Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله: طالبان ۳۸ بار آتش بس عید را نقض کردند

وزارت امور داخله می گوید که طالبان در سه روز عید سی و هشت بار آتش بس را نقض کرده اند. بر بنیاد گزارش های نهاد های امنیتی در این سه روز آتش طالبان، نه ماین را انفجار داده اند،، پانزده بار بر بخش های از ولایت ها انداخت کرده اند، دو بار نیروهای امنیت را کیمن زده اند، سه تن را کشتند و شش تن را نیز ربوده اند.

طارق آرین  سخنگوی وزارت امور دخله گفت: «این خلاف تعهداتی است که طالبان همواره از کاهش خشونت‌ها سخن می‌گویند.»

با اینهم بیش تر از بیست و لایت دیگر هیچ رویداد ضد امنیتی را گواه نبوده اند.

یاسین خان والی هلمند گفت: «در ولایت هلمند در آتش بس سه روزه جمعا شش رویداد تخطی طالبان ثبت شده است.»

در همین حال مسوولان محلی در بادغیس می گویند که یک هاوان دیشب بر یک خانه در ولسوالی بالا مرغاب برخورد کرده است که چهار تن از اعضای یک خانواده جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.نهاد های امنیتی تا کنون در بارۀ این رویداد چیزی نگفته اند.

با آن که انتظار می رفت طالبان با تمدید آتش بس سه روز عید موافقت کنند، اما حکومت می گوید که طالبان بر ادامه جنگ تاکید می ورزند.

در همین حال ریاست جمهوری بر ادامه آتش بس تاکید می ورزد اما می گوید که طالبان بر ادامه جنگ تاکید دارند و آتش بس را نمی خواهند.اما طالبان نقض آتش بس را ازسوی این گروه رد می کند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «ما همیشه خواهان برقراری آتش بس بودیم. سالها تأکید کردیم. از چند سال به این طرف هر اقدامی را که برای پروسه صلح برداشتم مسئله آتش بس برای ما موضوع اساسی بوده اما متأسفانه نیت طالبان همیشه سوء بوده، نیت طالبان همیشه ادامه خشونت بوده.»

اما طالبان نقض آتش بس را رد می کنند و می گویند که در چند ولایت مانع رسیدن کمک به نیرو های محاصره شده دولتی و نیز مانع ایجاد پاسگاه های تازه شده اند.

آتش بس سه روزه عید سومین آتش بس در سی سال گذشته بوده است. طالبان نخستین بار با یک آتش بس ده روزه در ماه حوت پارسال از بهر امضای توافق صلح با ایالات متحد امریکا توافق کردند، شهروندان کشور عید رمضان نیز آتش بس اعلام نشده را گواه بودند.

وزارت امور داخله: طالبان ۳۸ بار آتش بس عید را نقض کردند

اما طالبان نقض آتش بس را رد می‌کنند و می‌گویند که در چند ولایت مانع رسیدن کمک به نیروهای محاصره شده دولتی شده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می گوید که طالبان در سه روز عید سی و هشت بار آتش بس را نقض کرده اند. بر بنیاد گزارش های نهاد های امنیتی در این سه روز آتش طالبان، نه ماین را انفجار داده اند،، پانزده بار بر بخش های از ولایت ها انداخت کرده اند، دو بار نیروهای امنیت را کیمن زده اند، سه تن را کشتند و شش تن را نیز ربوده اند.

طارق آرین  سخنگوی وزارت امور دخله گفت: «این خلاف تعهداتی است که طالبان همواره از کاهش خشونت‌ها سخن می‌گویند.»

با اینهم بیش تر از بیست و لایت دیگر هیچ رویداد ضد امنیتی را گواه نبوده اند.

یاسین خان والی هلمند گفت: «در ولایت هلمند در آتش بس سه روزه جمعا شش رویداد تخطی طالبان ثبت شده است.»

در همین حال مسوولان محلی در بادغیس می گویند که یک هاوان دیشب بر یک خانه در ولسوالی بالا مرغاب برخورد کرده است که چهار تن از اعضای یک خانواده جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.نهاد های امنیتی تا کنون در بارۀ این رویداد چیزی نگفته اند.

با آن که انتظار می رفت طالبان با تمدید آتش بس سه روز عید موافقت کنند، اما حکومت می گوید که طالبان بر ادامه جنگ تاکید می ورزند.

در همین حال ریاست جمهوری بر ادامه آتش بس تاکید می ورزد اما می گوید که طالبان بر ادامه جنگ تاکید دارند و آتش بس را نمی خواهند.اما طالبان نقض آتش بس را ازسوی این گروه رد می کند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «ما همیشه خواهان برقراری آتش بس بودیم. سالها تأکید کردیم. از چند سال به این طرف هر اقدامی را که برای پروسه صلح برداشتم مسئله آتش بس برای ما موضوع اساسی بوده اما متأسفانه نیت طالبان همیشه سوء بوده، نیت طالبان همیشه ادامه خشونت بوده.»

اما طالبان نقض آتش بس را رد می کنند و می گویند که در چند ولایت مانع رسیدن کمک به نیرو های محاصره شده دولتی و نیز مانع ایجاد پاسگاه های تازه شده اند.

آتش بس سه روزه عید سومین آتش بس در سی سال گذشته بوده است. طالبان نخستین بار با یک آتش بس ده روزه در ماه حوت پارسال از بهر امضای توافق صلح با ایالات متحد امریکا توافق کردند، شهروندان کشور عید رمضان نیز آتش بس اعلام نشده را گواه بودند.

هم‌رسانی کنید