Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش متفاوت اعضای مجلس سنا در برابر گفته‌های گلبدین حکمتیار

برخی از سناتوران در واکنش به گفته‌های گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گویند که رهبران سیاسی کشور باید مردم را به سوی وحدت ملی دعوت کنند.

این سناتوران می‌گویند که گفته‌های آقای حکمتیار مناسب اوضاع کنونی افغانستان نبوده اند.

اما برخی دیگر از سناتوران می گویند که هدف آقای حکمتیار به میان آمدن توازن و تعادل در ساخت و ساز و خدمات به تمامی ولایت‌های کشور به گونه یک سان بوده است.

گفته‌های پسین آقای حکمتیار در ولایت خوست این جا در مجلس سنا بحث بر انگیز شده اند.

برخی از سناتوران به این باور هستند که این گفته‌ها ضد وحدت ملی مردم افغانستان بوده اند.

یک عضو مجلس سنا سناتور لیلما احمدی گفت:"از آقای حکمتیار و سایر شخصیت‌های سیاسی انتظار می رود که به سوی وحدت، یکپارچه‌گی و هماهنگی دعوت بکنند."

گلالی اکبری، عضو دیگر مجلس سنا گفت:"در شرایط فعلی افغانستان این گفته‌ها مناسب حال کشور نیست و افغان ها به نوازش و اتحاد نیاز دارند."

اما برخی دیگر از سناتوران گفته‌های آقای حکمتیار را چنین تعبیر می‌کنند.

نذیر محمد فقیری، سناتور گفته است:"گفته های حکمتیار صاحب این نبوده است که چرا در دیگر ولایت‌ها پیشرفت شده است، او گفته است که باید در همه جا کار انجام شود."

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا گفته است:"افغانستان به عنوان خانه واحد باشد و اگر باز سازی می شود و ارائه خدمات می شود به تمام ولایت‌ها یک سان باشد."

پیش از این گلبدین حکمتیار در خوست گفته است که بسیاری از اقوام در افغانستان در حکومت سهم دارند اما سهم پکتیای بزرگ در مقایسه با ولایت‌های کوچکی مانند بامیان، دایکندی و پنجشیر کمتر است.

واکنش متفاوت اعضای مجلس سنا در برابر گفته‌های گلبدین حکمتیار

پس از آنکه گفته‌های گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در ولایت خوست گفت که بسیار از اقوام در حکومت فعلی سهم دارند اما پکتیای بزرگ کمتر سهم دارند واکنش های راه همراه شده است

تصویر بندانگشتی

برخی از سناتوران در واکنش به گفته‌های گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گویند که رهبران سیاسی کشور باید مردم را به سوی وحدت ملی دعوت کنند.

این سناتوران می‌گویند که گفته‌های آقای حکمتیار مناسب اوضاع کنونی افغانستان نبوده اند.

اما برخی دیگر از سناتوران می گویند که هدف آقای حکمتیار به میان آمدن توازن و تعادل در ساخت و ساز و خدمات به تمامی ولایت‌های کشور به گونه یک سان بوده است.

گفته‌های پسین آقای حکمتیار در ولایت خوست این جا در مجلس سنا بحث بر انگیز شده اند.

برخی از سناتوران به این باور هستند که این گفته‌ها ضد وحدت ملی مردم افغانستان بوده اند.

یک عضو مجلس سنا سناتور لیلما احمدی گفت:"از آقای حکمتیار و سایر شخصیت‌های سیاسی انتظار می رود که به سوی وحدت، یکپارچه‌گی و هماهنگی دعوت بکنند."

گلالی اکبری، عضو دیگر مجلس سنا گفت:"در شرایط فعلی افغانستان این گفته‌ها مناسب حال کشور نیست و افغان ها به نوازش و اتحاد نیاز دارند."

اما برخی دیگر از سناتوران گفته‌های آقای حکمتیار را چنین تعبیر می‌کنند.

نذیر محمد فقیری، سناتور گفته است:"گفته های حکمتیار صاحب این نبوده است که چرا در دیگر ولایت‌ها پیشرفت شده است، او گفته است که باید در همه جا کار انجام شود."

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا گفته است:"افغانستان به عنوان خانه واحد باشد و اگر باز سازی می شود و ارائه خدمات می شود به تمام ولایت‌ها یک سان باشد."

پیش از این گلبدین حکمتیار در خوست گفته است که بسیاری از اقوام در افغانستان در حکومت سهم دارند اما سهم پکتیای بزرگ در مقایسه با ولایت‌های کوچکی مانند بامیان، دایکندی و پنجشیر کمتر است.

هم‌رسانی کنید