Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر فوایدعامه از نشست استیضاحیه مجلس رأی اعتماد گرفت

اعضای مجلس نماینده‌گان، روز شنبه (۱جدی) یما یاری، وزیر فواید عامه را ازبهر چگونگی مصرف بودجۀ این نهاد در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی استیضاح کردند.

نماینده‌گان مجلس، در بارۀ چگونگی مصرف بودجه از سوی وزیر فواید عامه، دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.

شماری از این نماینده‌گان، آقای یاری را در مصرف بودجه و کارهای توسعه‌یی انتقاد کردند، اما شماری دیگر از نماینده‌گان به نحوی از کارهای او استقبال کردند.

صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «دلیلی وجود دارد که قابل توجیه است که اینا (یما یاری) وزیر نبودند.»

امان الله پیمان، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «اصلأ بودجه‌یی برای شماری از پروژه‌ها وجود ندارد. شما یک دفعه لطف بکنید و به بانک مرکزی بروید؛ همه بر روی کاغذ یک تعهد بود و همه دنبال کارش رفتند.»

پس از گفت‌وگوهای زیاد، نماینده‌گان مجلس سرانجام برای وزیرفواید عامه صندوق گذاشتند از میان صد نمایندۀ حاضر در نشست امروز، ۶۰تن آنان به یما یاری، رأی تأیید دادند و ۳۴ تن دیگر این نماینده‌گان اما کارت شان سرخ بود.

چهار رأی رد و پنج رأی باطل نیز در میان آرای نماینده‌گان مجلس بود. به این ترتیب، یما یاری، دوباره به وزارت فواید عامه ابقا شد: «همکاران ما در وزارت فواید عامه در قسمت تطبیق پروژه‌ها مثل سربازان مبارزه می‌کنند.»

قرار است مجلس نماینده‌گان وزیران نهادهایی را که بودجۀ سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی نهادهای مربوط شان را کمتر از ۷۰در صد به مصرف رسانیده باشند، استیضاح کند.

وزیر فوایدعامه از نشست استیضاحیه مجلس رأی اعتماد گرفت

قرار است مجلس نماینده‌گان وزیران نهادهایی را که بودجۀ سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی نهادهای مربوط شان را کمتر از ۷۰در صد به مصرف رسانیده باشند، استیضاح کند.

تصویر بندانگشتی

اعضای مجلس نماینده‌گان، روز شنبه (۱جدی) یما یاری، وزیر فواید عامه را ازبهر چگونگی مصرف بودجۀ این نهاد در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی استیضاح کردند.

نماینده‌گان مجلس، در بارۀ چگونگی مصرف بودجه از سوی وزیر فواید عامه، دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.

شماری از این نماینده‌گان، آقای یاری را در مصرف بودجه و کارهای توسعه‌یی انتقاد کردند، اما شماری دیگر از نماینده‌گان به نحوی از کارهای او استقبال کردند.

صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «دلیلی وجود دارد که قابل توجیه است که اینا (یما یاری) وزیر نبودند.»

امان الله پیمان، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «اصلأ بودجه‌یی برای شماری از پروژه‌ها وجود ندارد. شما یک دفعه لطف بکنید و به بانک مرکزی بروید؛ همه بر روی کاغذ یک تعهد بود و همه دنبال کارش رفتند.»

پس از گفت‌وگوهای زیاد، نماینده‌گان مجلس سرانجام برای وزیرفواید عامه صندوق گذاشتند از میان صد نمایندۀ حاضر در نشست امروز، ۶۰تن آنان به یما یاری، رأی تأیید دادند و ۳۴ تن دیگر این نماینده‌گان اما کارت شان سرخ بود.

چهار رأی رد و پنج رأی باطل نیز در میان آرای نماینده‌گان مجلس بود. به این ترتیب، یما یاری، دوباره به وزارت فواید عامه ابقا شد: «همکاران ما در وزارت فواید عامه در قسمت تطبیق پروژه‌ها مثل سربازان مبارزه می‌کنند.»

قرار است مجلس نماینده‌گان وزیران نهادهایی را که بودجۀ سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی نهادهای مربوط شان را کمتر از ۷۰در صد به مصرف رسانیده باشند، استیضاح کند.

هم‌رسانی کنید