Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پشتیبانی شاگردان افغان از ادامه فعالیت مکتب‌های افغان ترک

خانواده‌های ده‌ها دانش آموز مکتب‌های افغان ترک امروز در یک نشست در کابل از ادامه فعالیت‌های این مکتب‌ها در کشور پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها مخالف انتقال مدیریت این مکتب‌ها به بنیاد معارف ترکیه استند.

گل بهار، دانش آموز ترک در مکتب افغان ترک، گفت: «در این اواخر بسیار خیلی غمگین و متاسف استیم زیرا اتهام هراس افگن بر ما وارد شده است، مکتب‌های ما بدون کدام دلیلی روشنی از ما گرفته می‌شوند و به کسی دیگر داده می‌شوند.»

دانش آموزان مکتب‌های افغان ترک در یک نامه سرگشاده خواست‌های شان را به رهبران حکومت افغانستان و حکومت ترکیه می‌رسانند.

یکی تن از دانش آموزان مکتب افغان ترک، گفت: «قلوب هشت هزار دانش آموز و چند صد پرسونل خدماتی و استادان در لرزه است، که مبادا دولت ما به دلایل سیاسی منافع شاگردان را در نظر نگیرند، اما چون می‌دانیم که شما دارای اولاد استید، می‌دانید که احساس دارید و نمی‌گذارید که ما قربانی بازی‌های سیاسی شویم.»

رهبری مکتب‌های افغان ترک نیز تأکید می‌ورزد که این مکتب‌ها به گونه عادی به فعالیت‌های شان ادامه خواهند داد.

احمد فواد حیدری، معاون مکتب‌های افغان ترک، گفت: «از آغاز درس‌های ما سه ماه گذشته است، پروژه که سال گذشته در ولایت خوست داشیتم، آن را هم به راه انداختیم و مانند سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهیم بدون تاثیر پذیری از این جنجال‌ها.» 

احمد نعمان شاگرد صنف هشتم مکتب افغان ترک است و از دو سال بدینسو در این مکتب سرگرم آموزش است، پدر نعمان انتقال مکتب‌های افغان ترک را به بنیاد معارف ترکیه جفا به دانش آموزان این مکتب می‌گوید.

عبدالله داوی، پدر احمد نعمان، گفت: «ما تروریست را می‌گذاریم بجای آن، ما مکتب می‌خواهیم و مخالف تروریست استیم و هیچ کس نمی‌گذارد که اولادش تروریست شود.»

احمد نعمان،  دانش آموز مکتب افغان ترک، گفت: «نود و نه در صد شاگردهای ما به این نظر استند که نمی‌خواهیم رهبری مکتب‌ها تغیر کند.»

در حال حاضرهفت تا هشت هزار دانش آموز به شمول دو هزار دختر در ولایت‌های کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار، هرات و جوزجان در مکتب‌های افغان ترک سرگرم آموزش استند و نیز از آغاز فعالیت‌های مکتب‌های افغان ترک تاکنون، هزاران تن فارغ شده‌اند.

پشتیبانی شاگردان افغان از ادامه فعالیت مکتب‌های افغان ترک

در حال حاضرهفت تا هشت هزار دانش آموز به شمول دو هزار دختر در ولایت‌های کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار، هرات و جوزجان در مکتب‌های افغان ترک سرگرم آموزش استند و نیز از آغاز فعالیت‌های مکتب‌های افغان ترک تاکنون، هزاران تن فارغ شده‌اند

Thumbnail

خانواده‌های ده‌ها دانش آموز مکتب‌های افغان ترک امروز در یک نشست در کابل از ادامه فعالیت‌های این مکتب‌ها در کشور پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها مخالف انتقال مدیریت این مکتب‌ها به بنیاد معارف ترکیه استند.

گل بهار، دانش آموز ترک در مکتب افغان ترک، گفت: «در این اواخر بسیار خیلی غمگین و متاسف استیم زیرا اتهام هراس افگن بر ما وارد شده است، مکتب‌های ما بدون کدام دلیلی روشنی از ما گرفته می‌شوند و به کسی دیگر داده می‌شوند.»

دانش آموزان مکتب‌های افغان ترک در یک نامه سرگشاده خواست‌های شان را به رهبران حکومت افغانستان و حکومت ترکیه می‌رسانند.

یکی تن از دانش آموزان مکتب افغان ترک، گفت: «قلوب هشت هزار دانش آموز و چند صد پرسونل خدماتی و استادان در لرزه است، که مبادا دولت ما به دلایل سیاسی منافع شاگردان را در نظر نگیرند، اما چون می‌دانیم که شما دارای اولاد استید، می‌دانید که احساس دارید و نمی‌گذارید که ما قربانی بازی‌های سیاسی شویم.»

رهبری مکتب‌های افغان ترک نیز تأکید می‌ورزد که این مکتب‌ها به گونه عادی به فعالیت‌های شان ادامه خواهند داد.

احمد فواد حیدری، معاون مکتب‌های افغان ترک، گفت: «از آغاز درس‌های ما سه ماه گذشته است، پروژه که سال گذشته در ولایت خوست داشیتم، آن را هم به راه انداختیم و مانند سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهیم بدون تاثیر پذیری از این جنجال‌ها.» 

احمد نعمان شاگرد صنف هشتم مکتب افغان ترک است و از دو سال بدینسو در این مکتب سرگرم آموزش است، پدر نعمان انتقال مکتب‌های افغان ترک را به بنیاد معارف ترکیه جفا به دانش آموزان این مکتب می‌گوید.

عبدالله داوی، پدر احمد نعمان، گفت: «ما تروریست را می‌گذاریم بجای آن، ما مکتب می‌خواهیم و مخالف تروریست استیم و هیچ کس نمی‌گذارد که اولادش تروریست شود.»

احمد نعمان،  دانش آموز مکتب افغان ترک، گفت: «نود و نه در صد شاگردهای ما به این نظر استند که نمی‌خواهیم رهبری مکتب‌ها تغیر کند.»

در حال حاضرهفت تا هشت هزار دانش آموز به شمول دو هزار دختر در ولایت‌های کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار، هرات و جوزجان در مکتب‌های افغان ترک سرگرم آموزش استند و نیز از آغاز فعالیت‌های مکتب‌های افغان ترک تاکنون، هزاران تن فارغ شده‌اند.

هم‌رسانی کنید