Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش رییس اجراییه در پیوند به توزیع شناس‌نامه‌های برقی

عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه حکومت، با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی که روز پنج‌شنبه (۱۳ ثور) آغاز شد، مخالفت کرد.

آقای عبدالله، می‌گوید که این روند مشروعیت ندارد زیرا تاکنون اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت دربارۀ آن، وجود نداشت.

رییس اجراییه حکومت، هشدار می‌دهد که با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی بدون رسیدن به یک اجماع، ثبات سیاسی حفظ نمی‌شود و به‌معنای دعوت‌کردن مردم به اختلاف‌ها است، چیزی‌که ب گفتۀ وی پیامدهای ناگوار خواهد داشت.

روند توزیع شناس نامه های برقی، پیش از چاشت روز پنج شنبه، آغاز شد.

رییس جمهور غنی نخستین کسی بود که شناس نامه گرفت.

پیش از این نیز عبدالله عبدالله با روند درج معلومات شهروندان برای اخذ شناس نامه های برقی، مخالفت کرده بود.

واکنش رییس اجراییه در پیوند به توزیع شناس‌نامه‌های برقی

به‌گفتۀ آقای عبدالله، در اوضاع کنونی مسایل مهم دیگری چون امنیت، فقر و خشک‌سالی باید اولویت داده می‌شدند.

Thumbnail

عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه حکومت، با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی که روز پنج‌شنبه (۱۳ ثور) آغاز شد، مخالفت کرد.

آقای عبدالله، می‌گوید که این روند مشروعیت ندارد زیرا تاکنون اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت دربارۀ آن، وجود نداشت.

رییس اجراییه حکومت، هشدار می‌دهد که با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی بدون رسیدن به یک اجماع، ثبات سیاسی حفظ نمی‌شود و به‌معنای دعوت‌کردن مردم به اختلاف‌ها است، چیزی‌که ب گفتۀ وی پیامدهای ناگوار خواهد داشت.

روند توزیع شناس نامه های برقی، پیش از چاشت روز پنج شنبه، آغاز شد.

رییس جمهور غنی نخستین کسی بود که شناس نامه گرفت.

پیش از این نیز عبدالله عبدالله با روند درج معلومات شهروندان برای اخذ شناس نامه های برقی، مخالفت کرده بود.

هم‌رسانی کنید