Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هنوز هم نزدیک به دو میلیون افغان در پاکستان زنده‌گی می‌کنند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از برگشت نزدیک به ۴۰۰ هزار مهاجر افغان به کشور شان از پاکستان از سال گذشتۀ میلادی تا کنون خبر می‌دهد.

این نهاد می‌گوید که این مهاجران از بهر افزایش فشارهای نیروهای امنیتی پاکستان ناگذیر به ترک این کشور شدند.

شماری از افرادی که به پاکستان سفر می‌کنند از افزایش محدودیت‌ها هنگام ورود شان به این کشور شکایت می‌کنند.

پاکستان از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی به این سو میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر افغان بوده است.

اما در سال‌های اخیر بسیاری از این مهاجران به کشور باز گشته اند و اکنون نزدیک به دومیلیون افغان در پاکستان مانده‌اند.

بسیاری از این کسان ناگذیر به ترک پاکستان شده اند زیرا به دنبال درگیری نظامیان افغان با نظامیان پاکستانی درسال گذشته درتورخم، پاکستان فشارهار را برمهاجران افغان دراین کشور افزایش داد.

سلام، یکی از پناهجویان افغان است که پس از ۲۷ سال زنده‌گی در پاکستان اکنون آماده‌گی ترک این کشور را گرفته است.

او می‌خواهد با ۱۱ عضو دیگر خانواده‌اش به زادگاه‌اش در افغانستان بازگردد.

شماری دیگر مهاجران افغان در پاکستان نیز از مشکلات فراوان شکایت دارند.

اوسکار مندیا، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پشاور گفت:« البته چالش بزرگ اطمینان یافتن ازاین است تا جزییات این بازگشت کننده‌گان به گونه درست وارد سیستم ثبت می شوند، آنان از دیرزمانی به این سو در پاکستان استقبال شده اند بنابراین همین که آنان  پس ازسال ها آواره‌گی  به کشورشان برمی گردد و زنده‌گی را  ازسرمی گیرند، با چالش ها روبه رو می شوند.»

هرچند یک شمار زیادی از افغانان از پاکستان به کشور بازگشته اند، اما درحدود یک میلیون مهاجر ثبت شده ونزدیک به شش صد هزار مهاجر ثبت ناشده هنوزهم درپاکستان به سرمی برند.

هنوز هم نزدیک به دو میلیون افغان در پاکستان زنده‌گی می‌کنند

شماری از افرادی که به پاکستان سفر می‌کنند از افزایش محدودیت‌ها هنگام ورود شان به این کشور شکایت می‌کنند.

Thumbnail

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از برگشت نزدیک به ۴۰۰ هزار مهاجر افغان به کشور شان از پاکستان از سال گذشتۀ میلادی تا کنون خبر می‌دهد.

این نهاد می‌گوید که این مهاجران از بهر افزایش فشارهای نیروهای امنیتی پاکستان ناگذیر به ترک این کشور شدند.

شماری از افرادی که به پاکستان سفر می‌کنند از افزایش محدودیت‌ها هنگام ورود شان به این کشور شکایت می‌کنند.

پاکستان از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی به این سو میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر افغان بوده است.

اما در سال‌های اخیر بسیاری از این مهاجران به کشور باز گشته اند و اکنون نزدیک به دومیلیون افغان در پاکستان مانده‌اند.

بسیاری از این کسان ناگذیر به ترک پاکستان شده اند زیرا به دنبال درگیری نظامیان افغان با نظامیان پاکستانی درسال گذشته درتورخم، پاکستان فشارهار را برمهاجران افغان دراین کشور افزایش داد.

سلام، یکی از پناهجویان افغان است که پس از ۲۷ سال زنده‌گی در پاکستان اکنون آماده‌گی ترک این کشور را گرفته است.

او می‌خواهد با ۱۱ عضو دیگر خانواده‌اش به زادگاه‌اش در افغانستان بازگردد.

شماری دیگر مهاجران افغان در پاکستان نیز از مشکلات فراوان شکایت دارند.

اوسکار مندیا، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پشاور گفت:« البته چالش بزرگ اطمینان یافتن ازاین است تا جزییات این بازگشت کننده‌گان به گونه درست وارد سیستم ثبت می شوند، آنان از دیرزمانی به این سو در پاکستان استقبال شده اند بنابراین همین که آنان  پس ازسال ها آواره‌گی  به کشورشان برمی گردد و زنده‌گی را  ازسرمی گیرند، با چالش ها روبه رو می شوند.»

هرچند یک شمار زیادی از افغانان از پاکستان به کشور بازگشته اند، اما درحدود یک میلیون مهاجر ثبت شده ونزدیک به شش صد هزار مهاجر ثبت ناشده هنوزهم درپاکستان به سرمی برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره