Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پژوهش: درسگفتارهای نظام سیاسی اسلام حامل رادیکالیزم دینی استند

انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، در پژوهش تازه‌یی درسگفتارهای نظام سیاسی اسلام و تاثیر آن بر دانشجویان دانشگاه را در دانشگاه‌های کشور بررسی کرده‌است.

این پژوهش که امروز (پنج‌شنبه، ۱۵حمل) نشر شد، نشان می‌دهد که متن‌های درسگفتاری نظام سیاسی اسلام در دانشگاه‌ها، دیدگاه‌های بنیادگرایانۀ دینی را به‌بار می‌آورند.

در این پژوهش، مضمون «نظام سیاسی اسلام» که در دانشگاه‌های کشور زیر زیرنام ثقافت اسلامی تدریس می‌شود به بررسی گرفته شده‌است.

در این پژوهش آمده‌است که شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها، با برپایی خلافت اسلامی موافق اند. پژوهشگران، می‌گویند که این نمونه‌یی از تاثیرگذاری این مضمون آموزشی در میان دانشجویان است.

 رامین کمانگر، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دربارۀ این پژوهش گفت: «پژوهش نشان می‌دهد که این متن‌ها، حامل رادیکالیزم دینی استند. در عین حال، این متن‌ها بر داشنجویان تأثیرگذار استند.»

در این پژوهش، از نزدیک ۱۸۰استاد دانشگاه دربارۀ تاثیرگذاری متن‌های آموزشی نظام سیاسی اسلام که در نهاد تحصیلی پرسیده شده‌است.

عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان نیز که در مراسم رونمایی این پژوهش شرکت کرده بود، افزود: «می‌گویند که زن ناقص العقل است و این‌ها امام و قاضی بوده نمی‌توانند؛ اگر زنی ناقص العقل است بعد از ابوهریره بیشترین حدیث را عایشه روایت کرده‌است، اگر زن را گفتی که ناقص العقل است، دینت فروریخت، تمام شد.»

اما، شماری از استادان دانشگاه به این باروند که برداشت‌ها از آموزه‌های دینی یکسان نیستند.
عبدالمتین شهیدی، استاد دانشگاۀ کابل در این باره بیان داشت: «از صدتن محصل صنف چهار، تنها بتواند ۲۲ تن آنان قرآنکریم را از روی بخواند، به راستی هم وقتی که دیدگاهای قرآن کریم مطرح می‌شود، آیا این‌ها نگویند که دیدگاهای افراطی است؟ بدون شک وقتی که ما قرآن را از روی خوانده نتوانیم، چطور ما به سوی دیدگاه های افراطی نرویم.»

در این میان، فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم بر علت‌یابی روشن از ریشه‌های بنیادین دیدگاه‌های تندروانه در کشورتأکید کرد.

این پژوهش در حالی نشر می‌شود که پیش از این یکی از استادان یکی از دانشگاه‌ها، به جرم دست داشتن با گروه داعش بازداشت شد. امنیت ملی، گفته بود که این استاد دانشگاه، ده‌ها دانشجو را به گروه داعش جذب کرده‌است و زمینۀ فعالیت این گروه را در کابل فراهم کرده‌است.

پژوهش: درسگفتارهای نظام سیاسی اسلام حامل رادیکالیزم دینی استند

در این پژوهش، مضمون «نظام سیاسی اسلام» که در دانشگاه‌های کشور زیر زیرنام ثقافت اسلامی تدریس می‌شود به بررسی گرفته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، در پژوهش تازه‌یی درسگفتارهای نظام سیاسی اسلام و تاثیر آن بر دانشجویان دانشگاه را در دانشگاه‌های کشور بررسی کرده‌است.

این پژوهش که امروز (پنج‌شنبه، ۱۵حمل) نشر شد، نشان می‌دهد که متن‌های درسگفتاری نظام سیاسی اسلام در دانشگاه‌ها، دیدگاه‌های بنیادگرایانۀ دینی را به‌بار می‌آورند.

در این پژوهش، مضمون «نظام سیاسی اسلام» که در دانشگاه‌های کشور زیر زیرنام ثقافت اسلامی تدریس می‌شود به بررسی گرفته شده‌است.

در این پژوهش آمده‌است که شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها، با برپایی خلافت اسلامی موافق اند. پژوهشگران، می‌گویند که این نمونه‌یی از تاثیرگذاری این مضمون آموزشی در میان دانشجویان است.

 رامین کمانگر، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دربارۀ این پژوهش گفت: «پژوهش نشان می‌دهد که این متن‌ها، حامل رادیکالیزم دینی استند. در عین حال، این متن‌ها بر داشنجویان تأثیرگذار استند.»

در این پژوهش، از نزدیک ۱۸۰استاد دانشگاه دربارۀ تاثیرگذاری متن‌های آموزشی نظام سیاسی اسلام که در نهاد تحصیلی پرسیده شده‌است.

عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان نیز که در مراسم رونمایی این پژوهش شرکت کرده بود، افزود: «می‌گویند که زن ناقص العقل است و این‌ها امام و قاضی بوده نمی‌توانند؛ اگر زنی ناقص العقل است بعد از ابوهریره بیشترین حدیث را عایشه روایت کرده‌است، اگر زن را گفتی که ناقص العقل است، دینت فروریخت، تمام شد.»

اما، شماری از استادان دانشگاه به این باروند که برداشت‌ها از آموزه‌های دینی یکسان نیستند.
عبدالمتین شهیدی، استاد دانشگاۀ کابل در این باره بیان داشت: «از صدتن محصل صنف چهار، تنها بتواند ۲۲ تن آنان قرآنکریم را از روی بخواند، به راستی هم وقتی که دیدگاهای قرآن کریم مطرح می‌شود، آیا این‌ها نگویند که دیدگاهای افراطی است؟ بدون شک وقتی که ما قرآن را از روی خوانده نتوانیم، چطور ما به سوی دیدگاه های افراطی نرویم.»

در این میان، فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم بر علت‌یابی روشن از ریشه‌های بنیادین دیدگاه‌های تندروانه در کشورتأکید کرد.

این پژوهش در حالی نشر می‌شود که پیش از این یکی از استادان یکی از دانشگاه‌ها، به جرم دست داشتن با گروه داعش بازداشت شد. امنیت ملی، گفته بود که این استاد دانشگاه، ده‌ها دانشجو را به گروه داعش جذب کرده‌است و زمینۀ فعالیت این گروه را در کابل فراهم کرده‌است.

هم‌رسانی کنید