تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت خارجه: نشست‌های بعدی میان افغانان مهم و فراگیر خواهند بود

وزارت امور خارجۀ می‌گوید که نشست‌های بعدی میان افغانان، نشست‌های فراگیر، مهم، نتیجه بخش و جامع خواهند بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که قرار است، در آینده نزدیک نشست میان افغانان در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.

از سویی هم شورای عالی صلح می‌گوید که انتظار دارد که گفتگوهای میان افغانان، راه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان باز کند.

نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان و پاکستان که به روز چهار شنبه با وزیر خارجه افغانستان دیداری داشته است، مهم ترین بحث شان این بوده است که نشست‌های بعدی میان افغانان که در آینده نزدیک در یکی از کشور‌های منطقه برگزار شود نتیجه بخش و جامع خواهند بود.

صبغت احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«این بار ما در مرحله اعتماد سازی قرار داشتیم و البته نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان تاکید کرد که مرحله اعتماد سازی موفق بوده است و مرحله بعد جامع تر، کامل تر و نتیجه بخش تر خواهد بود.»

غفور احمد جاوید، سخنگوی شورای عالی صلح گفت:«ما از تمامی کشورها و تلاش‌های شان برای صلح افغانستان استقبال می کنیم و این تلاش‌ها که با حکومت افغانستان هماهنگ هستند ما را برای رسیدن به صلح کمک می کنند.»

منابع نزدیک به طالبان نیز به این باور هستند که در نشست های بعدی میان افغانان موارد جدی تری بحث خواهد شد.

عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان گفته است:«مرحله اعتماد سازی به پایان رسیده است و حالا دیگر بحث‌ها جدی تر می شوند و موضوعات مهم در پروسه صلح مطرح خواهند شد.»

با این همه حکومت وحدت ملی نشست ها میان نماینده گان امریکا و طالبان را در قطر امیدوار کننده می داند و خواهان آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان است.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه گفت:«خواست ما از امریکا این است که زمینه های گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان را با طالبان فراهم بسازد، تا ما شاهد پایان جنگ ها و خشونت ها در افغانستان باشیم.»

در حالی که حکومت افغانستان از قطع نامه نشست میان افغانان در دوحه نیز راضی به نظر می رسد، اما انتقاد هایی هم دارد، یکی از این انتقاد ها این بوده است که این قطع نامه آزادی بیان، امنیت رسانه ها، نظام جمهوری و انتخابات را نشانه گرفته است. 

افغانستان

وزارت خارجه: نشست‌های بعدی میان افغانان مهم و فراگیر خواهند بود

منابع نزدیک به طالبان نیز به این باور هستند که در نشست های بعدی میان افغانان موارد جدی تری بحث خواهد شد.

Thumbnail

وزارت امور خارجۀ می‌گوید که نشست‌های بعدی میان افغانان، نشست‌های فراگیر، مهم، نتیجه بخش و جامع خواهند بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که قرار است، در آینده نزدیک نشست میان افغانان در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.

از سویی هم شورای عالی صلح می‌گوید که انتظار دارد که گفتگوهای میان افغانان، راه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان باز کند.

نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان و پاکستان که به روز چهار شنبه با وزیر خارجه افغانستان دیداری داشته است، مهم ترین بحث شان این بوده است که نشست‌های بعدی میان افغانان که در آینده نزدیک در یکی از کشور‌های منطقه برگزار شود نتیجه بخش و جامع خواهند بود.

صبغت احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«این بار ما در مرحله اعتماد سازی قرار داشتیم و البته نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان تاکید کرد که مرحله اعتماد سازی موفق بوده است و مرحله بعد جامع تر، کامل تر و نتیجه بخش تر خواهد بود.»

غفور احمد جاوید، سخنگوی شورای عالی صلح گفت:«ما از تمامی کشورها و تلاش‌های شان برای صلح افغانستان استقبال می کنیم و این تلاش‌ها که با حکومت افغانستان هماهنگ هستند ما را برای رسیدن به صلح کمک می کنند.»

منابع نزدیک به طالبان نیز به این باور هستند که در نشست های بعدی میان افغانان موارد جدی تری بحث خواهد شد.

عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان گفته است:«مرحله اعتماد سازی به پایان رسیده است و حالا دیگر بحث‌ها جدی تر می شوند و موضوعات مهم در پروسه صلح مطرح خواهند شد.»

با این همه حکومت وحدت ملی نشست ها میان نماینده گان امریکا و طالبان را در قطر امیدوار کننده می داند و خواهان آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان است.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه گفت:«خواست ما از امریکا این است که زمینه های گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان را با طالبان فراهم بسازد، تا ما شاهد پایان جنگ ها و خشونت ها در افغانستان باشیم.»

در حالی که حکومت افغانستان از قطع نامه نشست میان افغانان در دوحه نیز راضی به نظر می رسد، اما انتقاد هایی هم دارد، یکی از این انتقاد ها این بوده است که این قطع نامه آزادی بیان، امنیت رسانه ها، نظام جمهوری و انتخابات را نشانه گرفته است. 

هم‌رسانی کنید