تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتمین دستۀ انتخاباتی نیز لویه جرگۀ مشورتی صلح را تحریم کرد

در آستانۀ برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، دسته‌های انتخاباتی یکی پس از دیگری از شرکت در این جرگه صرف نظر می‌کنند.

 به تازه‌گی، دستۀ انتخاباتی صلح، قانونیت و رفا به رهبری شهاب حکیمی نیز گفته‌است که در این جرگه شرکت نخواهند کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، دلیل تحریم جرگۀ صلح را این‌گونه بیان می‌کند: «چیزی‌که طرح است آن به روی میز می‌براید، معلوم است بخاطر دوام این حکومت است و کمپاین انتخاباتی است؛ بنأ برای ما قابل قبول نیست و خودم شخصا شرکت نمی‌کنم.»

این در حالی است که پیش از این، شش دستۀ انتخاباتی دیگر مشمول دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز این جرگه را تحریم کرده‌اند.

این جرگه، هنگامی از سوی این دسته‌های انتخاباتی تحریم می‌شوند که آماده‌گی‌ها برای برگزاری آن در هفته آینده گرفته شده‌اند.

قرار است این جرگه، در نهم ماه ثور با حضور در حدود دوهزار تن در کابل برگزار شود. حکومت افغانستان می‌گوید که هزینۀ برگزاری این جرگه در حدود پنج میلیون دالر است که از کود ۹۱ریاست‌جمهوری پرداخت خواهد شد.

اسدالله ولوالجی، آگاه سیاسی دربارۀ چگونگی برگزاری این جرگه چنین می‌گوید: «تجربۀ خوب از این کار نداریم، آقای کرزی چنین جرگه‌یی را بخاطر نظر مردم را بخواهد، کسانی که در این جرگه آمدن خلاف توقع آقای کرزی رأی دادند.»

سید علی کاظمی، سخن‌گوی کمیسیون برگزارکنندۀ لویه جرگه مشورتی صلح نیز اظهار داشت: «امیدوارم برایند این جرگه یک مشوره مثبت بوده باشد برای حکومت افغانستان و جریان‌های سیاسی»

یکی از اهداف اساسی برگزاری جرگه مشورتی صلح، روشن شدن خطوط سرخ دولت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح با طالبان گفته شده‌است.

هفتمین دستۀ انتخاباتی نیز لویه جرگۀ مشورتی صلح را تحریم کرد

این در حالی است که پیش از این، شش دستۀ انتخاباتی دیگر مشمول دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز این جرگه را تحریم کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، دسته‌های انتخاباتی یکی پس از دیگری از شرکت در این جرگه صرف نظر می‌کنند.

 به تازه‌گی، دستۀ انتخاباتی صلح، قانونیت و رفا به رهبری شهاب حکیمی نیز گفته‌است که در این جرگه شرکت نخواهند کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، دلیل تحریم جرگۀ صلح را این‌گونه بیان می‌کند: «چیزی‌که طرح است آن به روی میز می‌براید، معلوم است بخاطر دوام این حکومت است و کمپاین انتخاباتی است؛ بنأ برای ما قابل قبول نیست و خودم شخصا شرکت نمی‌کنم.»

این در حالی است که پیش از این، شش دستۀ انتخاباتی دیگر مشمول دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز این جرگه را تحریم کرده‌اند.

این جرگه، هنگامی از سوی این دسته‌های انتخاباتی تحریم می‌شوند که آماده‌گی‌ها برای برگزاری آن در هفته آینده گرفته شده‌اند.

قرار است این جرگه، در نهم ماه ثور با حضور در حدود دوهزار تن در کابل برگزار شود. حکومت افغانستان می‌گوید که هزینۀ برگزاری این جرگه در حدود پنج میلیون دالر است که از کود ۹۱ریاست‌جمهوری پرداخت خواهد شد.

اسدالله ولوالجی، آگاه سیاسی دربارۀ چگونگی برگزاری این جرگه چنین می‌گوید: «تجربۀ خوب از این کار نداریم، آقای کرزی چنین جرگه‌یی را بخاطر نظر مردم را بخواهد، کسانی که در این جرگه آمدن خلاف توقع آقای کرزی رأی دادند.»

سید علی کاظمی، سخن‌گوی کمیسیون برگزارکنندۀ لویه جرگه مشورتی صلح نیز اظهار داشت: «امیدوارم برایند این جرگه یک مشوره مثبت بوده باشد برای حکومت افغانستان و جریان‌های سیاسی»

یکی از اهداف اساسی برگزاری جرگه مشورتی صلح، روشن شدن خطوط سرخ دولت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح با طالبان گفته شده‌است.

هم‌رسانی کنید