Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت داخله فرمانده پیشین هلمند را به لوی‌سارنوالی معرفی می‌کند

وزارت امور داخله می‌گوید که عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پولیس پیشین هلمند، تا دو روز دیگر برای پیگرد قانونی به لوی‌سارنوالی معرفی خواهد شد.

استفاده سوء از صلاحیت‌ها، تشکیل پولیس خیالی و ناتوانی‌ها درجنگ، از مهم‌ترین اتهام‌ها بر آقای سرجنگ استند.

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس هلمند، گفته است که بر بنیاد یافته‌های تازه، ۵۰ درسد از پولیس هلمند، پولیسان خیالی استند و او این کار را خیانت و جفا می‌داند.

دیری است که هلمند در آتش جنگ می‌سوزد. به تازه‌گی از یک شمار بلند نیروهای پولیس خیالی در این ولایت جنگ‌زده، پرده برداشته می‌شود.

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس هلمند می‌گوید: «در جریان عملیات که ما از آنان تقاضا می‌کنیم، بیش‌از ۴۰ یا ۵۰ درسد پرسونل وجود نداشته و در این مدت، در هشت ماه یا نه ماه، معاش آنان گرفته می‌شد و به جیب اشخاص زده می‌شد.»

ظاهراً این یافته‌ها کار هشت ماه پیش را نشان می‌دهد؛ درست هنگامی که عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پولیس هلمند بود.

وزارت امورداخله می‌گوید که این مقام پیشین پولیس هلمند، از بهر اتهام‌های وارده، تا دو روز دیگر به لوی سارنوالی معرفی خواهد شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید: «مواردی که مطرح استند، مسئلۀ مشکل هلمند، مشکل تشکیلاتی پولیس هلمند و استفاده از منابع پولیس هلمند و موارد دیگری است که پیش‌از وقت است که روی هر مورد صحبت کنم. اما اتهام‌هایی که موجود است بر اساس دستور رییس‌جمهور، دوسیه در حال تکمیل شدن‌است و از فرمانده پولیس پیشین ولایت هلمند بازپرسی صورت خواهد گرفت.»

در این میان، نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که تجهیزات این شمار پولیس خیالی چه می‌شده‌است و آیا نبود این نیروها به هلمند خطرناک نبوده‌است؟

آخندزاده الکوزی، سناتور، می‌گوید: «در ولایت هلمند، پولیس خیالی بسیار است. تمام تجهیزات و مهمات آنان به برخی‌از مافیا و افراد زورمند تقسیم می‌شوند. مردم هلمند و یا نظامیان ما در آتش جنگ می‌سوزند.»

گفته می‌شود که شمار نیروهای دولتی چندین برابر از شمار جنگ‌جویان طالب و گروه‌های هراس‌افگن دیگر در هلمند است.

آقانورکینتوز می‌گوید: «بیش‌از چهل‌هزار نفر در جدول وجود دارد. راپورهای که داده می‌شود دشمن درهلمند هفت یا هشت هزارتن استند. اما در مقابلِ این شمار، چهل هزار نفر با تانک، توپ و هواپیما باید ما یک نفر آنان را نمی‌ماندیم! معلوم است که کسی را نداریم؛ از چهارصد نفر صد نفر پیدا می‌شود.»

هم اکنون چندین ولسوالی هلمند به‌گونۀ کامل به دست طالبان است. این جنگ‌جویان به دیگر بخش‌های هلمند نیز فعالیت‌های شان را گسترش داده‌اند.

ممکن است یکی از عوامل شعله‌ورشدن جنگ‌ها در این ولایت، کمبود نیروهای نظامی و خیالی‌بودن این نیروها باشد.

وزارت داخله فرمانده پیشین هلمند را به لوی‌سارنوالی معرفی می‌کند

وزارت امور داخله می‌گوید که عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پولیس پیشین هلمند، تا دو روز دیگر برای پیگرد

Thumbnail

وزارت امور داخله می‌گوید که عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پولیس پیشین هلمند، تا دو روز دیگر برای پیگرد قانونی به لوی‌سارنوالی معرفی خواهد شد.

استفاده سوء از صلاحیت‌ها، تشکیل پولیس خیالی و ناتوانی‌ها درجنگ، از مهم‌ترین اتهام‌ها بر آقای سرجنگ استند.

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس هلمند، گفته است که بر بنیاد یافته‌های تازه، ۵۰ درسد از پولیس هلمند، پولیسان خیالی استند و او این کار را خیانت و جفا می‌داند.

دیری است که هلمند در آتش جنگ می‌سوزد. به تازه‌گی از یک شمار بلند نیروهای پولیس خیالی در این ولایت جنگ‌زده، پرده برداشته می‌شود.

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس هلمند می‌گوید: «در جریان عملیات که ما از آنان تقاضا می‌کنیم، بیش‌از ۴۰ یا ۵۰ درسد پرسونل وجود نداشته و در این مدت، در هشت ماه یا نه ماه، معاش آنان گرفته می‌شد و به جیب اشخاص زده می‌شد.»

ظاهراً این یافته‌ها کار هشت ماه پیش را نشان می‌دهد؛ درست هنگامی که عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پولیس هلمند بود.

وزارت امورداخله می‌گوید که این مقام پیشین پولیس هلمند، از بهر اتهام‌های وارده، تا دو روز دیگر به لوی سارنوالی معرفی خواهد شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید: «مواردی که مطرح استند، مسئلۀ مشکل هلمند، مشکل تشکیلاتی پولیس هلمند و استفاده از منابع پولیس هلمند و موارد دیگری است که پیش‌از وقت است که روی هر مورد صحبت کنم. اما اتهام‌هایی که موجود است بر اساس دستور رییس‌جمهور، دوسیه در حال تکمیل شدن‌است و از فرمانده پولیس پیشین ولایت هلمند بازپرسی صورت خواهد گرفت.»

در این میان، نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که تجهیزات این شمار پولیس خیالی چه می‌شده‌است و آیا نبود این نیروها به هلمند خطرناک نبوده‌است؟

آخندزاده الکوزی، سناتور، می‌گوید: «در ولایت هلمند، پولیس خیالی بسیار است. تمام تجهیزات و مهمات آنان به برخی‌از مافیا و افراد زورمند تقسیم می‌شوند. مردم هلمند و یا نظامیان ما در آتش جنگ می‌سوزند.»

گفته می‌شود که شمار نیروهای دولتی چندین برابر از شمار جنگ‌جویان طالب و گروه‌های هراس‌افگن دیگر در هلمند است.

آقانورکینتوز می‌گوید: «بیش‌از چهل‌هزار نفر در جدول وجود دارد. راپورهای که داده می‌شود دشمن درهلمند هفت یا هشت هزارتن استند. اما در مقابلِ این شمار، چهل هزار نفر با تانک، توپ و هواپیما باید ما یک نفر آنان را نمی‌ماندیم! معلوم است که کسی را نداریم؛ از چهارصد نفر صد نفر پیدا می‌شود.»

هم اکنون چندین ولسوالی هلمند به‌گونۀ کامل به دست طالبان است. این جنگ‌جویان به دیگر بخش‌های هلمند نیز فعالیت‌های شان را گسترش داده‌اند.

ممکن است یکی از عوامل شعله‌ورشدن جنگ‌ها در این ولایت، کمبود نیروهای نظامی و خیالی‌بودن این نیروها باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره