Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: یک میلیون بانو و صدهزار کودک به مواد مخدر معتاد استند

وزارت صحت عامه می پذیرد که در حدود یک میلیون بانو، در کشور به مواد مخدر معتاد استند.

رییس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت، شمار کودکان معتاد به مواد مخدر را، نیز یک صدهزار می گوید.

شاهپور یوسف در این باره می گوید: «ما شاهد موجودیت ۹۰۰هزار الی یک میلیون خانمی که به مواد مخدر مبتلا استند و در حدود یک صد هزار طفلی که به مواد مخدر مبتلا استند، در افغانستان استیم.»

پیش از این، در آمارهای رسمی، تمامی معتادان مواد مخدر در افغانستان، در حدود و یک و نیم میلیون تن گفته می شدند.

در همین حال، شماری از بانوان معتاد می گویند که اعتیاد به آنان از شوهران شان، به ارث رسیده است.

نازنین یکی از این بانوان گفت: «همراه شوهرم که در خانه مصرف می کرد، من هم معتاد شدم.»

مروه موسوی، یکی دیگر از این بانوان نیز افزود: «بی فایده است آوردن ما به این جا! تا با قاچاقچی از بالاجای کاری نشود، ما که برآییم دوباره مواد استفاده می کنیم، حقیقت گپ همین است!»

در حال حاضر، در سراسر کشور، برای بانوان و کودکان معتاد به مواد مخدر، بیش از بیست درمانگاه وجود دارند؛ اما این شمار، برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد، بسنده دانسته نمی شود.

تخمین زده می شود که افغانستان بیش از سه میلیون معتاد دارد و ظرفیت برای درمان معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است. 

آن هم در اوضاعی که با اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان می آید که شمار تمامی معتادان در کشور، شاید بیشتر از این ها هم باشد. 

وزارت صحت: یک میلیون بانو و صدهزار کودک به مواد مخدر معتاد استند

پیش از این، در آمارهای رسمی، تمامی معتادان مواد مخدر در افغانستان، در حدود و یک و نیم میلیون تن گفته می شدند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می پذیرد که در حدود یک میلیون بانو، در کشور به مواد مخدر معتاد استند.

رییس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت، شمار کودکان معتاد به مواد مخدر را، نیز یک صدهزار می گوید.

شاهپور یوسف در این باره می گوید: «ما شاهد موجودیت ۹۰۰هزار الی یک میلیون خانمی که به مواد مخدر مبتلا استند و در حدود یک صد هزار طفلی که به مواد مخدر مبتلا استند، در افغانستان استیم.»

پیش از این، در آمارهای رسمی، تمامی معتادان مواد مخدر در افغانستان، در حدود و یک و نیم میلیون تن گفته می شدند.

در همین حال، شماری از بانوان معتاد می گویند که اعتیاد به آنان از شوهران شان، به ارث رسیده است.

نازنین یکی از این بانوان گفت: «همراه شوهرم که در خانه مصرف می کرد، من هم معتاد شدم.»

مروه موسوی، یکی دیگر از این بانوان نیز افزود: «بی فایده است آوردن ما به این جا! تا با قاچاقچی از بالاجای کاری نشود، ما که برآییم دوباره مواد استفاده می کنیم، حقیقت گپ همین است!»

در حال حاضر، در سراسر کشور، برای بانوان و کودکان معتاد به مواد مخدر، بیش از بیست درمانگاه وجود دارند؛ اما این شمار، برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد، بسنده دانسته نمی شود.

تخمین زده می شود که افغانستان بیش از سه میلیون معتاد دارد و ظرفیت برای درمان معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است. 

آن هم در اوضاعی که با اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان می آید که شمار تمامی معتادان در کشور، شاید بیشتر از این ها هم باشد. 

هم‌رسانی کنید