تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌های متفاوت در برابر برکناری مسعود از سوی رییس‌جمهور

حزب جنبش ملی امروز (سه شنبه ۲۹ حمل) اعلام کرد که کنار زده شدن احمد ضیا مسعود را از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی برای وضع سیاسی افغانستان اثرات خوبی نخواهد داشت.

سخن‌گوی این حزب می‌گوید که اقای مسعود بی هیچ علتی از سوی رییس جمهور کنار زده شده است و این برکناری برای وضع سیاسی افغانستان پیامد های خوبی نخواهد داشت.

اما شماری از استادان دانشگاه می گویند که عزل و نصب مقام های دولتی یک کار عادی است.

بشیر احمد ته ینج‌ سخنگوی جنبش ملی افغانستان گفته است:"بری بهبود و ثبات افغانستان کمک نمیکنه بلکه شکل گیری بحران های جدید در افغانستان خواهد شد."

در حالی که نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور حکومتداری خوب برکناری اش را سبب به میان امدن جنگ داخلی میداند اما شماری از اگاهان مسایل سیاسی به میان امدن تغییر در نهاد های حکومتی را یک کار معمولی می دانند.

استاد جلال، استاد دانشگاه گفت:"تغییر و تبدیل در اداره دولتی چه در مقام پایان چه در مقام بالا یک امر بسیار طبیعی است و مه فکر نمیکنم که ای سبب یک جنجال بسیار بزرگ شوه. افراد خودشان فکر میکنند که اگر ما نباشیم البت کدام دنیا اخیر میشوه."

یک عضو مجلس نماینده گان گفته است:"مه از رییس صاحب جمهور میخواهم سوال داشته باشم که جناب رییس صاحب جمهور کدام وظیفه را شما بری ازینا سپردین و چه اندازه صلاحیت در اختیار احمدضیا مسعود شما قرار دادین که او نتانسته امو وظایفی را که شما به او سپردین ای باید واضح شوه."

در همین حال شماری از اعضای مجلس سنا از رییس جمهور می خواهند تا در بارۀ برکناری احمد ضیا مسعود به مردم وضاحت بدهد.

فیصل سمیع، مجلس سنا گفته است:"یک روز اینا دورهم جمع میشه و یک ائتلاف را به وجود میاره برمبنای او ائتلاف منافع شخصی امی ائتلاف کننده ها تامین میشه. فردا وقتی که منافع اش به خطر افتاد یا خلاف میل همدیگر کارا جریان داشت او وقت خو تلاش میکنه کسی نسبت به کسی ضرر بزنه."

رییس جمهور دیشب با صادر کردن یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده ویژه اش را در امور حکومت داری خوب از کار بر کنار کرد.

احمد ضیا مسعود معاون جمعیت است و پیش از این معاون نخست حامد کرزی بود.

جمعیت اسلامی تا کنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است.

واکنش‌های متفاوت در برابر برکناری مسعود از سوی رییس‌جمهور

در حالی که نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور حکومتداری خوب برکناری اش را سبب به میان امدن جنگ داخلی میداند اما شماری از اگاهان مسایل سیاسی به میان امدن تغییر در نهاد های حکومتی را یک کار معمولی می دانند

Thumbnail

حزب جنبش ملی امروز (سه شنبه ۲۹ حمل) اعلام کرد که کنار زده شدن احمد ضیا مسعود را از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی برای وضع سیاسی افغانستان اثرات خوبی نخواهد داشت.

سخن‌گوی این حزب می‌گوید که اقای مسعود بی هیچ علتی از سوی رییس جمهور کنار زده شده است و این برکناری برای وضع سیاسی افغانستان پیامد های خوبی نخواهد داشت.

اما شماری از استادان دانشگاه می گویند که عزل و نصب مقام های دولتی یک کار عادی است.

بشیر احمد ته ینج‌ سخنگوی جنبش ملی افغانستان گفته است:"بری بهبود و ثبات افغانستان کمک نمیکنه بلکه شکل گیری بحران های جدید در افغانستان خواهد شد."

در حالی که نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور حکومتداری خوب برکناری اش را سبب به میان امدن جنگ داخلی میداند اما شماری از اگاهان مسایل سیاسی به میان امدن تغییر در نهاد های حکومتی را یک کار معمولی می دانند.

استاد جلال، استاد دانشگاه گفت:"تغییر و تبدیل در اداره دولتی چه در مقام پایان چه در مقام بالا یک امر بسیار طبیعی است و مه فکر نمیکنم که ای سبب یک جنجال بسیار بزرگ شوه. افراد خودشان فکر میکنند که اگر ما نباشیم البت کدام دنیا اخیر میشوه."

یک عضو مجلس نماینده گان گفته است:"مه از رییس صاحب جمهور میخواهم سوال داشته باشم که جناب رییس صاحب جمهور کدام وظیفه را شما بری ازینا سپردین و چه اندازه صلاحیت در اختیار احمدضیا مسعود شما قرار دادین که او نتانسته امو وظایفی را که شما به او سپردین ای باید واضح شوه."

در همین حال شماری از اعضای مجلس سنا از رییس جمهور می خواهند تا در بارۀ برکناری احمد ضیا مسعود به مردم وضاحت بدهد.

فیصل سمیع، مجلس سنا گفته است:"یک روز اینا دورهم جمع میشه و یک ائتلاف را به وجود میاره برمبنای او ائتلاف منافع شخصی امی ائتلاف کننده ها تامین میشه. فردا وقتی که منافع اش به خطر افتاد یا خلاف میل همدیگر کارا جریان داشت او وقت خو تلاش میکنه کسی نسبت به کسی ضرر بزنه."

رییس جمهور دیشب با صادر کردن یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده ویژه اش را در امور حکومت داری خوب از کار بر کنار کرد.

احمد ضیا مسعود معاون جمعیت است و پیش از این معاون نخست حامد کرزی بود.

جمعیت اسلامی تا کنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید