تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار از آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت امور داخله

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آسیب پذیری‌هایی در وزارت امور داخله هشدار می‌دهد که فساد اداری را در این وزارت به بار می‌آورند.

این کمیته در گزارشی، بخش‌های تدارکات، لوژستیک و مدیریت منابع بشری وزارت امور داخله را زیر پوشش گرفته است و چه‌گونه‌گی فساد اداری را در این بخش‌ها، بازتاب داده است.

بخش‌هایی که به باور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بیشتر با خطر دست‌برد و فساد روبرو استند.

باری سلام، رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گفت: «تعداد مجموعی یافته‌های ما هفتاد و پنج مورد است که بیست و هشت یافته در مورد بخش تدارکات است، دوازده یافته در مورد بخش لوژستیک و سی و پنج یافته دیگر در مورد منابع بشری و مدیریت منابع بشری. سفارش‌های ما هم هفتاد و چهار سفارش است.»

در همین حال، وزارت امور داخله بر تلاش‌هایش از بهر پیکار با فساد و شناسایی آسیب پذیری‌های این وزارت در این زمینه، تأکید می‌ورزد.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «رهبری وزارت امور داخله، بخش‌های آسیب پذیر این نهاد را شناسایی کرده‌اند و تعهد جدی وجود دارد تا در این بخش‌ها، به خاطر ایجاد شفافیت بهتر و ارایه خدمات بهتر و موثرتر، برنامه‌هایی را عملی کنند.»

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که در هنگام تهیه این گزارش، گواه بوده است که در وزارت امور داخله، از بهر پیکار با فساد، کارهایی هم انجام شده‌اند؛ اما این کمیته تأکید می‌ورزد که برای ریشه‌کن شدن فساد در این وزارت، به تلاش‌های بیشتری نیاز است.

هشدار از آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت امور داخله

در این گزارش، از آسیب پذیری همه امور تدارکاتی در برابر فساد اداری، نارسایی‌های فراوان در بخش لوژستیک و معیاری نبودن استخدام‌ها در وزارت امور داخله، سخن گفته شده است.

تصویر بندانگشتی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آسیب پذیری‌هایی در وزارت امور داخله هشدار می‌دهد که فساد اداری را در این وزارت به بار می‌آورند.

این کمیته در گزارشی، بخش‌های تدارکات، لوژستیک و مدیریت منابع بشری وزارت امور داخله را زیر پوشش گرفته است و چه‌گونه‌گی فساد اداری را در این بخش‌ها، بازتاب داده است.

بخش‌هایی که به باور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بیشتر با خطر دست‌برد و فساد روبرو استند.

باری سلام، رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گفت: «تعداد مجموعی یافته‌های ما هفتاد و پنج مورد است که بیست و هشت یافته در مورد بخش تدارکات است، دوازده یافته در مورد بخش لوژستیک و سی و پنج یافته دیگر در مورد منابع بشری و مدیریت منابع بشری. سفارش‌های ما هم هفتاد و چهار سفارش است.»

در همین حال، وزارت امور داخله بر تلاش‌هایش از بهر پیکار با فساد و شناسایی آسیب پذیری‌های این وزارت در این زمینه، تأکید می‌ورزد.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «رهبری وزارت امور داخله، بخش‌های آسیب پذیر این نهاد را شناسایی کرده‌اند و تعهد جدی وجود دارد تا در این بخش‌ها، به خاطر ایجاد شفافیت بهتر و ارایه خدمات بهتر و موثرتر، برنامه‌هایی را عملی کنند.»

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که در هنگام تهیه این گزارش، گواه بوده است که در وزارت امور داخله، از بهر پیکار با فساد، کارهایی هم انجام شده‌اند؛ اما این کمیته تأکید می‌ورزد که برای ریشه‌کن شدن فساد در این وزارت، به تلاش‌های بیشتری نیاز است.

هم‌رسانی کنید