تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از احتمال گسترش دوباره فعالیت‌‌های داعش در کشور

در کمتر از یک هفته اخیر دو حمله پیچیده و مرگ بار در ولایت های لوگر و ننگرهار که ده ها  کشته و زخمی برجا گذاشته اند، نگرانی ها را درباره  گسترش دوباره فعالیت های گروه داعش درکشور بیشتر ساخته اند.

شماری از نظامیان پیشین می گویند که با نزدیک شدن گفت و گوهای میان افغانان شماری از گروهای هراس افگن در تبانی با طالبان فعالیت های شان را هماهنگ ساخته اند. اما برخی دیگر ازآگاهان سیاسی این حمله ها را کار کسانی می دانند که می خواهند روند صلح با طالبان برهم بخورد.

لوگر یک روز پیش از عید و ننگرهار در آخرین روز عید قربان گواه حمله های پیچیده و مرگ بار بود.

حمله‌های لوگر و ننگرهار نگرانی‌هایی را درمیان مردمان کشور درباره گسترش دوباره  فعالیت داعش ایجاد کرده اند.

عبدالرووف شپون، مجلس نماینده گان از ولایت ننگرهار، گفت: «از دیروز به این سو ننگرهار در خون غرق است.»

حکومت پیش از شکست گروه داعش درکشور سخن زده است اما اکنون شماری از نظامیان پیشین می گویند که با نزدیک شدن گفت و گوهای صلح میان حکومت و طالبان،شماری از کشور های دخیل در جنگ و صلح کشوردر تلاش جابجای و پشتیبانی از گروه های دیگر به جای طالبان اند.  

صالح محمد ریگستانی، نظامی پیشین، گفت: «به دو دلیل داعش قویتر می شوند یکی این که یک بخش از طالبان افراطی در پروسه صلح نمی آیند و این ها به داعش و القاعده می پیوندند و دیگر این که خود این گروه ها هم به جنگ ادامه میدهند چون وارد پروسه صلح نیستند.»

حکومت می گوید که طالبان چتر فعالیت را برای چندین گروه دیگر ایجاد کرده است.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «چتر کنونی که برای خشونت ها در افغانستان ایجاد شده واضح است که چتر کلان آنرا طالبان ایجاد کرده اند.»

به تازه گی حکومت اعلام کرده است مسوول استخبارات گروه داعش را درننگرهار کشته استُ، ولایتی که خواستگاه شاخه خراسان داعش شناخته می شود.

نگرانی‌ها از احتمال گسترش دوباره فعالیت‌‌های داعش در کشور

حمله‌های لوگر و ننگرهار نگرانی‌هایی را درمیان مردمان کشور درباره گسترش دوباره  فعالیت داعش ایجاد کرده اند.

تصویر بندانگشتی

در کمتر از یک هفته اخیر دو حمله پیچیده و مرگ بار در ولایت های لوگر و ننگرهار که ده ها  کشته و زخمی برجا گذاشته اند، نگرانی ها را درباره  گسترش دوباره فعالیت های گروه داعش درکشور بیشتر ساخته اند.

شماری از نظامیان پیشین می گویند که با نزدیک شدن گفت و گوهای میان افغانان شماری از گروهای هراس افگن در تبانی با طالبان فعالیت های شان را هماهنگ ساخته اند. اما برخی دیگر ازآگاهان سیاسی این حمله ها را کار کسانی می دانند که می خواهند روند صلح با طالبان برهم بخورد.

لوگر یک روز پیش از عید و ننگرهار در آخرین روز عید قربان گواه حمله های پیچیده و مرگ بار بود.

حمله‌های لوگر و ننگرهار نگرانی‌هایی را درمیان مردمان کشور درباره گسترش دوباره  فعالیت داعش ایجاد کرده اند.

عبدالرووف شپون، مجلس نماینده گان از ولایت ننگرهار، گفت: «از دیروز به این سو ننگرهار در خون غرق است.»

حکومت پیش از شکست گروه داعش درکشور سخن زده است اما اکنون شماری از نظامیان پیشین می گویند که با نزدیک شدن گفت و گوهای صلح میان حکومت و طالبان،شماری از کشور های دخیل در جنگ و صلح کشوردر تلاش جابجای و پشتیبانی از گروه های دیگر به جای طالبان اند.  

صالح محمد ریگستانی، نظامی پیشین، گفت: «به دو دلیل داعش قویتر می شوند یکی این که یک بخش از طالبان افراطی در پروسه صلح نمی آیند و این ها به داعش و القاعده می پیوندند و دیگر این که خود این گروه ها هم به جنگ ادامه میدهند چون وارد پروسه صلح نیستند.»

حکومت می گوید که طالبان چتر فعالیت را برای چندین گروه دیگر ایجاد کرده است.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «چتر کنونی که برای خشونت ها در افغانستان ایجاد شده واضح است که چتر کلان آنرا طالبان ایجاد کرده اند.»

به تازه گی حکومت اعلام کرده است مسوول استخبارات گروه داعش را درننگرهار کشته استُ، ولایتی که خواستگاه شاخه خراسان داعش شناخته می شود.

هم‌رسانی کنید