Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف رهنمود بهداشت برای دختران را معرفی کرد

وزارت معارف و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای افزایش آگاهی دختران دانش‌آموز در بارۀ مدیریت بهداشت خون‌ریزی ماهوار یک رهنمود چهل‌وسه صفحه‌یی ساخته است.

این رهنمود پس از آن ساخته شد که دو سال پیش یک پژوهش سازمان ملل متحد نشان داد که ۳۰ درصد از دختران دانش‌آموز به علت خون‌ریزی ماهوار ماهانه سه روز به درس‌های شان حاضر نمی‌شوند و نیز در این مدت بهداشت را رعایت نمی‌کنند.

وزارت معارف می گوید که این رهنمود در نصاب درسی جا داده خواهد شد تا دختران در باره بهداشت در دوره خون‌ریزی ماهانه شان آگاه‌تر شوند و نیز به درس‌های شان برسند.

به گفته این وزارت، شماری از دختران دانش‌آموز با آغاز خون‌ریزی ماهوار شان نه تنها دربارۀ آغاز این دوره چیزی نمی‌دانند، بل ماهانه سه روز به مکتب حاضر نمی‌شوند.

این وزارت می‌گوید شماری از این دانش‌آموزان افسرده‌گی پیدا می‌کنند و شماری نیز آغاز این دوره را از خانواده‌های شان پنهان می‌کنند که مبادا خانواده‌های شان در باره ازدواج آنان تصمیم بگیرند.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، گفت: «یکی از عامل‌های مهم و کلیدی که ازدواج‌های زود هنگام گسترش پیدا کرده است همین است. چون فکر می‌کنند که زمان آن رسیده است که دختر شان ازدواج کند، زنده‌گی تشکیل بدهد و از همه مسایل آموزشی و تحصیلی باز می‌مانند در حالیکه باید بیشتر درس بخوانند و رشد کنند و مسوولیت بگیرند، اما از این همه دور می‌مانند.»

ادل خدر، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، گفت: «وقتی که دربارۀ مدیریت حفظ الصحه دختران در افغانستان فکر می‌کردم؛ به علت تابوهای بزرگ پیرامون این موضوع، این یک کار بزرگ بود؛ اما بسیار خرسند استم که امروز در یک مکان بزرگ‌تر در کنار دو وزیر، بانوی نخست و این همه حاضران استم. نباید نقش وزارت احیا و انکشاف دهات را در این زمینه فراموش کنیم.»

در همین حال نخست بانوی کشور می‌گوید که باید خانواده‌ها به بهداشت دوره خون‌ریزی ماهوار دختران اهمیت بدهند زیرا این موضوع بر آینده دختران شان اثر می‌گذارد.

رولا غنی، نخست بانوی کشور، گفت: «با توجه نمودن به بهداشت شخصی، سبب می‌شود که بر بدن خود بیشتر کنترول داشته باشند و اعتماد بنفس شان نیز توسعه پیدا کند.»

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، در باره دوره خون‌ریزی ماهوار گفت: «یک پروسه فزیولوژیک بوده است یا طبیعی است، اما به علت گونه‌گون از جمله آگاهی کم، نورم‌های اجتماعی و کم‌بود سهولت‌های برای بهداشت، زنان نمی‌توانند که به گونه درست به بهداشت شان در این زمینه رسیده‌گی کنند.»

وزارت معارف می‌گوید که این رهنمود در نصاب درسی معارف جا داده خواهد شد و نیز کوشیده خواهد شد تا تمامی دختران دانش‌آموز به آب، صابون، تشناب و تمامی سهولت‌های بهداشتی در مکتب‌ها دست‌رسی داشته باشند.

وزارت معارف رهنمود بهداشت برای دختران را معرفی کرد

وزارت معارف می گوید که این رهنمود در نصاب درسی جا داده خواهد شد تا دختران در باره بهداشت در دوره خون‌ریزی ماهانه شان آگاه‌تر شوند و نیز به درس‌های شان برسند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای افزایش آگاهی دختران دانش‌آموز در بارۀ مدیریت بهداشت خون‌ریزی ماهوار یک رهنمود چهل‌وسه صفحه‌یی ساخته است.

این رهنمود پس از آن ساخته شد که دو سال پیش یک پژوهش سازمان ملل متحد نشان داد که ۳۰ درصد از دختران دانش‌آموز به علت خون‌ریزی ماهوار ماهانه سه روز به درس‌های شان حاضر نمی‌شوند و نیز در این مدت بهداشت را رعایت نمی‌کنند.

وزارت معارف می گوید که این رهنمود در نصاب درسی جا داده خواهد شد تا دختران در باره بهداشت در دوره خون‌ریزی ماهانه شان آگاه‌تر شوند و نیز به درس‌های شان برسند.

به گفته این وزارت، شماری از دختران دانش‌آموز با آغاز خون‌ریزی ماهوار شان نه تنها دربارۀ آغاز این دوره چیزی نمی‌دانند، بل ماهانه سه روز به مکتب حاضر نمی‌شوند.

این وزارت می‌گوید شماری از این دانش‌آموزان افسرده‌گی پیدا می‌کنند و شماری نیز آغاز این دوره را از خانواده‌های شان پنهان می‌کنند که مبادا خانواده‌های شان در باره ازدواج آنان تصمیم بگیرند.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، گفت: «یکی از عامل‌های مهم و کلیدی که ازدواج‌های زود هنگام گسترش پیدا کرده است همین است. چون فکر می‌کنند که زمان آن رسیده است که دختر شان ازدواج کند، زنده‌گی تشکیل بدهد و از همه مسایل آموزشی و تحصیلی باز می‌مانند در حالیکه باید بیشتر درس بخوانند و رشد کنند و مسوولیت بگیرند، اما از این همه دور می‌مانند.»

ادل خدر، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، گفت: «وقتی که دربارۀ مدیریت حفظ الصحه دختران در افغانستان فکر می‌کردم؛ به علت تابوهای بزرگ پیرامون این موضوع، این یک کار بزرگ بود؛ اما بسیار خرسند استم که امروز در یک مکان بزرگ‌تر در کنار دو وزیر، بانوی نخست و این همه حاضران استم. نباید نقش وزارت احیا و انکشاف دهات را در این زمینه فراموش کنیم.»

در همین حال نخست بانوی کشور می‌گوید که باید خانواده‌ها به بهداشت دوره خون‌ریزی ماهوار دختران اهمیت بدهند زیرا این موضوع بر آینده دختران شان اثر می‌گذارد.

رولا غنی، نخست بانوی کشور، گفت: «با توجه نمودن به بهداشت شخصی، سبب می‌شود که بر بدن خود بیشتر کنترول داشته باشند و اعتماد بنفس شان نیز توسعه پیدا کند.»

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، در باره دوره خون‌ریزی ماهوار گفت: «یک پروسه فزیولوژیک بوده است یا طبیعی است، اما به علت گونه‌گون از جمله آگاهی کم، نورم‌های اجتماعی و کم‌بود سهولت‌های برای بهداشت، زنان نمی‌توانند که به گونه درست به بهداشت شان در این زمینه رسیده‌گی کنند.»

وزارت معارف می‌گوید که این رهنمود در نصاب درسی معارف جا داده خواهد شد و نیز کوشیده خواهد شد تا تمامی دختران دانش‌آموز به آب، صابون، تشناب و تمامی سهولت‌های بهداشتی در مکتب‌ها دست‌رسی داشته باشند.

هم‌رسانی کنید