Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هئیت حقیقت‌یاب کشته‌شدن آمر ستار: رییس مجلس مانع کار می‌شود

شماری از اعضای هیئت حقیقت‌یابی که از سوی حکومت برای بررسی کشته‌شدن آمر ستار غوربندی گماشته شده‌است، می‌گویند که میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان با تماس به شورای امنیت ملی و دیگر نهادها مانع کار این هیئت شده‌‌است.

آمر ستار غوربندی، از فرمانده‌هان جهادی بود و همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شد.

در پی این رویداد، رییس‌جمهور غنی یک هئیت نُه نفری را برای بررسی این رویداد تعیین کرد – هیئتی که قرار است تا دو روز دیگر یافته‌هایش را در این باره همه‌گانی سازد.

حبیب افغان، عضو مجلس نماینده‌گان و عضو هیئت حقیقت یاب در این باره گفت: «ما همرای حاجی صاحب میررحمان تماس گرفتیم که ما را رییس‌جمهور هیئت تعیین کرده‌است حال با کدام قانون هیئت دیگری را تعیین کرده‌اید؟»

میرداد نجرابی، عضو دیگر مجلس و هئیت حقیقت یاب نیز بیان داشت: «امیدوار استم که بگذارید که ما بعد از تحقیقات همه جانبه که جریان دارد نتایج را با شما هم شریک بسازیم.»
 
اما، رییس مجلس نماینده‌گان، این هیئت نُه نفری را که چهار عضو آن از نماینده‌گان ولایت کاپیسا در مجلس نماینده‌گان استند به همکاری با حکومت متهم می‌سازد: «شش روز پیش از مرگش، آمر ستار با من صحبت کرد و جنگی که آن‌جا آغاز شده بود بین برادرش و قومندان دادالله! هیئتی که تعیین شده مربوط همین قومندان دادالله و همان گروپ است؛ بناً هیئتی که تعیین شده از حکومت کمپاینی است. ما هیئت حقیقت یاب تعیین کردیم و ما منتظر تحقیق هیئت حقیقت‌یاب استیم.»

در همین حال، هیئتی دیگری که از نماینده‌گان پروان و کمیسیون امنیت داخلی مجلس برای بررسی رویداد کشته‌شدن آمرستار غوربندی گماشته شده‌است، از پیشرفت‌ها در کارشان سخن می‌زنند.

عبدالظاهر سالنگی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ستایش می‌کنم که شما [رییس مجلس] یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف را توظیف کردید. از روزی که شما هیئت را توظیف کردید، ما کار را آغاز کردیم و این کار ادامه می‌داشته باشد وهیچ حرکتی مانع بررسی این قضیه نمی‌شود.»

آمرستار، یکی از هوادران دستۀ انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی بود. پس از کشته شدن آمرستار، امرالله صالح معاون نخست دستۀ انتخاباتی دولت ساز گفت که اشرف غنی از عملیات بر آمرستار آگاهی نداشت.

هئیت حقیقت‌یاب کشته‌شدن آمر ستار: رییس مجلس مانع کار می‌شود

آمر ستار غوربندی، از فرمانده‌هان جهادی بود و همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای هیئت حقیقت‌یابی که از سوی حکومت برای بررسی کشته‌شدن آمر ستار غوربندی گماشته شده‌است، می‌گویند که میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان با تماس به شورای امنیت ملی و دیگر نهادها مانع کار این هیئت شده‌‌است.

آمر ستار غوربندی، از فرمانده‌هان جهادی بود و همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شد.

در پی این رویداد، رییس‌جمهور غنی یک هئیت نُه نفری را برای بررسی این رویداد تعیین کرد – هیئتی که قرار است تا دو روز دیگر یافته‌هایش را در این باره همه‌گانی سازد.

حبیب افغان، عضو مجلس نماینده‌گان و عضو هیئت حقیقت یاب در این باره گفت: «ما همرای حاجی صاحب میررحمان تماس گرفتیم که ما را رییس‌جمهور هیئت تعیین کرده‌است حال با کدام قانون هیئت دیگری را تعیین کرده‌اید؟»

میرداد نجرابی، عضو دیگر مجلس و هئیت حقیقت یاب نیز بیان داشت: «امیدوار استم که بگذارید که ما بعد از تحقیقات همه جانبه که جریان دارد نتایج را با شما هم شریک بسازیم.»
 
اما، رییس مجلس نماینده‌گان، این هیئت نُه نفری را که چهار عضو آن از نماینده‌گان ولایت کاپیسا در مجلس نماینده‌گان استند به همکاری با حکومت متهم می‌سازد: «شش روز پیش از مرگش، آمر ستار با من صحبت کرد و جنگی که آن‌جا آغاز شده بود بین برادرش و قومندان دادالله! هیئتی که تعیین شده مربوط همین قومندان دادالله و همان گروپ است؛ بناً هیئتی که تعیین شده از حکومت کمپاینی است. ما هیئت حقیقت یاب تعیین کردیم و ما منتظر تحقیق هیئت حقیقت‌یاب استیم.»

در همین حال، هیئتی دیگری که از نماینده‌گان پروان و کمیسیون امنیت داخلی مجلس برای بررسی رویداد کشته‌شدن آمرستار غوربندی گماشته شده‌است، از پیشرفت‌ها در کارشان سخن می‌زنند.

عبدالظاهر سالنگی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ستایش می‌کنم که شما [رییس مجلس] یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف را توظیف کردید. از روزی که شما هیئت را توظیف کردید، ما کار را آغاز کردیم و این کار ادامه می‌داشته باشد وهیچ حرکتی مانع بررسی این قضیه نمی‌شود.»

آمرستار، یکی از هوادران دستۀ انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی بود. پس از کشته شدن آمرستار، امرالله صالح معاون نخست دستۀ انتخاباتی دولت ساز گفت که اشرف غنی از عملیات بر آمرستار آگاهی نداشت.

هم‌رسانی کنید