تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کرزی: روندکنونی صلح به هیچ عنوان در اختیار افغانان نیست

در حالی‌که قرار است امریکا و طالبان روی نهایی‌سازی یک توافق‌نامۀ صلح کار را آغاز کنند، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور نگرانی‌هایش را دربارۀ این روند امروز (پنج‌شنبه، ۱۰اسد) در یک نشست خبری در کابل همه‌گانی ساخت.

او گفت که یکی از نگرانی‌هایش این است که افغانان در روند صلح دخیل نیستند و رهبری این روند را امریکا و پاکستان به دست دارد.

آقای کرزی، باورمند است که پس از توافق صلح با طالبان، جنگ داعش در افغانستان شعله ور خواهد شد: «ما می‌دانستیم که امریکا اهداف خودش را دارد؛ این شاید پروسۀ صلح از دید آن‌ها نباشد، از دید آن‌ها گذشتن از این مرحله به مرحلۀ دیگر است، که به‌نام صلح میان ما و طالبان یک چیز را ایجاد کنند و باز تشویق داعش را کنند و یک جنگ تازه را در افغانستان به‌نام داعش ایجاد کنند.»

آقای کرزی، در بخش دیگر از سخنانش گفت که مخالف برگزاری انتخابات است و باید به گفت‌وگوهای صلح اولویت داده شود. اما او باور دارد که روسیه، چین، ایران و هند نیز در این روند دخیل شوند.

رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید که دربارۀ ایجاد هیئت گفت‌وگوکننده با طالبان با او و جریان‌های سیاسی دیگر مشوره‌هایی شده‌است: «در مرحلۀ اول ترتیب لیست، سلام رحیمی تشریف آورده بودند و از همان لیست ۴۵ نفری که به دوحه رفته بودند، گفتند که رییس صاحب شما کدام اینها را می پسندید؟ ما این لیست را با دیگر بزرگان هم شریک ساختیم، اما لیست را که نهایی کرده باشد برای ما نفرستادند، خدا کند که این لیست را خود  ما بسازیم و این طور نشود که امریکا از راه تفرقه افگنی میان ما خود شان لیست را بسازند.»

در همین حال، وزارت امور خارجه، می‌گوید که پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح، گفت‌وگوها را با طالبان آغاز خواهند کرد و از صلاحیت‌های اجرایی این هیئت اطمینان می‌دهد.
صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «هیئتی که تشکیل شده‌است و از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می‌شود، طبیعی است که صلاحیت‌های گفت‌وگوها را دارند و دست‌آوردهای ما که خطوط قرمز ما است در گفت‌وگوها در نظر می‌گیرند.»

در حالی که وزارت دولت در امور صلح، نام‌های پانزده عضو هیئت گفت‌وگوهای صلح را همه‌گانی نساخته‌است، اما می‌گوید که در ترکیب این هیئت قوم‌‎های افغانستان و جریان‌های سیاسی در نظر گرفته شده‌است.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در این باره بیان داشت: «کوشش اعظمی شده‌است که تنوع سیاسی، قومی و اجتماعی وجود داشته باشد. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان آماده‌گی کامل را برای آغاز مذاکرات دارد.»

قرار است در هشتمین دور گفت وگوها، نماینده‌گان امریکا و طالبان رأی‌‌زنی‌ها را دربارۀ نهایی سازی یک توافق صلح به زودی آغاز کنند.

پیش از این، آقای خلیل‌زاد گفته‌است که امریکا سهمش را پرداخته است و اگر طالبان نیز سهم شان را بپردازند، توافق نامه صلح با این گروه نهایی خواهد شد.

افغانستان

کرزی: روندکنونی صلح به هیچ عنوان در اختیار افغانان نیست

حامدکرزی، می‌گوید که افغانستان وارد مرحلۀ حساسی شده‌است و باید «رهبران افغانستان در برابر توطئه‌های امریکا آگاه باشند.»

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که قرار است امریکا و طالبان روی نهایی‌سازی یک توافق‌نامۀ صلح کار را آغاز کنند، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور نگرانی‌هایش را دربارۀ این روند امروز (پنج‌شنبه، ۱۰اسد) در یک نشست خبری در کابل همه‌گانی ساخت.

او گفت که یکی از نگرانی‌هایش این است که افغانان در روند صلح دخیل نیستند و رهبری این روند را امریکا و پاکستان به دست دارد.

آقای کرزی، باورمند است که پس از توافق صلح با طالبان، جنگ داعش در افغانستان شعله ور خواهد شد: «ما می‌دانستیم که امریکا اهداف خودش را دارد؛ این شاید پروسۀ صلح از دید آن‌ها نباشد، از دید آن‌ها گذشتن از این مرحله به مرحلۀ دیگر است، که به‌نام صلح میان ما و طالبان یک چیز را ایجاد کنند و باز تشویق داعش را کنند و یک جنگ تازه را در افغانستان به‌نام داعش ایجاد کنند.»

آقای کرزی، در بخش دیگر از سخنانش گفت که مخالف برگزاری انتخابات است و باید به گفت‌وگوهای صلح اولویت داده شود. اما او باور دارد که روسیه، چین، ایران و هند نیز در این روند دخیل شوند.

رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید که دربارۀ ایجاد هیئت گفت‌وگوکننده با طالبان با او و جریان‌های سیاسی دیگر مشوره‌هایی شده‌است: «در مرحلۀ اول ترتیب لیست، سلام رحیمی تشریف آورده بودند و از همان لیست ۴۵ نفری که به دوحه رفته بودند، گفتند که رییس صاحب شما کدام اینها را می پسندید؟ ما این لیست را با دیگر بزرگان هم شریک ساختیم، اما لیست را که نهایی کرده باشد برای ما نفرستادند، خدا کند که این لیست را خود  ما بسازیم و این طور نشود که امریکا از راه تفرقه افگنی میان ما خود شان لیست را بسازند.»

در همین حال، وزارت امور خارجه، می‌گوید که پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح، گفت‌وگوها را با طالبان آغاز خواهند کرد و از صلاحیت‌های اجرایی این هیئت اطمینان می‌دهد.
صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «هیئتی که تشکیل شده‌است و از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می‌شود، طبیعی است که صلاحیت‌های گفت‌وگوها را دارند و دست‌آوردهای ما که خطوط قرمز ما است در گفت‌وگوها در نظر می‌گیرند.»

در حالی که وزارت دولت در امور صلح، نام‌های پانزده عضو هیئت گفت‌وگوهای صلح را همه‌گانی نساخته‌است، اما می‌گوید که در ترکیب این هیئت قوم‌‎های افغانستان و جریان‌های سیاسی در نظر گرفته شده‌است.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در این باره بیان داشت: «کوشش اعظمی شده‌است که تنوع سیاسی، قومی و اجتماعی وجود داشته باشد. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان آماده‌گی کامل را برای آغاز مذاکرات دارد.»

قرار است در هشتمین دور گفت وگوها، نماینده‌گان امریکا و طالبان رأی‌‌زنی‌ها را دربارۀ نهایی سازی یک توافق صلح به زودی آغاز کنند.

پیش از این، آقای خلیل‌زاد گفته‌است که امریکا سهمش را پرداخته است و اگر طالبان نیز سهم شان را بپردازند، توافق نامه صلح با این گروه نهایی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید