Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار عطامحمد نور از گسترش ناامنی و فقر در کشور

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، از آن چه که گسترش ناامنی ها و ناداری در کشور می داند، هشدار می دهد.

آقای نور که امروز در ادامۀ نشست های اعتراضی اش با هوادارانش در بلخ سخن می زد، یک بار دیگر حکومت را در کار عدم مدیریت کمک های خارجی در افغانستان متهم ساخت و ادعا کرد که فقر در کشور بیداد می کند، اما حکومت به مردم وعده های فریبنده می دهد و توان به وجود آوردن تغییر اقتصادی را در کشور ندارد: «تا زمانی که ملت ما به حقش نرسد که آن نجات از فقر و دست رسی به امنیت است و دست رسی به تأمین امنیت و عدالت واقعی است، تا زمانی که این ملت برای تعیین سرنوشت خود، خود حاکم نباشد، این داعیه جریان دارد و ما بدون ترس به پیش می رویم.»

عطامحمد نور، یک بار دیگر می گوید که روند باز نشسته سازی جنرالان از سوی حکومت شفاف نیست و رییس جمهور برخی از شخصیت هایی را که به خانواده اش وابسته اند، با آن که سالمند شده اند، در پست های دولتی می گمارد: «کاکای ۸۵ سالۀ (رییس جمهور) در روسیه سفیر است. به همین ترتیب در چند جای دیگر آدم های مقرر شده اند که با عصا راه می گردند و وظیفه های بسیار کلان کلان هم دارند، ولی اگر از جوانان کسی برای وظیفه در خواست بدهند، می گوید تجربه ندارند، اما از خودش (رییس جمهور) از کورس از لندن و از فول برایت امریکا نیامده، وظیفه را پیش از پیش برای شان آماده کرده می مانند.»

اخیرأ رییس جمهور فرمان بازنشستگی بیش از ۱۶۰ جنرال در نظام را صادر کرد. اما، این کار رییس جمهور هرچند از بهر آن چه جوان سازی ارتش گفته می شود، استقبال شد، اما بسیاری ها این تصمیم را بدلیل آن چه برخورد دوگانه در روند بازنشستگی این جنرالان می گویند، انتقاد می کنند.

پنجاه روز پیش، ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور را از کرسی ولایت بلخ پذیرفته است، اما آقای نور این استعفا را نمی پذیرد.

جمعیت اسلامی و هیئتی از حکومت برای حل این مشکل تا کنون ده بار گفت و گو کرده اند اما اختلاف های شان تا کنون حل نشده است.

هشدار عطامحمد نور از گسترش ناامنی و فقر در کشور

عطامحمد نور، یک بار دیگر می گوید که روند باز نشسته سازی جنرالان از سوی حکومت شفاف نیست و رییس جمهور برخی از شخصیت هایی را که به خانواده اش وابسته اند، با آن که سالمند شده اند، در پست های دولتی می گمارد.

تصویر بندانگشتی

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، از آن چه که گسترش ناامنی ها و ناداری در کشور می داند، هشدار می دهد.

آقای نور که امروز در ادامۀ نشست های اعتراضی اش با هوادارانش در بلخ سخن می زد، یک بار دیگر حکومت را در کار عدم مدیریت کمک های خارجی در افغانستان متهم ساخت و ادعا کرد که فقر در کشور بیداد می کند، اما حکومت به مردم وعده های فریبنده می دهد و توان به وجود آوردن تغییر اقتصادی را در کشور ندارد: «تا زمانی که ملت ما به حقش نرسد که آن نجات از فقر و دست رسی به امنیت است و دست رسی به تأمین امنیت و عدالت واقعی است، تا زمانی که این ملت برای تعیین سرنوشت خود، خود حاکم نباشد، این داعیه جریان دارد و ما بدون ترس به پیش می رویم.»

عطامحمد نور، یک بار دیگر می گوید که روند باز نشسته سازی جنرالان از سوی حکومت شفاف نیست و رییس جمهور برخی از شخصیت هایی را که به خانواده اش وابسته اند، با آن که سالمند شده اند، در پست های دولتی می گمارد: «کاکای ۸۵ سالۀ (رییس جمهور) در روسیه سفیر است. به همین ترتیب در چند جای دیگر آدم های مقرر شده اند که با عصا راه می گردند و وظیفه های بسیار کلان کلان هم دارند، ولی اگر از جوانان کسی برای وظیفه در خواست بدهند، می گوید تجربه ندارند، اما از خودش (رییس جمهور) از کورس از لندن و از فول برایت امریکا نیامده، وظیفه را پیش از پیش برای شان آماده کرده می مانند.»

اخیرأ رییس جمهور فرمان بازنشستگی بیش از ۱۶۰ جنرال در نظام را صادر کرد. اما، این کار رییس جمهور هرچند از بهر آن چه جوان سازی ارتش گفته می شود، استقبال شد، اما بسیاری ها این تصمیم را بدلیل آن چه برخورد دوگانه در روند بازنشستگی این جنرالان می گویند، انتقاد می کنند.

پنجاه روز پیش، ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور را از کرسی ولایت بلخ پذیرفته است، اما آقای نور این استعفا را نمی پذیرد.

جمعیت اسلامی و هیئتی از حکومت برای حل این مشکل تا کنون ده بار گفت و گو کرده اند اما اختلاف های شان تا کنون حل نشده است.

هم‌رسانی کنید