تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

واکنش های اعضای جمعیت به رایزنی های اخیر میان غنی و نور

محمد اسماعیل یکی از اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی امروز دوشنبه (۱۳ جدی) گفت که عطا محمد نور به خواست هایش برای به دست اوردن برخی امتیازات در حکومت نرسیده است از همین رو وی از رییس اجراییه آزرده است.

با این همه،  این فرمانده پیشین جمعیت می گوید که میان اعضای جمعیت اختلاف دیدگاه ها وجود ندارد. در همین حال برخی از اعضای جمعیت اسلامی از هر گونه گفتگو از آدرس این حزب با رییس جمهور غنی استقبال می کنند ومی گویند هر عضو جمعیت که برای به دست آوردن منافع این حزب با رییس جمهور گفتگو نماید، به سود این حزب است.

با آن که شماری از اعضای جمعیت اسلامی با گفتگو های عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با رییس جمهور از نشانی جمعیت مخالف اند اما محمد اسماعیل یک از اعضای کنگرۀ موسس جمعیت اختلاف ها میان اعضای این حزب را رد می کند.

محمد اسماعیل گفته است:" استاد عطا در کمپاین های انتخاباتی داکتر عبدالله بسیار تلاش کرد هم معنوی و هم مادی و توقع داشت که امتیازات بیشتری داشته باشد لااقل شخصن به یکی از پست های بلند تر در حکومت یااین که در خود ولایت بلخ به صفت والی باقی بماند، و ایننها سبب شدند که کمی ازرده باشد. امااین به معنی اختلاف ها نیست."

نذیر احمد حنفی گفته است:" صحبت ها یدوطرف در اصل هدف اتحاد جمعیت است و فکر جمعیت را خدشه نمی سازد بل بیشتر می تواند این حزب را  زودتر خود را به هدف رسانیدن حقوق جمعیت برای حزب جمعیت و نظام جمعیت باشد."      
 
در حالی که گزارش های پخش شده اند که پس از آغاز گفتگو های عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با رییس جمهور شماری از اعضای جمعیت اسلامی چندین نشست را در کابل برگذار کرده اند و این نشست ها در مخالفت با گفتگو های عطا محمد نور از نشانی جمعیت با رییس جمهور غنی بوده است، برخی از اعضای این حزب می گویند که این نشست ها با گفتگو های عطا محمد نور پیوندی ندارد.

صالح محمد ریگستانی، فرمانده پیشین جمعیت در این باره گفته است:" تا کنون جمعیت چیزی نگفته اما اگر کار خوبی صورت بگیرد مورد تایید خواهد بود اما اگر اشتباهی صورت بگیرد مسوولیت ان به دوش خود استاد عطا خواهد بود."

میر داد نجرابی، عضو مجلس نماینده گان گفته است:" این که گفته می شود اختلاف های در جمعیت است برخی مشکلات وجود دارد امکان دارد برای حل مشکلات کشور و خود جمعیت است."

نزدیکان آقای عطا محمد نور رییس اجراییه را به نداشتن موقف توان مند برای سهیم شدن پنجاه-پنجاه  در قدرت سیاسی متهم ساختند و اعلام کردند که از همین رو آقای عطا به نماینده گی از جمعیت اسلامی برای سهیم شدن مساویانه در قدرت با رییس جمهور گفتگو ها رااغاز کرده است .

جمعیت تا کنون به گونه روشن در بارۀ موقف این حزب در بارۀ گفتگو های عطا محمد نور با رییس جمهور چیزی نگفته است.

افغانستان

واکنش های اعضای جمعیت به رایزنی های اخیر میان غنی و نور

میر داد نجرابی، عضو مجلس نماینده گان گفته است:" این که گفته می شود اختلاف های در جمعیت است برخی مشکلات وجود دارد امکان دارد برای حل مشکلات کشور و خود جمعیت است."

Thumbnail

محمد اسماعیل یکی از اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی امروز دوشنبه (۱۳ جدی) گفت که عطا محمد نور به خواست هایش برای به دست اوردن برخی امتیازات در حکومت نرسیده است از همین رو وی از رییس اجراییه آزرده است.

با این همه،  این فرمانده پیشین جمعیت می گوید که میان اعضای جمعیت اختلاف دیدگاه ها وجود ندارد. در همین حال برخی از اعضای جمعیت اسلامی از هر گونه گفتگو از آدرس این حزب با رییس جمهور غنی استقبال می کنند ومی گویند هر عضو جمعیت که برای به دست آوردن منافع این حزب با رییس جمهور گفتگو نماید، به سود این حزب است.

با آن که شماری از اعضای جمعیت اسلامی با گفتگو های عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با رییس جمهور از نشانی جمعیت مخالف اند اما محمد اسماعیل یک از اعضای کنگرۀ موسس جمعیت اختلاف ها میان اعضای این حزب را رد می کند.

محمد اسماعیل گفته است:" استاد عطا در کمپاین های انتخاباتی داکتر عبدالله بسیار تلاش کرد هم معنوی و هم مادی و توقع داشت که امتیازات بیشتری داشته باشد لااقل شخصن به یکی از پست های بلند تر در حکومت یااین که در خود ولایت بلخ به صفت والی باقی بماند، و ایننها سبب شدند که کمی ازرده باشد. امااین به معنی اختلاف ها نیست."

نذیر احمد حنفی گفته است:" صحبت ها یدوطرف در اصل هدف اتحاد جمعیت است و فکر جمعیت را خدشه نمی سازد بل بیشتر می تواند این حزب را  زودتر خود را به هدف رسانیدن حقوق جمعیت برای حزب جمعیت و نظام جمعیت باشد."      
 
در حالی که گزارش های پخش شده اند که پس از آغاز گفتگو های عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با رییس جمهور شماری از اعضای جمعیت اسلامی چندین نشست را در کابل برگذار کرده اند و این نشست ها در مخالفت با گفتگو های عطا محمد نور از نشانی جمعیت با رییس جمهور غنی بوده است، برخی از اعضای این حزب می گویند که این نشست ها با گفتگو های عطا محمد نور پیوندی ندارد.

صالح محمد ریگستانی، فرمانده پیشین جمعیت در این باره گفته است:" تا کنون جمعیت چیزی نگفته اما اگر کار خوبی صورت بگیرد مورد تایید خواهد بود اما اگر اشتباهی صورت بگیرد مسوولیت ان به دوش خود استاد عطا خواهد بود."

میر داد نجرابی، عضو مجلس نماینده گان گفته است:" این که گفته می شود اختلاف های در جمعیت است برخی مشکلات وجود دارد امکان دارد برای حل مشکلات کشور و خود جمعیت است."

نزدیکان آقای عطا محمد نور رییس اجراییه را به نداشتن موقف توان مند برای سهیم شدن پنجاه-پنجاه  در قدرت سیاسی متهم ساختند و اعلام کردند که از همین رو آقای عطا به نماینده گی از جمعیت اسلامی برای سهیم شدن مساویانه در قدرت با رییس جمهور گفتگو ها رااغاز کرده است .

جمعیت تا کنون به گونه روشن در بارۀ موقف این حزب در بارۀ گفتگو های عطا محمد نور با رییس جمهور چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید