Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به اعتراف رییس جمهور در باره افزایش فقر در کشور

اعتراف رییس جمهورغنی از افزایش فقر در کشور به نود درصد با واکنش‌های تندی، رو برو شده است.

رییس جمهور غنی پس از پنج سال حکومت اکنون اعتراف می کند که نود در صد جمعیت کشور زیر خط فقر رفته اند.

آقای غنی روز شنبه در نشستی در کابل گفت: «این ملت سر ازاین که نود فیصدش زیر خط فقر دو دالری است احساسش از یک ملت تواناست.»

شماری از کنشگران سیاسی افزایش فقر به نود درصد را در کشور فاجعه بار می‌دانند و آنرا برآیند کار رهبران سیاسی میدانند.

این کنشگران سیاسی رهبران حکومت و وابسته‌گان شان را به فساد متهم می‌سازند و می‌گویند که این رهبران و وابسته‌گان شان سرمایه‌های ملی را به تاراج برده اند.

شهزاده مسعود، مشاور رییس جمهور پیشین، گفت: «بسیار جای تاسف است که رییس جمهور افغانستان اعتراف می‌کند که مردمش زیر خط فقر استند.»

آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این فقر، فلاکت و بدبختی جمعی که مردم افغانستان با آن روبه رو اند، پیامد حکومت داری نامشروع،فساد سیاسی و پیامد شعارهای دروغین کسانی استند که با سرنوشت جمعی باور ندارند و فقط به خاطر منافع شان همه‌یی حیات امنیتی و سیاسی مردم افغانستان را قمار کردند.»

عطالله محمدی، مجلس نماینده‌گان گفت: «مسوول درجه اول پیش ما رییس جمهور است و بعدن وزیران بیکاره‌یی را که به عنوان سرپرست سال‌ها کار می‌کنند.»

از سوی دیگر دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که در یک دهه گذشته سالانه به گونه میانگین دو میلیارد دالر از سوی کارمندان فاسد حکومت، رشوه گرفته شده است و فساد در حکومت در افزایش فقر نقش برجسته‌یی داشته است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت، گفت: «در ده سال گذشته اوسط رشوت در هر سال افزایش یافته است و این ارتباط مستقیم بر افزایش خط فقر در کشور دارد.»

یرغل احمدزی، کارمند پیشین حکومت، گفت: «روز به روز بیکاری زیاد می‌شود جوانان بیکار می‌شوند.»

جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه، گفت: «بحث فساد اداری مطرح است که هنوز هم در حکومت وجود دارد.»

لیلا، زنی که می‌گوید همسرش رنگ مال بود، اما پس از بیکاری افسرده و بیمار شد، و از تشویش ناداری و بیکاری درگذشت.

این زن سرپرست پنج فرزندش است و می‌گوید که از یک سال بدینسو به کمک مردم زنده‌گی می‌کنند.

لیلا گفت: «نان بود می خوریم نبود صبر خدا داریم چی کنیم بیکار استیم، این بچه ام مشنگ می فروخت، اما حالی به خاطر مریضی و قرنتین نمی‌تواند برود بیرون.»

بر بنیاد آمارها هنگامی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد تنها سی و هشت درصد مردم زیر خط فقر زنده‌گی می کردند، این آمار در میانه‌های حکومت وحدت ملی به پنجاه و شش در صد رسید، اما اکنون رییس جمهور غنی می‌گوید که نوددر صد مردم زیر خطر فقر استند.

واکنش‌ها به اعتراف رییس جمهور در باره افزایش فقر در کشور

شماری از کارشناسان افزایش فقر به ۹۰ درصد را در کشور فاجعه بار می‌دانند و آن را برآیند کار رهبران سیاسی می‌دانند.

Thumbnail

اعتراف رییس جمهورغنی از افزایش فقر در کشور به نود درصد با واکنش‌های تندی، رو برو شده است.

رییس جمهور غنی پس از پنج سال حکومت اکنون اعتراف می کند که نود در صد جمعیت کشور زیر خط فقر رفته اند.

آقای غنی روز شنبه در نشستی در کابل گفت: «این ملت سر ازاین که نود فیصدش زیر خط فقر دو دالری است احساسش از یک ملت تواناست.»

شماری از کنشگران سیاسی افزایش فقر به نود درصد را در کشور فاجعه بار می‌دانند و آنرا برآیند کار رهبران سیاسی میدانند.

این کنشگران سیاسی رهبران حکومت و وابسته‌گان شان را به فساد متهم می‌سازند و می‌گویند که این رهبران و وابسته‌گان شان سرمایه‌های ملی را به تاراج برده اند.

شهزاده مسعود، مشاور رییس جمهور پیشین، گفت: «بسیار جای تاسف است که رییس جمهور افغانستان اعتراف می‌کند که مردمش زیر خط فقر استند.»

آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این فقر، فلاکت و بدبختی جمعی که مردم افغانستان با آن روبه رو اند، پیامد حکومت داری نامشروع،فساد سیاسی و پیامد شعارهای دروغین کسانی استند که با سرنوشت جمعی باور ندارند و فقط به خاطر منافع شان همه‌یی حیات امنیتی و سیاسی مردم افغانستان را قمار کردند.»

عطالله محمدی، مجلس نماینده‌گان گفت: «مسوول درجه اول پیش ما رییس جمهور است و بعدن وزیران بیکاره‌یی را که به عنوان سرپرست سال‌ها کار می‌کنند.»

از سوی دیگر دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که در یک دهه گذشته سالانه به گونه میانگین دو میلیارد دالر از سوی کارمندان فاسد حکومت، رشوه گرفته شده است و فساد در حکومت در افزایش فقر نقش برجسته‌یی داشته است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت، گفت: «در ده سال گذشته اوسط رشوت در هر سال افزایش یافته است و این ارتباط مستقیم بر افزایش خط فقر در کشور دارد.»

یرغل احمدزی، کارمند پیشین حکومت، گفت: «روز به روز بیکاری زیاد می‌شود جوانان بیکار می‌شوند.»

جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه، گفت: «بحث فساد اداری مطرح است که هنوز هم در حکومت وجود دارد.»

لیلا، زنی که می‌گوید همسرش رنگ مال بود، اما پس از بیکاری افسرده و بیمار شد، و از تشویش ناداری و بیکاری درگذشت.

این زن سرپرست پنج فرزندش است و می‌گوید که از یک سال بدینسو به کمک مردم زنده‌گی می‌کنند.

لیلا گفت: «نان بود می خوریم نبود صبر خدا داریم چی کنیم بیکار استیم، این بچه ام مشنگ می فروخت، اما حالی به خاطر مریضی و قرنتین نمی‌تواند برود بیرون.»

بر بنیاد آمارها هنگامی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد تنها سی و هشت درصد مردم زیر خط فقر زنده‌گی می کردند، این آمار در میانه‌های حکومت وحدت ملی به پنجاه و شش در صد رسید، اما اکنون رییس جمهور غنی می‌گوید که نوددر صد مردم زیر خطر فقر استند.

هم‌رسانی کنید