Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دولت در امور صلح: در تلاش هماهنگی زمان و مکان مذاکرات استیم

وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که حکومت در تلاش هماهنگی زمان و مکان گفت‌و‌گوهای میان افغانان است تا به‌زودی این گفت‌وگوها با طالبان آغاز شوند.

ناجیه انوری، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که کار دربارۀ چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه نیز ادامه دارد و این شورا چارچوب گفت‌وگوهای صلح را با طالبان تعیین می‌کند.

بانو انوری گفت: «این شورا متشکل از شخصیت‌های مطرح سیاسی و نماینده‌گان تأثیرگذار اقشار مختلف جامعه خواهد بود که در جریان روند صلح خطوط اساسی این روند را تعیین کرده و روی مسایل عمدۀ این روند نظارت می‌کند. دولت در تلاش ایجاد هماهنگی برای تدویر مذاکرات و هماهنگی مکانش می‌باشد تا در آیندۀ نزدیک مذاکرات مستقیم آغاز شود.»

هرچند عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی هفته پیش از آغاز کار این شورا خبر داد، اما تاکنون اعضای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی که رهبری کننده روند صلح با طالبان خواهد بود معرفی نشده‌اند.

حکومت افغانستان، ایجاد این شورا را گام مهم برای پیشبرد روند صلح با طالبان می‌داند اما روشن نبودن چگونگی ساختار این شوار با گذشت نزدیک به سه هفته از توافق سیاسی ارگ و سپیدار نگرانی‌های را به باور آورده است.

ظاهرأ پیشرفت در آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان نیز انتظار کارهای عملی شورای عالی مصالحه ملی را می‌کشد؛ زیرا یک عضو هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح می‌گوید که آنان آمادۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان استند.

غلام فاروق مجروح، عضو هیئت گفت‌وگو کنندۀ حکومت با طالبان در این باره گفت: «هیئت، تمام آماده‌گی‌ها را برای آغاز مذاکرات دارد. حال بر می‌گردد به جانب مقابل تا با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده اعلام آماده‌گی بکند.»

عبدالله عبدالله هفتۀ گذشته در نخستین دیدارش با هیئت گفت‌وگو کنندۀ صلح حکومت گفته بود که احتمال می‌رود تا دوهفتۀ دیگر گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان آغاز شوند.

بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ارگ و سپیدار، شورای عالی مصالحه پنج معاون خواهد داشت که دو تن آنان معاونان آقای عبدالله در انتخابات پیشین استند. اما سه معاون دیگر در رأی‌زنی با رییس‌جمهور از بخش‌های گوناگون برگزیده خواهند شد.

وزارت دولت در امور صلح: در تلاش هماهنگی زمان و مکان مذاکرات استیم

یک عضو هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح می‌گوید که آنان آمادۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان استند.

Thumbnail

وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که حکومت در تلاش هماهنگی زمان و مکان گفت‌و‌گوهای میان افغانان است تا به‌زودی این گفت‌وگوها با طالبان آغاز شوند.

ناجیه انوری، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که کار دربارۀ چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه نیز ادامه دارد و این شورا چارچوب گفت‌وگوهای صلح را با طالبان تعیین می‌کند.

بانو انوری گفت: «این شورا متشکل از شخصیت‌های مطرح سیاسی و نماینده‌گان تأثیرگذار اقشار مختلف جامعه خواهد بود که در جریان روند صلح خطوط اساسی این روند را تعیین کرده و روی مسایل عمدۀ این روند نظارت می‌کند. دولت در تلاش ایجاد هماهنگی برای تدویر مذاکرات و هماهنگی مکانش می‌باشد تا در آیندۀ نزدیک مذاکرات مستقیم آغاز شود.»

هرچند عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی هفته پیش از آغاز کار این شورا خبر داد، اما تاکنون اعضای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی که رهبری کننده روند صلح با طالبان خواهد بود معرفی نشده‌اند.

حکومت افغانستان، ایجاد این شورا را گام مهم برای پیشبرد روند صلح با طالبان می‌داند اما روشن نبودن چگونگی ساختار این شوار با گذشت نزدیک به سه هفته از توافق سیاسی ارگ و سپیدار نگرانی‌های را به باور آورده است.

ظاهرأ پیشرفت در آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان نیز انتظار کارهای عملی شورای عالی مصالحه ملی را می‌کشد؛ زیرا یک عضو هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح می‌گوید که آنان آمادۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان استند.

غلام فاروق مجروح، عضو هیئت گفت‌وگو کنندۀ حکومت با طالبان در این باره گفت: «هیئت، تمام آماده‌گی‌ها را برای آغاز مذاکرات دارد. حال بر می‌گردد به جانب مقابل تا با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده اعلام آماده‌گی بکند.»

عبدالله عبدالله هفتۀ گذشته در نخستین دیدارش با هیئت گفت‌وگو کنندۀ صلح حکومت گفته بود که احتمال می‌رود تا دوهفتۀ دیگر گفت‌وگوهای میان افغانان با طالبان آغاز شوند.

بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ارگ و سپیدار، شورای عالی مصالحه پنج معاون خواهد داشت که دو تن آنان معاونان آقای عبدالله در انتخابات پیشین استند. اما سه معاون دیگر در رأی‌زنی با رییس‌جمهور از بخش‌های گوناگون برگزیده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید