاه سال عمرش را در این کتاب خانه آموزش مثنوی معنوی مولوی پرداخت.

محمد علی رحمانی -همکار حیدری وجودی گفت:«در اینجا استاد حیدری وجودی شاگردانی داشت که شعرهای شان را اصلاح می کرد و دو روز در یک هفته مثنوی معنوی را برای شان درس می داد.»
 

محمد علی رحمانی -همکار حیدری وجودی گفت:«در اینجا استاد حیدری وجودی شاگردانی داشت که شعرهای شان را اصلاح می کرد و دو روز در یک هفته مثنوی معنوی را برای شان درس می داد.»

حمیدالله شهرانی - رییس کتاب خانه عامه مرکزی کابل گفت:«داشته ها و امکانات این کتاب خانه متعلق به دهه پنجاه است و منابع اش در دهه های شصت تا هشتاد از رده خارج می شد و جز مواد آرشیفی کتاب خانه می شد، با تاسف ما منابعی داریم که بسیار به ندرت قابل استفاده است که نیازمندی های مراجعین را رفع نمی کنند.»

داشتن کتابخانه‌های معیاری در واقع نمایانگر سیر علمی یک جامعه است، اما در افغانستان نه کتاب خانه معیاریی وجود دارد و نه هم حتا یک کتاب دار حرفه یی و حکومت‌ها هم هیچ صفحه‌یی را به سود این فرهنگ مهم  ورق نزده‌اند.

نگاهی به داشته‌های علمی و تاریخی «کتاب‌خانۀ عامه»

تنها نام این کتاب خانه برای بسیاری از شهریان کابل آشنا است، اما در این شهر اندک کسانی هستند که با داشته‌های این کتاب‌خانه آشنا استند.

Thumbnail

کتاب‌خانه عامه کتاب‌ها و اثرهای ارزشمند و کمیابی را در خود جا داده است. این کتاب خانه که بیش از نیم سده قدمت دارد، یک صد و پنجاه هزار عنوان کتاب و نشریه‌های چاپ شده را در خود جا داده است.

 این کتاب خانه برای جمعیت دو صد هزاری کابل ساخته شده بودو بیشتر اثرهای این کتاب خانه نیز به سال‌های گذشته برمی‌گردند.
 

 این کتاب خانه برای جمعیت دو صد هزاری کابل ساخته شده بودو بیشتر اثرهای این کتاب خانه نیز به سال‌های گذشته برمی‌گردند.

تنها نام این کتاب خانه برای بسیاری از شهریان کابل آشنا است، اما در این شهر اندک کسانی هستند که با داشته‌های این کتاب‌خانه آشنا استند.

امداد الله غیاثی- کتاب دار بخش علوم اجتماعی گفت:«ما در این کتاب‌خانه کتاب های بسیار ارزشمندی را داریم که در کتاب خانه های ایران، قزاقستان و تاجیکستان وجود ندارد.»

محمد ولی آصف- کتاب دار - کتاب خانه مرکزی عامه کابل گفت:«کتاب فرهنگ آنند راج که در هند چاپ شده است، شاید یکی از نخستین فرهنگ های فارسی - دری است که قدامت بیش از صد سال را دارد.»
 

محمد ولی آصف- کتاب دار - کتاب خانه مرکزی عامه کابل گفت:«کتاب فرهنگ آنند راج که در هند چاپ شده است، شاید یکی از نخستین فرهنگ های فارسی - دری است که قدامت بیش از صد سال را دارد.»

شکوه داشته‌های تاریخی این کتاب خانه پا برجاست، اما آنچه که این روز ها از کشش این کتاب خانه برای برخی ها کاسته است، نبود حیدری وجودی از شاعران و مثنوی شناس پرآوازه است که چند روز پیش درگذشت.

شاعر و عارف نام داری که بیش از پنجاه سال عمرش را در این کتاب خانه آموزش مثنوی معنوی مولوی پرداخت.

شاعر و عارف نام داری که بیش از پنجاه سال عمرش را در این کتاب خانه آموزش مثنوی معنوی مولوی پرداخت.

محمد علی رحمانی -همکار حیدری وجودی گفت:«در اینجا استاد حیدری وجودی شاگردانی داشت که شعرهای شان را اصلاح می کرد و دو روز در یک هفته مثنوی معنوی را برای شان درس می داد.»
 

محمد علی رحمانی -همکار حیدری وجودی گفت:«در اینجا استاد حیدری وجودی شاگردانی داشت که شعرهای شان را اصلاح می کرد و دو روز در یک هفته مثنوی معنوی را برای شان درس می داد.»

حمیدالله شهرانی - رییس کتاب خانه عامه مرکزی کابل گفت:«داشته ها و امکانات این کتاب خانه متعلق به دهه پنجاه است و منابع اش در دهه های شصت تا هشتاد از رده خارج می شد و جز مواد آرشیفی کتاب خانه می شد، با تاسف ما منابعی داریم که بسیار به ندرت قابل استفاده است که نیازمندی های مراجعین را رفع نمی کنند.»

داشتن کتابخانه‌های معیاری در واقع نمایانگر سیر علمی یک جامعه است، اما در افغانستان نه کتاب خانه معیاریی وجود دارد و نه هم حتا یک کتاب دار حرفه یی و حکومت‌ها هم هیچ صفحه‌یی را به سود این فرهنگ مهم  ورق نزده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره