تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کابل: نشست مسکو به رهبری حکومت افغانستان و روسیه برگزار می‌شود

 وزارت امور خارجه می‌گوید که نشست مسکو به رهبری حکومت افغانستان و روسیه برگزار خواهد شد.

 معاون وزارت امور خارجه می‌گوید که نماینده‌گان هر دو کشور در بارۀ زمان مشخص برگزاری این نشست کار می‌کنند.

 در همین حال شورای عالی صلح می‌گوید که حکومت افغانستان از بهر این که این نشست بی اجازه و رهبری کابل برگزار می شد، مخالفت کرد.

 نشست مسکو که قرار بود با حضور طالبان در هفته آینده در مسکو بر گزار شود، پس از یک گفت‌وگوی تیلفونی رییس‌جمهور غنی با وزیر خارجه روسیه به تعویق افتاد، حکومت افغانستان علت مخالفت اش را در برابر این نشست چنین می گوید:

 محمد نصیر اندیشه، معین اداری و مالی وزارت امور خارجه گفت:«این مورد بحث نیست که کی با طالبان گفت و گو می کند و ما چگونه عکس العمل نشان بدهیم، بحث این است که در یک ساختار چند جانبه که کشور های مستقل شرکت می کنند، آیا ما می توانیم بپذیریم که طالبان بیاید و به حیث یک طرف آنجا بنشیند.»

 اما تأخیر در برگزاری نشست مسکو که قرار بود طالبان برای نخستین بار وارد گفت‌وگوها شوند، به سود روند صلح دانسته نمی شود.

 نظر محمد مطمین، آگاه امور سیاسی گفت:«خوب این بود که حکومت افغانستان در این نشست شرکت می کرد و تاخیر در برگزاری آن به مفاد صلح نیست.»

 وزارت امور خارجه می‌گوید که هیئت‌های مسکو و کابل روی مشخص ساختن زمان این نشست کار می کنند.

 اندیشه افزود:«هیئت‌های حکومت افغانستان و روسیه همراه با کشور های همکار روی رسیدن به یک توافق برای زمان برگزاری آن کار میکنیم تا بر بنیاد یک اجماع تعیین شود.»

 پیش از این چندین بار در بارۀ گفت‌وگوهای صلح در مسکو، اندونیزیا، قطر، عربستان سعودی و ازبیکستان برگزار شده بودند، اما هیچ یک از این نشست‌ها بن بست صلح افغانستان را نشکستند.

 سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت:«چون یکی از طرف ها دخیل نبود از همین خاطر این نشست ها به نتیجه نرسیدند.»

 یکی از علت‌های مهم مخالفت کابل در نشست مسکو، مالکیت نداشتن افغانستان در این نشست بود، اما نشست دو جانبه امریکا با طالبان در قطر که در نبود حکومت افغانستان به پیش برده شد، چرا با مخالفتی رو به رو نشد؟

 سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت:«همه کشور هایی که با طالبان دیدار کرده اند، پیش از آن از حکومت افغانستان اجازه خواسته بودند، اما موضوع روسیه بدون شک متفاوت تر بود.»

 روسیه در دو سال گذشته نیز با حضور یازده کشور نشست هایی را در این باره میزبانی کرده است، اما امسال یکی از برجسته‌گی‌های مهم آن این است که طالبان نیز به گونه احتمالی در گرد یک میز با نماینده‌گان این کشور ها حضور خواهند یافت.

افغانستان

کابل: نشست مسکو به رهبری حکومت افغانستان و روسیه برگزار می‌شود

پیش از این چندین بار در بارۀ گفت‌وگوهای صلح در مسکو، اندونیزیا، قطر، عربستان سعودی و ازبیکستان برگزار شده بودند، اما هیچ یک از این نشست‌ها بن بست صلح افغانستان را نشکستند.

Thumbnail

 وزارت امور خارجه می‌گوید که نشست مسکو به رهبری حکومت افغانستان و روسیه برگزار خواهد شد.

 معاون وزارت امور خارجه می‌گوید که نماینده‌گان هر دو کشور در بارۀ زمان مشخص برگزاری این نشست کار می‌کنند.

 در همین حال شورای عالی صلح می‌گوید که حکومت افغانستان از بهر این که این نشست بی اجازه و رهبری کابل برگزار می شد، مخالفت کرد.

 نشست مسکو که قرار بود با حضور طالبان در هفته آینده در مسکو بر گزار شود، پس از یک گفت‌وگوی تیلفونی رییس‌جمهور غنی با وزیر خارجه روسیه به تعویق افتاد، حکومت افغانستان علت مخالفت اش را در برابر این نشست چنین می گوید:

 محمد نصیر اندیشه، معین اداری و مالی وزارت امور خارجه گفت:«این مورد بحث نیست که کی با طالبان گفت و گو می کند و ما چگونه عکس العمل نشان بدهیم، بحث این است که در یک ساختار چند جانبه که کشور های مستقل شرکت می کنند، آیا ما می توانیم بپذیریم که طالبان بیاید و به حیث یک طرف آنجا بنشیند.»

 اما تأخیر در برگزاری نشست مسکو که قرار بود طالبان برای نخستین بار وارد گفت‌وگوها شوند، به سود روند صلح دانسته نمی شود.

 نظر محمد مطمین، آگاه امور سیاسی گفت:«خوب این بود که حکومت افغانستان در این نشست شرکت می کرد و تاخیر در برگزاری آن به مفاد صلح نیست.»

 وزارت امور خارجه می‌گوید که هیئت‌های مسکو و کابل روی مشخص ساختن زمان این نشست کار می کنند.

 اندیشه افزود:«هیئت‌های حکومت افغانستان و روسیه همراه با کشور های همکار روی رسیدن به یک توافق برای زمان برگزاری آن کار میکنیم تا بر بنیاد یک اجماع تعیین شود.»

 پیش از این چندین بار در بارۀ گفت‌وگوهای صلح در مسکو، اندونیزیا، قطر، عربستان سعودی و ازبیکستان برگزار شده بودند، اما هیچ یک از این نشست‌ها بن بست صلح افغانستان را نشکستند.

 سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت:«چون یکی از طرف ها دخیل نبود از همین خاطر این نشست ها به نتیجه نرسیدند.»

 یکی از علت‌های مهم مخالفت کابل در نشست مسکو، مالکیت نداشتن افغانستان در این نشست بود، اما نشست دو جانبه امریکا با طالبان در قطر که در نبود حکومت افغانستان به پیش برده شد، چرا با مخالفتی رو به رو نشد؟

 سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت:«همه کشور هایی که با طالبان دیدار کرده اند، پیش از آن از حکومت افغانستان اجازه خواسته بودند، اما موضوع روسیه بدون شک متفاوت تر بود.»

 روسیه در دو سال گذشته نیز با حضور یازده کشور نشست هایی را در این باره میزبانی کرده است، اما امسال یکی از برجسته‌گی‌های مهم آن این است که طالبان نیز به گونه احتمالی در گرد یک میز با نماینده‌گان این کشور ها حضور خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید