تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وضعیت زنده‎گی مهاجران به شمول افغانها در صربستان نگران کننده است

وضعیت زنده‌گی صدها مهاجر به شمول افغانان در صربستان دراین روزها نگران کننده شده است.

این پناهجویان می‌گویند که ماه ها است در صربستان روزهای سرد را در روی جاده‌ها و در ایستگاه‌های قطار آهن سپری می‌کنند و به هیچ چیزی دسترسی ندارند.

به گفتۀ آنان اکنون یک شمار زیادی از مهاجران از بهر سردی هوا بیمار شده‌اند و کسی به داد شان نمی‌رسد.

درحال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزار مهاجر که یک شمار زیادی از آنان افغانان اند، درصربستان به سر می‌برند.

از سوی هم، صدها تن از مهاجران به شمول افغانان دست به اعتراضات زده اند وخواهان باز شدن مرزهای اروپایی به روی پناهجویان اند.

احمد عثمانی یکی از مهاجران افغان می‌گوید که هرگاه کشورهای دیگر به ویژه هنگری واتریش مرزهای شان را به روی مهاجران باز نکنند، یک شمار زیادی از مهاجران از بهر سردی هوا جان‌های شان را از دست خواهند داد.

وی افزود: « ما می‌خواهیم تا مرز باز شود، ۹۰ درصد از کسانی که این جا استند همه بیمار اند، بنا بر این ما می‌خواهیم این حرکت را ادامه دهیم. ما به غذا دستررسی نداریم. ما به هیچ چیز دستررسی نداریم. بنابر این ما می‌خواهیم تا مرز بروی مان باز شود.»

این مهاجر افغان می‌افزاید که نمی‌خواهد تا به افغانستان باز گردند.

درهمین حال، نهادهای مدررسان و مدافع حقوق پناهجویان و مهاجران از وضعیت زنده‌گی هزاران مهاجر در صربستان و کشورهای بالکان سخت نگران‌اند و می‌گویند که با آغاز ماه جنوری هوا در این کشور بسیار سرد شده است.

از سوی هم، اتحادیۀ اروپا اداره اضطراری مرز ها را در داخل حوزه آزاد سفر شنگن برای سه ماه دیگر تمدید کرد تا پناهجویان نتوانند به آسانی وارد کشورهای حوزه شنگن شوند.

دمیتریس اورمپولاس، کمیشنر امور مهاجرین اتحادیۀ اروپا می گوید: « ما در حال حاضر اداره موقت مرزها را ادامه می‌دهیم. این بخشی از اقدامات اضطراری برای رسیده‌گی به اوضاع اضطراری است. موقف من درباره حوزه شنگین همیشه بسیار روشن بوده است. این که ما می‌خواهیم به گونۀ تدریجی اداره مرزها را کاهش دهیم تا چگونگی سفر کردن  در حوزه شنگن به حالت عادی برگردد.»

هنگامی که مقدونیه، صربستان، کرواسیا وسلوانیا مرزهای شان را در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی به روی پناهجویان و مهاجران بستند، اکنون هزاران مهاجر در این کشور و نیز ترکیه ویونان گیرمانده‌اند.

وضعیت زنده‎گی مهاجران به شمول افغانها در صربستان نگران کننده است

درحال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزار مهاجر که یک شمار زیادی از آنان افغانان اند، درصربستان به سر می‌برند.

Thumbnail

وضعیت زنده‌گی صدها مهاجر به شمول افغانان در صربستان دراین روزها نگران کننده شده است.

این پناهجویان می‌گویند که ماه ها است در صربستان روزهای سرد را در روی جاده‌ها و در ایستگاه‌های قطار آهن سپری می‌کنند و به هیچ چیزی دسترسی ندارند.

به گفتۀ آنان اکنون یک شمار زیادی از مهاجران از بهر سردی هوا بیمار شده‌اند و کسی به داد شان نمی‌رسد.

درحال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزار مهاجر که یک شمار زیادی از آنان افغانان اند، درصربستان به سر می‌برند.

از سوی هم، صدها تن از مهاجران به شمول افغانان دست به اعتراضات زده اند وخواهان باز شدن مرزهای اروپایی به روی پناهجویان اند.

احمد عثمانی یکی از مهاجران افغان می‌گوید که هرگاه کشورهای دیگر به ویژه هنگری واتریش مرزهای شان را به روی مهاجران باز نکنند، یک شمار زیادی از مهاجران از بهر سردی هوا جان‌های شان را از دست خواهند داد.

وی افزود: « ما می‌خواهیم تا مرز باز شود، ۹۰ درصد از کسانی که این جا استند همه بیمار اند، بنا بر این ما می‌خواهیم این حرکت را ادامه دهیم. ما به غذا دستررسی نداریم. ما به هیچ چیز دستررسی نداریم. بنابر این ما می‌خواهیم تا مرز بروی مان باز شود.»

این مهاجر افغان می‌افزاید که نمی‌خواهد تا به افغانستان باز گردند.

درهمین حال، نهادهای مدررسان و مدافع حقوق پناهجویان و مهاجران از وضعیت زنده‌گی هزاران مهاجر در صربستان و کشورهای بالکان سخت نگران‌اند و می‌گویند که با آغاز ماه جنوری هوا در این کشور بسیار سرد شده است.

از سوی هم، اتحادیۀ اروپا اداره اضطراری مرز ها را در داخل حوزه آزاد سفر شنگن برای سه ماه دیگر تمدید کرد تا پناهجویان نتوانند به آسانی وارد کشورهای حوزه شنگن شوند.

دمیتریس اورمپولاس، کمیشنر امور مهاجرین اتحادیۀ اروپا می گوید: « ما در حال حاضر اداره موقت مرزها را ادامه می‌دهیم. این بخشی از اقدامات اضطراری برای رسیده‌گی به اوضاع اضطراری است. موقف من درباره حوزه شنگین همیشه بسیار روشن بوده است. این که ما می‌خواهیم به گونۀ تدریجی اداره مرزها را کاهش دهیم تا چگونگی سفر کردن  در حوزه شنگن به حالت عادی برگردد.»

هنگامی که مقدونیه، صربستان، کرواسیا وسلوانیا مرزهای شان را در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی به روی پناهجویان و مهاجران بستند، اکنون هزاران مهاجر در این کشور و نیز ترکیه ویونان گیرمانده‌اند.

هم‌رسانی کنید