تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

پهلوهای تازۀ ماجرای حملۀ نیروهای امنیتی بر نظام‌الدین قیصاری

با گذشت هر روز از حملۀ نیروهای امنیتی بر نظام‌الدین قیصاری و وجود ریشۀ این حمله در اختلاف برسر جایداد، پهلوهای تازۀ این ماجرا برجسته می‌شوند.

نیروهای امنیتی چند روز پیش بر خانه‌یی در مزارشریف که گفته می‌شود مالکیت کسی دیگری است و افراد مسلح وابسته به نظام‌الدین قیصاری در آن بودوباش داشتند، حمله کردند و بیش از ده ساعت نیروهای امنیتی با افراد قیصاری درگیر شدند.

پس از آن مشخص شد که دلیل اصلی حمله بر قیصاری دعوا بر سر مالکیت این خانه بوده‌است.

غصب زمین و جایدادهای مردم در ولایت بلخ از دهۀ‌ هفتاد خورشیدی تاکنون به یک معضل بزرگ اجتماعی در این ولایت مبدل شده‌است.

سلیم، باشندۀ مزارشریف است. او می‌گوید که ۳۹۰ جریب زمینش از سوی کسان نزدیک به  نظام‌الدین قیصاری در بلخ غصب و شهرک رهایشی در آن ساخته شده‌است: «از سال ۱۳۹۳ موازی ۳۹۰ جریب زمین مرا ایشان کمال توسط قیصاری غصب کرده و در این نزدیکی‌ها آن‌را شهرک ساخته‌است که اسناد آن نزد من موجود است.»

دوست‌محمد، باشندۀ ولایت جوزجان است. او نیز می‌گوید که در سال ۱۳۶۷ در محله‌‌یی اسلام‌آباد مربوط ناحیۀ دهم شهر مزارشریف یک حویلی را خرید اما اکنون یک مردی که روابط نزدیک با عبدالرووف امیری، رییس شهرک حیرتان و از افراد نزدیک به عطا محمد نور است، غصب شده‌است: «مال‌های مرا برده‌اند، خود مرا تا دوازده بجه شب در خانه قهار قوماندان بندی کرد.»

اما، عبدالرووف امیری، روابط با این مرد را نمی‌پذیرد.

خانجان، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف است که ادعا دارد ۱۲۰جریب زمینش در ولسوالی دهدادی بلخ خریده است، اما کسانی که با مقام‌های محلی بلخ پیوند دارند، نمی‌گذارند او از زمینش کار گیرد: «۱۲۰جریب زمین در ولسوالی دهدادی خریدم. یکسال آن‌را کشت کردم، اما زورمندان یک روز میاید چوپان مرا می‌زنند و مانع کار من می‌شوند.»

مالکان فروشگاۀ «مولا علی» در قلب شهر مزارشریف نیز، هرچند به علت تهدیدهای امنیتی حاضر نیستند که در برابر کمره حرف بزنند، می‌گویند که این محل نیز در دهۀ هفتاد از سوی زورمندان وقت غصب شده بود.

از جنجال‌های این مردان برمیاید که افراد نزدیک به جنرال دوستم و عطا محمد نور از سال‌ها به این سو برسر ملکیت در مزارشریف باهم اختلاف دارند.

محمد افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ بیان داشت: «اکثر جایدادها در دهۀ هفتاد بنابر هر ملحوظات که بود فرهنگ تازه غصب زمین‌ها و جایدادها شروع شده بود که با تغییر شرایط در دورۀ طالبان و دهۀ هشتاد گفته شد که در آن زمان زمین‌ها به زور گرفته شده، از نزد افراد پس گرفته شد.»

دیدگاه مقام‌های محلی بلخ را در این باره به دست آورده نتوانستیم اما باشنده‌گان بلخ که گواه تنش‌ها بر سر جایدادها در این ولایت استند از حکومت می‌خواهند تا به این مشکل رسیده‌گی کند.

افغانستان

پهلوهای تازۀ ماجرای حملۀ نیروهای امنیتی بر نظام‌الدین قیصاری

یک مرد که ادعا دارد ۳۹۰ جریب زمینش از سوی نزدیکان نظام‌الدین قیصاری در بلخ غصب شده‌است از حکومت عدالت می‌خواهد.

تصویر بندانگشتی

با گذشت هر روز از حملۀ نیروهای امنیتی بر نظام‌الدین قیصاری و وجود ریشۀ این حمله در اختلاف برسر جایداد، پهلوهای تازۀ این ماجرا برجسته می‌شوند.

نیروهای امنیتی چند روز پیش بر خانه‌یی در مزارشریف که گفته می‌شود مالکیت کسی دیگری است و افراد مسلح وابسته به نظام‌الدین قیصاری در آن بودوباش داشتند، حمله کردند و بیش از ده ساعت نیروهای امنیتی با افراد قیصاری درگیر شدند.

پس از آن مشخص شد که دلیل اصلی حمله بر قیصاری دعوا بر سر مالکیت این خانه بوده‌است.

غصب زمین و جایدادهای مردم در ولایت بلخ از دهۀ‌ هفتاد خورشیدی تاکنون به یک معضل بزرگ اجتماعی در این ولایت مبدل شده‌است.

سلیم، باشندۀ مزارشریف است. او می‌گوید که ۳۹۰ جریب زمینش از سوی کسان نزدیک به  نظام‌الدین قیصاری در بلخ غصب و شهرک رهایشی در آن ساخته شده‌است: «از سال ۱۳۹۳ موازی ۳۹۰ جریب زمین مرا ایشان کمال توسط قیصاری غصب کرده و در این نزدیکی‌ها آن‌را شهرک ساخته‌است که اسناد آن نزد من موجود است.»

دوست‌محمد، باشندۀ ولایت جوزجان است. او نیز می‌گوید که در سال ۱۳۶۷ در محله‌‌یی اسلام‌آباد مربوط ناحیۀ دهم شهر مزارشریف یک حویلی را خرید اما اکنون یک مردی که روابط نزدیک با عبدالرووف امیری، رییس شهرک حیرتان و از افراد نزدیک به عطا محمد نور است، غصب شده‌است: «مال‌های مرا برده‌اند، خود مرا تا دوازده بجه شب در خانه قهار قوماندان بندی کرد.»

اما، عبدالرووف امیری، روابط با این مرد را نمی‌پذیرد.

خانجان، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف است که ادعا دارد ۱۲۰جریب زمینش در ولسوالی دهدادی بلخ خریده است، اما کسانی که با مقام‌های محلی بلخ پیوند دارند، نمی‌گذارند او از زمینش کار گیرد: «۱۲۰جریب زمین در ولسوالی دهدادی خریدم. یکسال آن‌را کشت کردم، اما زورمندان یک روز میاید چوپان مرا می‌زنند و مانع کار من می‌شوند.»

مالکان فروشگاۀ «مولا علی» در قلب شهر مزارشریف نیز، هرچند به علت تهدیدهای امنیتی حاضر نیستند که در برابر کمره حرف بزنند، می‌گویند که این محل نیز در دهۀ هفتاد از سوی زورمندان وقت غصب شده بود.

از جنجال‌های این مردان برمیاید که افراد نزدیک به جنرال دوستم و عطا محمد نور از سال‌ها به این سو برسر ملکیت در مزارشریف باهم اختلاف دارند.

محمد افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ بیان داشت: «اکثر جایدادها در دهۀ هفتاد بنابر هر ملحوظات که بود فرهنگ تازه غصب زمین‌ها و جایدادها شروع شده بود که با تغییر شرایط در دورۀ طالبان و دهۀ هشتاد گفته شد که در آن زمان زمین‌ها به زور گرفته شده، از نزد افراد پس گرفته شد.»

دیدگاه مقام‌های محلی بلخ را در این باره به دست آورده نتوانستیم اما باشنده‌گان بلخ که گواه تنش‌ها بر سر جایدادها در این ولایت استند از حکومت می‌خواهند تا به این مشکل رسیده‌گی کند.

هم‌رسانی کنید