تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت انرژی و آب: آب‌های سطحی افغانستان ۶۲ درصد کاهش یافته‌اند

مسؤولان وزارت‌های انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و زراعت و مالداری امروز (دوشنبه، ۲۶سنبله) برای پاسخ‌گویی در بارۀ خشکسالی به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند.

معین وزارت انرژی و آب می‌گوید که افغانستان به گونۀ جدی از خشک‌سالی متأثر شده است و در حال حاضر با کاهش بیش از ۶۰ درصد آب روبه‌رواست.

خان محمد تکل، معین وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «اندازه یا مقدار آب های باران یا آب هایی که وجود داشتند ۶۲درصد کاهش یافته است.»

در همین حال، مسؤولان وزارت‌های زراعت و احیا و انکشاف دهات می‌گویند که برای کسانی‌که از خشک سالی متأثیر شده اند، کمک‌هایی توزیع شده اند.

رسانیدن علوفه، توزیع وانبارکردن گندم در ولایت‌های گوناگون، ایجاد بندها و ذخایر آب و نیزطرح برنامه‌های اضطراری برای کمک به آسیب دیده گان از برنامه‌هایی از استند که به گفتۀ این مسؤولان روی دست گرفته شده اند.

مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «تا اکنون که من در نزد شما استم ۷۶۸چاه های نیمه عمیق آب آشامیدنی در بخش های مختلف افغانستان ما ایجاد کرده ایم.»

حشمت غفور، معین وزارت زراعت، مالداری و آبیاری نیز بیان داشت: «هر سه وزارت، احیا و انکشاف دهات، زراعت و انرژی و آب، طرح را آماده بسازند که تا هشت ماه آینده چطور بتوانیم که زیربناهای عاجل را بسازیم که موضوع خشک سالی و کمبود آب در سال آینده تکرار نشود.»

در همین حال، شماری از نماینده‌‍گان مجلس از پیامدهای جدی خشکسالی هشدار می‌دهند و از حکومت می‌خواهند که تدابیری بیشتری روی دست گیرد.

هاشم مهدوی گفت: «حتا تا دوصد و دوصدو پنجاه متر چاه هم حفرکردن اما آب وجود ندارد و بندهای آب گردان که در اطراف کابل باید ساخته می‌شد متأسفانه ساخته نشد.»

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که امسال بیش از بیست ولایت افغانستان خشک سالی بی‌پیشینه‌یی را تجربه می‌کنند.

این سازمان می‌افزاید که دواعشاریه پنج میلیون تن در افغانستان در بخش‌های أسیب دیده از خشک سالی به کمک‌ نیاز دارند.

افغانستان

وزارت انرژی و آب: آب‌های سطحی افغانستان ۶۲ درصد کاهش یافته‌اند

مقام‌های وزارت انرژی و آب می‌گویند که افغانستان از تغییراقلیم به گونۀ جدی آسیب پذیراست و با گذشت هر روز ذخایر آبی این کشور بیشتر کاهش میابد.

Thumbnail

مسؤولان وزارت‌های انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و زراعت و مالداری امروز (دوشنبه، ۲۶سنبله) برای پاسخ‌گویی در بارۀ خشکسالی به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند.

معین وزارت انرژی و آب می‌گوید که افغانستان به گونۀ جدی از خشک‌سالی متأثر شده است و در حال حاضر با کاهش بیش از ۶۰ درصد آب روبه‌رواست.

خان محمد تکل، معین وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «اندازه یا مقدار آب های باران یا آب هایی که وجود داشتند ۶۲درصد کاهش یافته است.»

در همین حال، مسؤولان وزارت‌های زراعت و احیا و انکشاف دهات می‌گویند که برای کسانی‌که از خشک سالی متأثیر شده اند، کمک‌هایی توزیع شده اند.

رسانیدن علوفه، توزیع وانبارکردن گندم در ولایت‌های گوناگون، ایجاد بندها و ذخایر آب و نیزطرح برنامه‌های اضطراری برای کمک به آسیب دیده گان از برنامه‌هایی از استند که به گفتۀ این مسؤولان روی دست گرفته شده اند.

مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «تا اکنون که من در نزد شما استم ۷۶۸چاه های نیمه عمیق آب آشامیدنی در بخش های مختلف افغانستان ما ایجاد کرده ایم.»

حشمت غفور، معین وزارت زراعت، مالداری و آبیاری نیز بیان داشت: «هر سه وزارت، احیا و انکشاف دهات، زراعت و انرژی و آب، طرح را آماده بسازند که تا هشت ماه آینده چطور بتوانیم که زیربناهای عاجل را بسازیم که موضوع خشک سالی و کمبود آب در سال آینده تکرار نشود.»

در همین حال، شماری از نماینده‌‍گان مجلس از پیامدهای جدی خشکسالی هشدار می‌دهند و از حکومت می‌خواهند که تدابیری بیشتری روی دست گیرد.

هاشم مهدوی گفت: «حتا تا دوصد و دوصدو پنجاه متر چاه هم حفرکردن اما آب وجود ندارد و بندهای آب گردان که در اطراف کابل باید ساخته می‌شد متأسفانه ساخته نشد.»

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که امسال بیش از بیست ولایت افغانستان خشک سالی بی‌پیشینه‌یی را تجربه می‌کنند.

این سازمان می‌افزاید که دواعشاریه پنج میلیون تن در افغانستان در بخش‌های أسیب دیده از خشک سالی به کمک‌ نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید