Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کار بازسازی شفاخانۀ نظامی محمد داوود پایان یافت

مقام‌ها روز سه شنبه گفتند که کار بازسازی شفاخانۀ نظامی محمد داوود که نزدیک به دو ماه پیش هدف یک حملۀ مرگبار قرار گرفته بود، تکمیل شده‌است.

سید منصورنادری، وزیر شهر سازی، روز سه شنبه به رسانه‌ها گفت که هزینۀ بازسازی شفاخانۀ محمد داوود از بودجۀ دولت پرداخته شده است و اکنون این وزارت مشغول بازسازی ساختمان‌های قول‌‎اردوی ۲۰۹ شاهین است.

آقای نادری گفت: «فکر می‌شد که کار بازسازی این شفاخانه یک ماه یا چهل روز را در بر می گیرد اما وزارت شهر سازی در ده روز کار را تمام کرد و بهتر از اولش شفاخانه را باز سازی کرد.»

عبدالرزاق سیاوش، رییس صحیۀ ارتش، گفت: «رویداد که ختم شد خرابی بسیار زیاد بود، فکر می‌کردیم که در یک هفته این جا پاک کاری نخواهد شد. اما به سرعت پاک شد و ما روز دوم مریض‌های ما رااز شفاخانه های دیگر دوباره این جا آوردیم.»

به گفتۀ مسوولان، در حملۀ مهاجمان انتحاری بیشترین بخش‌های طبقۀ دوم این شفاخانه ویران شده بودند و نیز بیشتر تلفات بر بیماران و کارمندان این شفاخانه وارد شده بود.

کار بازسازی شفاخانۀ نظامی محمد داوود پایان یافت

سید منصورنادری، وزیر شهر سازی، روز سه شنبه به رسانه‌ها گفت که هزینۀ بازسازی شفاخانۀ محمد داوود از بودجۀ دولت پرداخته شده است.

Thumbnail

مقام‌ها روز سه شنبه گفتند که کار بازسازی شفاخانۀ نظامی محمد داوود که نزدیک به دو ماه پیش هدف یک حملۀ مرگبار قرار گرفته بود، تکمیل شده‌است.

سید منصورنادری، وزیر شهر سازی، روز سه شنبه به رسانه‌ها گفت که هزینۀ بازسازی شفاخانۀ محمد داوود از بودجۀ دولت پرداخته شده است و اکنون این وزارت مشغول بازسازی ساختمان‌های قول‌‎اردوی ۲۰۹ شاهین است.

آقای نادری گفت: «فکر می‌شد که کار بازسازی این شفاخانه یک ماه یا چهل روز را در بر می گیرد اما وزارت شهر سازی در ده روز کار را تمام کرد و بهتر از اولش شفاخانه را باز سازی کرد.»

عبدالرزاق سیاوش، رییس صحیۀ ارتش، گفت: «رویداد که ختم شد خرابی بسیار زیاد بود، فکر می‌کردیم که در یک هفته این جا پاک کاری نخواهد شد. اما به سرعت پاک شد و ما روز دوم مریض‌های ما رااز شفاخانه های دیگر دوباره این جا آوردیم.»

به گفتۀ مسوولان، در حملۀ مهاجمان انتحاری بیشترین بخش‌های طبقۀ دوم این شفاخانه ویران شده بودند و نیز بیشتر تلفات بر بیماران و کارمندان این شفاخانه وارد شده بود.

هم‌رسانی کنید