Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی نویدخان‌آبادی را پس از دو روز محاصره بازداشت کردند

نوید خان‌آبادی، یکی از  فرمانده‌های نیروهای‌های خیزش مردمی کندز پس از دو روز گیرماندن در محاصره از سوی نیروهای امنیتی در تخار بازداشت شد.  

فرمانده پولیس تخار، می‌گوید که فرمانده نوید همراه با شش تن از نگهبانانش در حوالی ساعت دوازدۀ شب بی‌هیچ نبردی از سوی نیروهای دولتی بازداشت و به  کندز انتقال داده شد.

عبدالرشید بشیر، می‌افزاید که فرمانده نوید به قتل، دزدی‌های مسلحانه، باج‌گیری، غصب زمین و تجاوز جنسی مهتم است.

او در این باره به طلوع نیوز می‌گوید: «نوید، یکی از فرمانده‌هان مسلح غیرمسؤول در ولسوالی خان آبد ولایت کندز بود. او از مدتی به اینسو تحت تعقیب پولیس کندز قرار داشت. او در چندین مورد متهم است.»

فرمانده پولیس تخار می‎گوید، نویدخان آبادی، روزگذشته برای تداوی یکی از افرادش که به گفتۀ او در نبردها در کندز زخمی شده بود، به تخار آمده بود اما از سوی نیروهای امنیتی محاصره شد.  

در همین حال، فرمانده نوید پس از بازداشتش از سوی نیروهای دولتی، می‌گوید که او بی‌گناه است و هیچ جرمی را مرتکب نشده است: «در ولسوالی خان آباد، ۱۵ و ۱۶ سال می‌شود که قوماندان استم در ساحۀ من ۲۶ مسجد و مدرسه است و دروازه‌های مردم باز بودند و هیچ زورگویی و باج‌گیری نبود و مردم از من خوش بودند.»

نیروهای امنیتی نویدخان‌آبادی را پس از دو روز محاصره بازداشت کردند

فرمانده نوید خان آبادی که مشهور به «نویدک» است به قتل، دزدی‌های مسلحانه، باج‌گیری،  غصب زمین و تجاوز جنسی در ولسوالی خان آباد کندز از سوی پولیس کندز متهم شده است.

تصویر بندانگشتی

نوید خان‌آبادی، یکی از  فرمانده‌های نیروهای‌های خیزش مردمی کندز پس از دو روز گیرماندن در محاصره از سوی نیروهای امنیتی در تخار بازداشت شد.  

فرمانده پولیس تخار، می‌گوید که فرمانده نوید همراه با شش تن از نگهبانانش در حوالی ساعت دوازدۀ شب بی‌هیچ نبردی از سوی نیروهای دولتی بازداشت و به  کندز انتقال داده شد.

عبدالرشید بشیر، می‌افزاید که فرمانده نوید به قتل، دزدی‌های مسلحانه، باج‌گیری، غصب زمین و تجاوز جنسی مهتم است.

او در این باره به طلوع نیوز می‌گوید: «نوید، یکی از فرمانده‌هان مسلح غیرمسؤول در ولسوالی خان آبد ولایت کندز بود. او از مدتی به اینسو تحت تعقیب پولیس کندز قرار داشت. او در چندین مورد متهم است.»

فرمانده پولیس تخار می‎گوید، نویدخان آبادی، روزگذشته برای تداوی یکی از افرادش که به گفتۀ او در نبردها در کندز زخمی شده بود، به تخار آمده بود اما از سوی نیروهای امنیتی محاصره شد.  

در همین حال، فرمانده نوید پس از بازداشتش از سوی نیروهای دولتی، می‌گوید که او بی‌گناه است و هیچ جرمی را مرتکب نشده است: «در ولسوالی خان آباد، ۱۵ و ۱۶ سال می‌شود که قوماندان استم در ساحۀ من ۲۶ مسجد و مدرسه است و دروازه‌های مردم باز بودند و هیچ زورگویی و باج‌گیری نبود و مردم از من خوش بودند.»

هم‌رسانی کنید