تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پولیس: دستور عملیات بر خانه قیصاری را معین وزارت داخله داده بود

اجمل فایز فرمانده پولیس بلخ می‌گوید که دستور عملیات ویژه بر خانه نظام الدین قیصاری را معین امنیتی وزارت امور داخله داد و ۶۰  تن از نیروهای ویژه پولیس را از کابل نیز فرستاد.

آقای فایز می‌گوید که از انجام این عملیات پشیمان نیستند و نخستین شلیک را نیروهای وفادار به قیصاری به نیروهای دولتی انجام دادند. 

این نیروهای ویژه قطعات ۳۳۳ پولیس از کابل آمدند و عملیات بر خانه نظام الدین قیصاری را رهبری و انجام دادند، این نیروها چگونگی انجام این عملیات را از کابل دستور می‌گرفتند.

آقای فایز گفت: «با شخص جناب معین صاحب امنیتی تماس گرفتیم که جناب معین صاحب همین طور یک وضعیت است چی کنیم، گفت آماده‌گی عام و تام بگیرید، قطعات خاص را برای تان می‌دهم، همکاری می‌کنیم، بروید، اطراف خانه‌اش را محاصره کنید، و مطابق به حکم قانون شما اجرائات تان را کنید.»

پولیس بلخ برای انجام این عملیات این حکم دادگاه ولایت بلخ را برای خبرنگار طلوع نیوز نشان داد. 
او گفت: «پولیس امنی ما داخل نشدند، به جز قطعات خاص کمندوی اردو و قطعات ۸۸۸ که حتا هیچ پولیس امنی هم پیش نرفتند که بروند آنجا که اقدام کنند و این اجازه را هم ندارند چون کمربند اول اون ها بودند، کمربند دوم و سوم را گارنیزون و واکنش داشتند.»

محمد نظیر پکتیاوال، فرمانده گارنیزیون شهر مزارشریف، گفت: «این یک شهر است و در شهر طیاره ها نباید استفاده شود اما اکنون وزارت دفاع پیشرفت کرده است و این گونه نیست که راکتی را که شلیک می کنند و در خانه غیرنظامیان اصابت کند. راکت انداخت شده اما در نقطه مهم را هدف قرار داده.»

اما نظام الدین قیصاری کجا است؟

سید شاه خان، معاون ریاست امنیت ملی ولایت بلخ، گفت: «بلی، در جوزجان است.»

عبدالله که از یک پا مفلوج است، دکان اش در این عملیات به گونه کامل سوخته است او اکنون نگران نان خانواده و آینده چهار کودک اش است.

عبدالله، دکان دار، گفت: «این گونه حمله شد که فکر می کردی سر کلان داعش، طالب ها، القاعده، سر این ها حمله شده اما فکر نکردند که تمام مردم غریب آسیب می بیند.»

چهار سوی خانه نظام الدین قیصاری هنوز هم زیر نظارت جدی نیروهای دولتی است و فرمانده پولیس بلخ میگوید که رهبری وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به گونه کامل در جریان بوده اند.

پولیس: دستور عملیات بر خانه قیصاری را معین وزارت داخله داده بود

فرمانده پولیس بلخ می‌گوید نخستین شلیک را نیروهای وفادار به قیصاری به نیروهای دولتی انجام دادند. 

Thumbnail

اجمل فایز فرمانده پولیس بلخ می‌گوید که دستور عملیات ویژه بر خانه نظام الدین قیصاری را معین امنیتی وزارت امور داخله داد و ۶۰  تن از نیروهای ویژه پولیس را از کابل نیز فرستاد.

آقای فایز می‌گوید که از انجام این عملیات پشیمان نیستند و نخستین شلیک را نیروهای وفادار به قیصاری به نیروهای دولتی انجام دادند. 

این نیروهای ویژه قطعات ۳۳۳ پولیس از کابل آمدند و عملیات بر خانه نظام الدین قیصاری را رهبری و انجام دادند، این نیروها چگونگی انجام این عملیات را از کابل دستور می‌گرفتند.

آقای فایز گفت: «با شخص جناب معین صاحب امنیتی تماس گرفتیم که جناب معین صاحب همین طور یک وضعیت است چی کنیم، گفت آماده‌گی عام و تام بگیرید، قطعات خاص را برای تان می‌دهم، همکاری می‌کنیم، بروید، اطراف خانه‌اش را محاصره کنید، و مطابق به حکم قانون شما اجرائات تان را کنید.»

پولیس بلخ برای انجام این عملیات این حکم دادگاه ولایت بلخ را برای خبرنگار طلوع نیوز نشان داد. 
او گفت: «پولیس امنی ما داخل نشدند، به جز قطعات خاص کمندوی اردو و قطعات ۸۸۸ که حتا هیچ پولیس امنی هم پیش نرفتند که بروند آنجا که اقدام کنند و این اجازه را هم ندارند چون کمربند اول اون ها بودند، کمربند دوم و سوم را گارنیزون و واکنش داشتند.»

محمد نظیر پکتیاوال، فرمانده گارنیزیون شهر مزارشریف، گفت: «این یک شهر است و در شهر طیاره ها نباید استفاده شود اما اکنون وزارت دفاع پیشرفت کرده است و این گونه نیست که راکتی را که شلیک می کنند و در خانه غیرنظامیان اصابت کند. راکت انداخت شده اما در نقطه مهم را هدف قرار داده.»

اما نظام الدین قیصاری کجا است؟

سید شاه خان، معاون ریاست امنیت ملی ولایت بلخ، گفت: «بلی، در جوزجان است.»

عبدالله که از یک پا مفلوج است، دکان اش در این عملیات به گونه کامل سوخته است او اکنون نگران نان خانواده و آینده چهار کودک اش است.

عبدالله، دکان دار، گفت: «این گونه حمله شد که فکر می کردی سر کلان داعش، طالب ها، القاعده، سر این ها حمله شده اما فکر نکردند که تمام مردم غریب آسیب می بیند.»

چهار سوی خانه نظام الدین قیصاری هنوز هم زیر نظارت جدی نیروهای دولتی است و فرمانده پولیس بلخ میگوید که رهبری وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به گونه کامل در جریان بوده اند.

هم‌رسانی کنید