تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چگونگی حمله بر شفاخانۀ نظامی از زبان نجات یافته‌گان

شماری از گیرمانده‌گان این رویداد و برخی از نظامیان ارتش از احتمال جابجایی مهاجمان از پیش در این شفاخانه سخن می‌گویند.

به گفتۀ گواهان این رویداد، یک موتر پر از مواد انفجاری در داخل این شفاخانه درست در برابر در عمومی آن منفجرساخته شد.

و پسان‎تر، یک انفجاردیگر، در طبقۀ دوم این شفاخانه، صورت گرفت. 

اما وزارت دفاع ملی تاهنوز نمی‌داند که این مهاجمان چگونه توانسته‌اند که به داخل این شفاخانه راه یابند.

بر بنیاد گزارش‌ها، نیروهای ارتش در اشن شفاخانه چهار پاسگاه بازرسی داردند.

غلام یحیی، سرباز ارتش، می‌گوید: «امکان دارد که کسی دست داشته باشد آنان (حمله کننده گان) را از راه پشت سر داخل (شفاخانه) کرده باشد. زیرا از این طرف به هیچ صورت امکان داخل شدن شان نبوده که داخل شوند.»

به گفتۀ ولی آرین، خبرنگار طلوع‌نیوز، حد اقل، ۱۰ دقیقه را دربر می‌گیرد تا کسی به ساختمان شفاخانه برسد - جایی که مهاجمان، جابجا شده بودند.

در همین حال، ایمل، یکی از پزشکان این شفاخانه، می‌گوید که سه ساعت زیر رگبارگلوله‎ها گیرمانده بود.

وی گفت: «منزلی که من بودم در زیر آن هم انتحاری میشد و صداهای بم های دستی شنیده میشد، صدای تیر اندازی بی اندازه زیاد بود.»

آقای ایمل افزود: «این قبلاً جابجایی شده است. این ها که می گویند از عقب داخل شدند از عقب قفل است. وقتی که از عقب داخل شده باشند چرا نرفتند نزد رییس صحیه، چرا او را نکشتند؟ چرا آمدند در شفاخانه؟»
گردوپیش شفاخانه با برج‌های امنیتی محافظت می‌شود.

این رویداد، پهلوهای دیگری نیز، به خودش می‌گیرد.

به گفتۀ منابع، در این رویداد ۵۰ تن به شمول ۳۸ نظامی و ۱۲ غیرنظامی جان باختند.

همچنان، ۹۱ تن دیگر به شمول ۶۱ نظامی زخمی شدند.

مهاجمان داعشی پنج تن بودند به شمول سه شهروند افغانستان و دو شهروند تاجیکستان.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «این باید تحقیق شود دیده شود که این نفر از کجا آمد از کدام راه آمد که در دروازۀ جنوبی خود را انفجار دادند. اما بیرون دروازه نه داخل دروازه خود را انفجار دادند.»

تاهنوز چگونگی دقیق این رویداد روشن نیست وپرسش‌های زیادی در این باره وجود دارند که تا هنوز هم مقام‌های دولتی نیز در این باره چیزی نمی‌دانند.

اما، با همگانی ساختن تصویرهای دوربین‌های مداربسته این شفاخانه، به این پرسش‌ها میتوان پاسخ یافت. دیده شود که این تصویرها هم، همگانی خواهد شد یا در هالۀ ابهام باقی خواهند ماند.

چگونگی حمله بر شفاخانۀ نظامی از زبان نجات یافته‌گان

ایمل: «منزلی که من بودم در زیر آن هم انتحاری میشد و صداهای بم‌های دستی شنیده میشد، صدای تیر اندازی بی اندازه زیاد بود.»

Thumbnail

شماری از گیرمانده‌گان این رویداد و برخی از نظامیان ارتش از احتمال جابجایی مهاجمان از پیش در این شفاخانه سخن می‌گویند.

به گفتۀ گواهان این رویداد، یک موتر پر از مواد انفجاری در داخل این شفاخانه درست در برابر در عمومی آن منفجرساخته شد.

و پسان‎تر، یک انفجاردیگر، در طبقۀ دوم این شفاخانه، صورت گرفت. 

اما وزارت دفاع ملی تاهنوز نمی‌داند که این مهاجمان چگونه توانسته‌اند که به داخل این شفاخانه راه یابند.

بر بنیاد گزارش‌ها، نیروهای ارتش در اشن شفاخانه چهار پاسگاه بازرسی داردند.

غلام یحیی، سرباز ارتش، می‌گوید: «امکان دارد که کسی دست داشته باشد آنان (حمله کننده گان) را از راه پشت سر داخل (شفاخانه) کرده باشد. زیرا از این طرف به هیچ صورت امکان داخل شدن شان نبوده که داخل شوند.»

به گفتۀ ولی آرین، خبرنگار طلوع‌نیوز، حد اقل، ۱۰ دقیقه را دربر می‌گیرد تا کسی به ساختمان شفاخانه برسد - جایی که مهاجمان، جابجا شده بودند.

در همین حال، ایمل، یکی از پزشکان این شفاخانه، می‌گوید که سه ساعت زیر رگبارگلوله‎ها گیرمانده بود.

وی گفت: «منزلی که من بودم در زیر آن هم انتحاری میشد و صداهای بم های دستی شنیده میشد، صدای تیر اندازی بی اندازه زیاد بود.»

آقای ایمل افزود: «این قبلاً جابجایی شده است. این ها که می گویند از عقب داخل شدند از عقب قفل است. وقتی که از عقب داخل شده باشند چرا نرفتند نزد رییس صحیه، چرا او را نکشتند؟ چرا آمدند در شفاخانه؟»
گردوپیش شفاخانه با برج‌های امنیتی محافظت می‌شود.

این رویداد، پهلوهای دیگری نیز، به خودش می‌گیرد.

به گفتۀ منابع، در این رویداد ۵۰ تن به شمول ۳۸ نظامی و ۱۲ غیرنظامی جان باختند.

همچنان، ۹۱ تن دیگر به شمول ۶۱ نظامی زخمی شدند.

مهاجمان داعشی پنج تن بودند به شمول سه شهروند افغانستان و دو شهروند تاجیکستان.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «این باید تحقیق شود دیده شود که این نفر از کجا آمد از کدام راه آمد که در دروازۀ جنوبی خود را انفجار دادند. اما بیرون دروازه نه داخل دروازه خود را انفجار دادند.»

تاهنوز چگونگی دقیق این رویداد روشن نیست وپرسش‌های زیادی در این باره وجود دارند که تا هنوز هم مقام‌های دولتی نیز در این باره چیزی نمی‌دانند.

اما، با همگانی ساختن تصویرهای دوربین‌های مداربسته این شفاخانه، به این پرسش‌ها میتوان پاسخ یافت. دیده شود که این تصویرها هم، همگانی خواهد شد یا در هالۀ ابهام باقی خواهند ماند.

هم‌رسانی کنید